ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
801 มนธิกานต์ วงค์คำลือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 09:36
802 อภิเดช นิคม คณะสังคมศาสตร์ พนักงานห้องปฏิบัติการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 20:10
803 วันเฉลิม มูลวงค์ คณะสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 18:19
804 พิทักษ์ เหล็กกล้า คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 15:55
805 ดารณี ณ คีรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 15:52
806 ณรงค์ เมืองมูล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 15:24
807 กัญจน์ แกล้วกล้า คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 15:24
808 ปัชชญา สายวงค์ปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 15:21
809 จารุวรรณ ศิรินภาดล คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 15:17
810 เจษฎากร สมประสงค์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 15:17
811 เอนก โคแพร่ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 15:02
812 สุภาพรรณ์ สุวรรณคำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 15:02
813 สุพรรณ์ พันสุภะ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 14:56
814 วันดี วงค์นาค สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 14:08
815 สายทิตย์ ชัยวรรณ์ กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 14:04
816 ภาสกร สารภี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 13:51
817 ศิริพรรณ จีนะบุญเรือง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 13:29
818 พรพจน์ ศรีพรม คณะสังคมศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 11:32
819 สมฤทธิ์ เศรษฐาทรัพย์ กองพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 11:29
820 นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดา คณะบัญชี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 11:18
821 ชาริสา เบก่ากู่ กองพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 11:11
822 มาลัยพร พรหมยะกลาง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 10:59
823 วรากร โสธรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 09:44
824 สุรีรัตน์ กอบกำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บรรณารักษ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 09:37
825 สมเกียรติ ตุ่นแก้ว คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 09:13
826 วิชิต เทพประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-07 14:37
827 รัชฎา เทพประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-07 14:36
828 ชัญญาวีร์ ธนเศรษฐวัฒนา คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-07 12:44
829 อนันต์ รูปงาม คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-07 12:13
830 ดำเกิง วัฒนวีร์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-07 12:07
831 โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-07 10:25
832 หาญศึก เล็บครุฑ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-07 10:11
833 อรกัญญา กันธะชัย คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 17:14
834 วาสนา ติวงค์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 16:29
835 สนอง ราชลำ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานบริการทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 16:20
836 ปิยมาส ราชลำ คณะครุศาสตร์ บรรณารักษ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 16:18
837 รุ่งนภา เผ่าปินตา หน่วยตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 15:58
838 สุวิมล กันทวี หน่วยตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 15:47
839 ณฐมน สังวาลย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 15:31
840 บังอร สุทธสม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 15:24
841 บัวเร็ว กิริยา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 15:15
842 เฉลิมชัย คำแสน คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 15:13
843 สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 14:20
844 นิธิกุล อินทรทิพย์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 13:03
845 เพ็ญพรรณ โกมลมิศร์ สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 12:31
846 ทัศนีย์ ธรรมติน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 12:22
847 พึงพิศ พิชญ์พิบุล คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 11:22
848 เสกสรรค์ วินยางค์กูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 10:14
849 สิรวัศยา ชำนาญยา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 09:45
850 ดวงใจ บุญโยง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 09:42