ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
601 กรัณย์ กำสมุทร สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 14:29
602 ศิวัชโณทัย กุคำใส สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 14:22
603 รุ่งโรจน์ สุขใจมุข คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 11:03
604 พิพัฒน์ กรรณิกา กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 10:47
605 ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-25 15:37
606 บุญทับ กันทะเตียน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-25 14:29
607 เพ็ญศรี มลิทอง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิจัย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-25 11:27
608 เศรษฐศักดิ์ สมุดความ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-25 09:51
609 วิกรม บุญนุ่น คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-24 15:58
610 ชาญชัย ฤทธิร่วม คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-24 15:43
611 กัญญาภัทร หาญสุขพัฒนา กองคลัง พนักงานพัสดุ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-24 15:20
612 กวินท์ จิตอารีย์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิชาการเกษตร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-24 13:22
613 อรวรรณ บุญพัฒน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 20:54
614 อดิเทพ วงค์ทอง คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 17:24
615 พิมพ์พิมล วินทะไชย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 17:14
616 หทัยชนก เลอวงศ์รัตน์ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 15:50
617 ศิวภรณ์ สองแสน คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 15:24
618 รัชภูมิ แซ่ใช้ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 15:00
619 กรรณิการ์ แซ่ใช้ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-23 13:50
620 เสริมศรี สุขสืบ คณะสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-21 10:48
621 พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-21 10:46
622 ศราวุธ สุขเจริญ คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-20 15:05
623 ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-20 15:04
624 ศิริพงศ์ วงค์ษา สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-20 14:07
625 สุมิตรา พันธุ์ปัญญา กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-20 14:01
626 อภิญญา เขื่อนเพชร กองพัฒนานักศึกษา พนักงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 17:42
627 ไพทูรย์ อาลัย ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 17:02
628 พัชรินทร์ แซ่แต้ กองบริหารงานบุคคล บุคลากร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 16:04
629 ศรีสุดา ไชยศรี บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 14:45
630 กรนิกา เมืองมูล คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 12:49
631 ราวิน ยี่ภิญโญ กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 12:17
632 ไพโรจน์ ด้วงนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 12:16
633 บุญทัน สมณะ กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 12:13
634 พิทักษ์ ศศิสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 11:50
635 ศักกพรรณ ปัสสาจันทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 11:26
636 ศศิธร หาสาตร์สิน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 11:22
637 ธีรวัฒน์ วังมณี กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 10:28
638 พิณทิพย์ คำมาต บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-19 10:25
639 พรพรรณ แก่นเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 16:38
640 ณรงค์เดช นันทชัย กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 16:28
641 ชัย วิคี กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 14:47
642 วิไลวรรณ ชุมแปง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 13:42
643 กิตติคุณ เมืองมา กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 10:45
644 วิกรม อินทรทิพย์ กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 10:25
645 วสุ สารภี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-18 09:57
646 จงรักษ์ มณีวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 17:24
647 ปริศนา อุทธชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 17:20
648 สามารถ กาวิละพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 14:54
649 พิชญาภัค โชคพัฒนสกุล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 14:20
650 กิตติศักดิ์ ศรีชวลิตเดชา คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-17 12:34