ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
651 ชาญชัย ฤทธิร่วม คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-24 15:43
652 กัญญาภัทร หาญสุขพัฒนา กองคลัง พนักงานพัสดุ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-24 15:20
653 กวินท์ จิตอารีย์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิชาการเกษตร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-24 13:22
654 อรวรรณ บุญพัฒน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 20:54
655 อดิเทพ วงค์ทอง คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 17:24
656 พิมพ์พิมล วินทะไชย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 17:14
657 หทัยชนก เลอวงศ์รัตน์ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 15:50
658 ศิวภรณ์ สองแสน คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 15:24
659 รัชภูมิ แซ่ใช้ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 15:00
660 กรรณิการ์ แซ่ใช้ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 13:50
661 เสริมศรี สุขสืบ คณะสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-21 10:48
662 พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-21 10:46
663 ศราวุธ สุขเจริญ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-20 15:05
664 ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-20 15:04
665 ศิริพงศ์ วงค์ษา สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-20 14:07
666 สุมิตรา พันธุ์ปัญญา กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-20 14:01
667 อภิญญา เขื่อนเพชร กองพัฒนานักศึกษา พนักงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 17:42
668 ไพทูรย์ อาลัย ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 17:02
669 พัชรินทร์ แซ่แต้ กองบริหารงานบุคคล บุคลากร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 16:04
670 ศรีสุดา ไชยศรี บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 14:45
671 กรนิกา มงคลคี คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 12:49
672 ราวิน ยี่ภิญโญ กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 12:17
673 ไพโรจน์ ด้วงนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 12:16
674 บุญทัน สมณะ กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 12:13
675 พิทักษ์ ศศิสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 11:50
676 ศักกพรรณ ปัสสาจันทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 11:26
677 ศศิธร ดวงจันทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 11:22
678 ธีรวัฒน์ วังมณี กองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 10:28
679 พิณทิพย์ คำมาต บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 10:25
680 พรพรรณ แก่นเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 16:38
681 ณรงค์เดช นันทชัย กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 16:28
682 ชัย วิคี กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 14:47
683 วิไลวรรณ ชุมแปง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 13:42
684 กิตติคุณ เมืองมา กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 10:45
685 วิกรม อินทรทิพย์ กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 10:25
686 วสุ สารภี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 09:57
687 จงรักษ์ มณีวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 17:24
688 ปริศนา อุทธชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 17:20
689 สามารถ กาวิละพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 14:54
690 กิตติศักดิ์ ศรีชวลิตเดชา คณะเทคโนโลยีดิจิทัล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 12:34
691 ราเชนทร์ พูลทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 11:22
692 พูนชัย ยาวิราช คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 11:13
693 ปินฑิรา วิชา กองบริหารงานบุคคล บุคลากร ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 10:44
694 อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 10:18
695 วิไลพร ริ้วสุวรรณ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 09:47
696 นพวรรณ ธรรมสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 07:40
697 ประสบการณ์ บุญจนาวิโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 18:30
698 สฤทธิ์พร วิทยผดุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 18:12
699 สุรชัย อุฬารวงศ์ คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 17:26
700 ทศพล พงษ์ต๊ะ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 15:32