ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
601 กฤตภาส ยะกันโท สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:16
602 สมลักษณ์ ยาเจริญ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 14:55
603 กชกร จี้อาทิตย์ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 14:34
604 กรัณย์ กำสมุทร สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 14:29
605 ศิวัชโณทัย กุคำใส สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 14:22
606 รุ่งโรจน์ สุขใจมุข สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 11:03
607 พิพัฒน์ กรรณิกา กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 10:47
608 ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-25 15:37
609 บุญทับ กันทะเตียน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-25 14:29
610 เพ็ญศรี มลิทอง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิจัย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-25 11:27
611 เศรษฐศักดิ์ สมุดความ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-25 09:51
612 วิกรม บุญนุ่น สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-24 15:58
613 ชาญชัย ฤทธิร่วม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-24 15:43
614 กัญญาภัทร หาญสุขพัฒนา กองคลัง พนักงานพัสดุ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-24 15:20
615 กวินท์ จิตอารีย์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิชาการเกษตร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-24 13:22
616 อรวรรณ บุญพัฒน์ สำนักวิชาการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 20:54
617 อดิเทพ วงค์ทอง สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 17:24
618 พิมพ์พิมล วินทะไชย สำนักวิชาการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 17:14
619 หทัยชนก เลอวงศ์รัตน์ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 15:50
620 ศิวภรณ์ สองแสน คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 15:24
621 รัชภูมิ แซ่ใช้ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 15:00
622 กรรณิการ์ แซ่ใช้ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 13:50
623 เสริมศรี สุขสืบ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-21 10:48
624 พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-21 10:46
625 ศราวุธ สุขเจริญ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-20 15:05
626 ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-20 15:04
627 ศิริพงศ์ วงค์ษา สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-20 14:07
628 สุมิตรา พันธุ์ปัญญา กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-20 14:01
629 อภิญญา เขื่อนเพชร กองพัฒนานักศึกษา พนักงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 17:42
630 ไพทูรย์ อาลัย ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 17:02
631 พัชรินทร์ แซ่แต้ กองบริหารงานบุคคล บุคลากร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 16:04
632 ศรีสุดา ไชยศรี บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 14:45
633 กรนิกา เมืองมูล คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 12:49
634 ราวิน ยี่ภิญโญ กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 12:17
635 ไพโรจน์ ด้วงนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 12:16
636 บุญทัน สมณะ กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 12:13
637 พิทักษ์ ศศิสุวรรณ สำนักวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 11:50
638 ศักกพรรณ ปัสสาจันทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 11:26
639 ศศิธร หาสาตร์สิน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 11:22
640 ธีรวัฒน์ วังมณี กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 10:28
641 พิณทิพย์ คำมาต บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 10:25
642 พรพรรณ แก่นเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 16:38
643 ณรงค์เดช นันทชัย กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 16:28
644 ชัย วิคี กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 14:47
645 วิไลวรรณ ชุมแปง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 13:42
646 กิตติคุณ เมืองมา กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 10:45
647 วิกรม อินทรทิพย์ กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 10:25
648 วสุ สารภี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 09:57
649 จงรักษ์ มณีวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 17:24
650 ปริศนา อุทธชาติ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 17:20