ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
801 มวลชน เตวิยะ กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 09:43
802 เอกฤทัย ดวงสนิท กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 09:42
803 มนธิกานต์ วงค์คำลือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 09:36
804 อภิเดช นิคม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ พนักงานห้องปฏิบัติการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 20:10
805 วันเฉลิม มูลวงค์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 18:19
806 พิทักษ์ เหล็กกล้า คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 15:55
807 ดารณี ณ คีรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 15:52
808 ณรงค์ เมืองมูล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 15:24
809 กัญจน์ แกล้วกล้า คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 15:24
810 ปัชชญา สายวงค์ปัญญา คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 15:21
811 จารุวรรณ ศิรินภาดล คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 15:17
812 เจษฎากร สมประสงค์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 15:17
813 เอนก โคแพร่ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 15:02
814 สุภาพรรณ์ สุวรรณคำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 15:02
815 สุพรรณ์ พันสุภะ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 14:56
816 วันดี วงค์นาค สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 14:08
817 สายทิตย์ ชัยวรรณ์ กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 14:04
818 ภาสกร สารภี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 13:51
819 ศิริพรรณ จีนะบุญเรือง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 13:29
820 พรพจน์ ศรีพรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 11:32
821 สมฤทธิ์ เศรษฐาทรัพย์ กองนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 11:29
822 นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดา สำนักวิชาบัญชี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 11:18
823 ชาริสา เบก่ากู่ กองนโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 11:11
824 มาลัยพร พรหมยะกลาง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 10:59
825 วรากร โสธรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 09:44
826 สุรีรัตน์ กอบกำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บรรณารักษ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 09:37
827 สมเกียรติ ตุ่นแก้ว คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-08 09:13
828 วิชิต เทพประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-07 14:37
829 รัชฎา เทพประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-07 14:36
830 ชัญญาวีร์ ธนเศรษฐวัฒนา คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-07 12:44
831 อนันต์ รูปงาม คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-07 12:13
832 ดำเกิง วัฒนวีร์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-07 12:07
833 โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-07 10:25
834 หาญศึก เล็บครุฑ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-07 10:11
835 อรกัญญา กันธะชัย คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 17:14
836 วาสนา ติวงค์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 16:29
837 สนอง ราชลำ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานบริการทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 16:20
838 ปิยมาส ราชลำ คณะครุศาสตร์ บรรณารักษ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 16:18
839 รุ่งนภา เผ่าปินตา หน่วยตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 15:58
840 สุวิมล กันทวี หน่วยตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 15:47
841 ณฐมน สังวาลย์ สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 15:31
842 บังอร สุทธสม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 15:24
843 บัวเร็ว กิริยา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 15:15
844 เฉลิมชัย คำแสน คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 15:13
845 สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 14:20
846 ประเสริฐ แสงมณีวรรณ์ คณะครุศาสตร์ พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 14:11
847 นิธิกุล อินทรทิพย์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 13:03
848 เพ็ญพรรณ โกมลมิศร์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 12:31
849 ทัศนีย์ ธรรมติน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 12:22
850 พึงพิศ พิชญ์พิบุล สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 11:22