ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
601 สมหวัง อินทร์ไชย คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:19
602 เบญญาดา สุคนธ์เขตร์ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:19
603 กฤตภาส ยะกันโท สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:16
604 สมลักษณ์ ยาเจริญ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 14:55
605 กชกร จี้อาทิตย์ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 14:34
606 กรัณย์ กำสมุทร สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 14:29
607 ศิวัชโณทัย กุคำใส สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 14:22
608 รุ่งโรจน์ สุขใจมุข คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 11:03
609 พิพัฒน์ กรรณิกา กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 10:47
610 ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-25 15:37
611 บุญทับ กันทะเตียน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-25 14:29
612 เพ็ญศรี มลิทอง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิจัย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-25 11:27
613 เศรษฐศักดิ์ สมุดความ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-25 09:51
614 วิกรม บุญนุ่น คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-24 15:58
615 ชาญชัย ฤทธิร่วม คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-24 15:43
616 กัญญาภัทร หาญสุขพัฒนา กองคลัง พนักงานพัสดุ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-24 15:20
617 กวินท์ จิตอารีย์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิชาการเกษตร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-24 13:22
618 อรวรรณ บุญพัฒน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 20:54
619 อดิเทพ วงค์ทอง คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 17:24
620 พิมพ์พิมล วินทะไชย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 17:14
621 หทัยชนก เลอวงศ์รัตน์ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 15:50
622 ศิวภรณ์ สองแสน คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 15:24
623 รัชภูมิ แซ่ใช้ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 15:00
624 กรรณิการ์ แซ่ใช้ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 13:50
625 เสริมศรี สุขสืบ คณะสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-21 10:48
626 พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-21 10:46
627 ศราวุธ สุขเจริญ คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-20 15:05
628 ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-20 15:04
629 ศิริพงศ์ วงค์ษา สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-20 14:07
630 สุมิตรา พันธุ์ปัญญา กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-20 14:01
631 อภิญญา เขื่อนเพชร กองพัฒนานักศึกษา พนักงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 17:42
632 ไพทูรย์ อาลัย ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 17:02
633 พัชรินทร์ แซ่แต้ กองบริหารงานบุคคล บุคลากร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 16:04
634 ศรีสุดา ไชยศรี บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 14:45
635 กรนิกา เมืองมูล คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 12:49
636 ราวิน ยี่ภิญโญ กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 12:17
637 ไพโรจน์ ด้วงนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 12:16
638 บุญทัน สมณะ กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 12:13
639 พิทักษ์ ศศิสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 11:50
640 ศักกพรรณ ปัสสาจันทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 11:26
641 ศศิธร หาสาตร์สิน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 11:22
642 ธีรวัฒน์ วังมณี กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 10:28
643 พิณทิพย์ คำมาต บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 10:25
644 พรพรรณ แก่นเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 16:38
645 ณรงค์เดช นันทชัย กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 16:28
646 ชัย วิคี กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 14:47
647 วิไลวรรณ ชุมแปง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 13:42
648 กิตติคุณ เมืองมา กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 10:45
649 วิกรม อินทรทิพย์ กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 10:25
650 วสุ สารภี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 09:57