ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
651 กิตติศักดิ์ ศรีชวลิตเดชา คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 12:34
652 ราเชนทร์ พูลทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 11:22
653 พูนชัย ยาวิราช คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 11:13
654 ปินฑิรา วิชา กองบริหารงานบุคคล บุคลากร ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 10:44
655 อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 10:18
656 วิไลพร ริ้วสุวรรณ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 09:47
657 นพวรรณ ธรรมสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 07:40
658 ประสบการณ์ บุญจนาวิโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 18:30
659 สฤทธิ์พร วิทยผดุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 18:12
660 สุรชัย อุฬารวงศ์ คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 17:26
661 ทศพล พงษ์ต๊ะ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 15:32
662 ชลิดา จันทจิรโกวิท คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 14:52
663 ธัญณชน ใจบุญตัน กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 14:01
664 วันชนะ จิตอารีย์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 13:14
665 บุญทิวา สิริชยานุกุล คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 13:10
666 กมล บุญล้อม คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 12:49
667 ปรียาภา วังมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 12:33
668 วรรณทิวา เชียงตุง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 12:23
669 พิมพ์พรรณ เลิศเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 12:18
670 พัทธมน บุณยราศรัย คณะบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 11:46
671 หฤทัย เต็มใจ คณะบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 11:41
672 วรลักษณ์ วรรณโล คณะบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 11:39
673 รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 11:26
674 อรทัย ขันโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 10:54
675 สุกัญญา ขลิบเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 10:13
676 บี แจ้ป้อม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 09:49
677 อุทยาน ทองดี สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 09:36
678 จิรัชยา ศรีศักตยา สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 09:28
679 บุษราคัม ยอดชะลูด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 08:17
680 ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 07:56
681 อธิคม ศิริ คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 07:21
682 วรลักษณ์ โมสิกรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 16:59
683 ณัฐพงศ์ รักงาม คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 16:03
684 เสถียร ฉันทะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 15:47
685 อาภิสรา พลนรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 15:42
686 ปิยมาศ มาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 15:38
687 สมประสงค์ แสงอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 15:26
688 อารีย์ อินนันชัย กองพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 15:11
689 เยาวลักษณ์ พุ่มวิเชียร คณะสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 14:24
690 อังศนา พงษ์นุ่มกูล คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 11:53
691 ณัฎฐเขต มณีกร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 11:20
692 จำรัส กลิ่นหนู คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 10:29
693 ศรีนวล ฟองมณี คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 10:27
694 อนุรักษ์ จันทร์กอง สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:49
695 วิลัยพร ไชยล้อม สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:40
696 จันทรา บั้งเงิน สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:38
697 ปอนคำ สันธิ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:35
698 คำปัน เรือนคำ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:33
699 ชูศรี ไชยล้อม สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:23
700 จันทราวรรณ พ่อนาแสนธง สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:18