ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
451 ธีรพงษ์ มาติ๊บ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-07 14:05
452 แคตทรียา แสงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-07 13:15
453 พิมพ์หทัย มะลิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-07 13:06
454 ปรีดา จันทร์แจ่มศรี คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-07 10:41
455 ณรัชยา ใจหล้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-07 09:43
456 ชารินตรี บุดดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-06 13:53
457 ทิพย์วรรณ สิทธิวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-06 13:43
458 นิชกานต์ ทวีชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-06 13:05
459 กุหลาบ ชมภูเมืองชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-06 13:02
460 พิพัฒน์พงษ์ ป้อมสมุทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-06 11:55
461 ศรชัย มุ่งไธสง คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-05 16:46
462 เอกสิทธิ์ สอิ้งแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-05 09:59
463 วราภรณ์ ศรีนาราช คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-04 14:18
464 วรพล ธูปมงคล คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-01 15:35
465 วิมล อำนาจผูก สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-01 10:06
466 มาลี หมวกกุล คณะสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-30 10:18
467 มณี จำปาแพง คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-28 09:19
468 กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-25 15:23
469 ชญานิน วังตาล คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-24 14:27
470 อภิชาติ พรมเทศ กองนโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-24 10:26
471 นพชัย ฟองอิสสระ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-23 18:57
472 ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-22 22:20
473 ดรัณภพ อุดแน่น คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-20 16:46
474 กันยานุช เทาประเสริฐ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-19 22:20
475 นิเวศ จีนะบุญเรือง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-17 14:48
476 จาริยา งามเมือง กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-17 14:45
477 พรนิภา สิทธิสระดู่ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-17 11:21
478 ศราวุฒิ ทับช่วยขวา วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-17 10:58
479 ปราณิศา คำแก้ว วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-17 10:03
480 กนกวรรณ วังมณี คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-15 14:21
481 ประเวช อนันเอื้อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-08 11:15
482 วิรัลพัชร ใจแซ่ คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-07 11:49
483 รักชนก อินจันทร์ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-06 19:56
484 นิติมา พรหมมารัตน์ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-01 11:56
485 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์ คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-31 15:14
486 นครินทร์ น้ำใจดี คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-31 15:13
487 สุรีภรณ์ สุวรรณเมฆ คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-30 14:46
488 ฐานะมาศ เมธีพิสิฐกุล กองบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-12 09:52
489 จันทวงศ์ แซ่ว้าง วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-03 17:30
490 เอกชัย อุตสาหะ คณะบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-03 13:27
491 วรรณวิสาข์ จันธิมา สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ผู้จัดการงานบริการถ่ายภาพ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-02 11:59
492 ปราณี ทาสีลา กองบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-26 11:00
493 พัชรพล ภูริชลกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-26 07:14
494 มณีรัตน์ คะชา กองพัฒนานักศึกษา นักสุขศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-25 17:32
495 ทศพล คชสาร คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-25 10:20
496 หทัยชนก กิริยา สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานพัสดุ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-23 08:35
497 ศิริพักตร์ จันทร์สังสา วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 17:02
498 ธนาทอน อารีย์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 14:11
499 นภัทร หัวนา วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 14:09
500 ทิวา กรงจักร์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 14:07