ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
651 ปินฑิรา วิชา กองบริหารงานบุคคล บุคลากร ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 10:44
652 อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 10:18
653 วิไลพร ริ้วสุวรรณ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 09:47
654 นพวรรณ ธรรมสิทธิ์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 07:40
655 ประสบการณ์ บุญจนาวิโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 18:30
656 สฤทธิ์พร วิทยผดุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 18:12
657 สุรชัย อุฬารวงศ์ สำนักวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 17:26
658 ทศพล พงษ์ต๊ะ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 15:32
659 ชลิดา จันทจิรโกวิท สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 14:52
660 ธัญณชน ใจบุญตัน กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 14:01
661 วันชนะ จิตอารีย์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 13:14
662 บุญทิวา สิริชยานุกุล คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 13:10
663 กมล บุญล้อม สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 12:49
664 ปรียาภา วังมณี คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 12:33
665 วรรณทิวา เชียงตุง คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 12:23
666 พิมพ์พรรณ เลิศเกษม คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 12:18
667 พัทธมน บุณยราศรัย สำนักวิชาบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 11:46
668 หฤทัย เต็มใจ สำนักวิชาบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 11:41
669 วรลักษณ์ วรรณโล สำนักวิชาบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 11:39
670 รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 11:26
671 อรทัย ขันโท คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 10:54
672 สุกัญญา ขลิบเงิน คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 10:13
673 บี แจ้ป้อม คณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 09:49
674 อุทยาน ทองดี สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 09:36
675 จิรัชยา ศรีศักตยา สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 09:28
676 บุษราคัม ยอดชะลูด คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 08:17
677 ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 07:56
678 อธิคม ศิริ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-16 07:21
679 วรลักษณ์ โมสิกรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 16:59
680 ณัฐพงศ์ รักงาม สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 16:03
681 เสถียร ฉันทะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 15:47
682 อาภิสรา พลนรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 15:42
683 ปิยมาศ มาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 15:38
684 สมประสงค์ แสงอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 15:26
685 อารีย์ อินนันชัย กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 15:11
686 เยาวลักษณ์ พุ่มวิเชียร สำนักวิชาสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 14:24
687 อังศนา พงษ์นุ่มกูล สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 11:53
688 ณัฎฐเขต มณีกร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 11:20
689 จำรัส กลิ่นหนู สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 10:29
690 ศรีนวล ฟองมณี สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 10:27
691 อนุรักษ์ จันทร์กอง สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:49
692 วิลัยพร ไชยล้อม สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:40
693 จันทรา บั้งเงิน สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:38
694 ปอนคำ สันธิ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:35
695 คำปัน เรือนคำ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:33
696 ชูศรี ไชยล้อม สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:23
697 จันทราวรรณ พ่อนาแสนธง สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:18
698 สิริภา ดีทา สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:01
699 ศุภกฤต ธรรมธิ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 08:52
700 อาณัติ จันแปงเงิน สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 08:27