ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
601 นิวัฒน์ วิวัฒนะ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 14:56
602 สายฝน สมภูสาร วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 14:51
603 ทวีศักดิ์ หลีแก้วสาย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 14:46
604 นภัทร ขันสุธรรม กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 11:22
605 เกสกานดา เชื้อสะอาด กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 11:13
606 ปิยดา ยศสุนทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-19 17:04
607 จินตนา นันต๊ะ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-17 09:40
608 สุวศิน พลนรัตน์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-17 09:30
609 วระวิทย์ ศิรินาม กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-15 14:28
610 อณุสรณ์ บุญเรือง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-14 11:38
611 พรหมมินทร์ ซ่งสิริศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-12 21:47
612 ปานฉัตร อาการักษ์ คณะบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-12 14:01
613 น้ำทิพย์ เรืองดี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-11 09:58
614 พรเทพ สุวรรณศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-09 11:33
615 ภคินี พิลาจันทร์ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-08 14:52
616 ชัชพล ตันต้าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-08 14:03
617 ยุวลักษณ์ ภาษิตวิไลธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-08 11:18
618 จุฑารัตน์ จิตร์ปราณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-07 21:10
619 อารีย์ จอแย คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-07 15:57
620 เศรษฐานุวัฒน์ คำปัน สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ หัวหน้าแผนก ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-06 15:33
621 ณัฏฐนิช ธุระเสร็จ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-06 14:29
622 สมควร หัตถผสุ กองกลาง แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-05 10:12
623 ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-03 10:31
624 ไพรินทร์ ตามสมัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-02 09:41
625 อรทัย กองหล้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-02 09:33
626 ศิริวรรณ จันตาวงค์ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 16:50
627 ผดุงศักดิ์ ศรีสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 15:53
628 เบญจวรรณ เบญจกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 15:17
629 นาลิสา เจียง คณะบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 10:36
630 พรรณี ศรีสงคราม กองบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 09:09
631 ณัฐปฤต ใจยา กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-29 09:57
632 ประชา แซ่จ๋าว คณะสังคมศาสตร์ นักวิจัย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-29 09:31
633 มณฑล จิโนคุณ กองบริหารงานบุคคล นิติกร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-29 08:55
634 ปรียากร เชียงพันธ์ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:21
635 นิยม ติยานันท์ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:20
636 สุรีย์ ใจดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:20
637 สมหวัง อินทร์ไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:19
638 เบญญาดา สุคนธ์เขตร์ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:19
639 กฤตภาส ยะกันโท สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:16
640 สมลักษณ์ ยาเจริญ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 14:55
641 กชกร จี้อาทิตย์ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 14:34
642 กรัณย์ กำสมุทร สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 14:29
643 ศิวัชโณทัย กุคำใส สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 14:22
644 รุ่งโรจน์ สุขใจมุข คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 11:03
645 พิพัฒน์ กรรณิกา กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 10:47
646 ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-25 15:37
647 บุญทับ กันทะเตียน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-25 14:29
648 เพ็ญศรี มลิทอง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิจัย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-25 11:27
649 เศรษฐศักดิ์ สมุดความ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-25 09:51
650 วิกรม บุญนุ่น คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-24 15:58