ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
451 ณรัชยา ใจหล้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-07 09:43
452 ชารินตรี บุดดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-06 13:53
453 ทิพย์วรรณ สิทธิวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-06 13:43
454 นิชกานต์ ทวีชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-06 13:05
455 กุหลาบ ชมภูเมืองชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-06 13:02
456 พิพัฒน์พงษ์ ป้อมสมุทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-06 11:55
457 ศรชัย มุ่งไธสง คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-05 16:46
458 เอกสิทธิ์ สอิ้งแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-05 09:59
459 วราภรณ์ ศรีนาราช คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-04 14:18
460 วรพล ธูปมงคล คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-01 15:35
461 วิมล อำนาจผูก สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-01 10:06
462 มาลี หมวกกุล สำนักวิชาสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-30 10:18
463 มณี จำปาแพง คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-28 09:19
464 กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-25 15:23
465 ชญานิน วังตาล คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-24 14:27
466 อภิชาติ พรมเทศ กองนโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-24 10:26
467 นพชัย ฟองอิสสระ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-23 18:57
468 ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-22 22:20
469 ดรัณภพ อุดแน่น คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-20 16:46
470 กันยานุช เทาประเสริฐ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-19 22:20
471 นิเวศ จีนะบุญเรือง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-17 14:48
472 จาริยา งามเมือง กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-17 14:45
473 พรนิภา สิทธิสระดู่ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-17 11:21
474 ศราวุฒิ ทับช่วยขวา วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-17 10:58
475 ปราณิศา คำแก้ว วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-17 10:03
476 กนกวรรณ วังมณี คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-15 14:21
477 ประเวช อนันเอื้อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-08 11:15
478 วิรัลพัชร ใจแซ่ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-07 11:49
479 รักชนก อินจันทร์ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-06 19:56
480 นิติมา พรหมมารัตน์ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-01 11:56
481 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-31 15:14
482 นครินทร์ น้ำใจดี สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-31 15:13
483 สุรีภรณ์ สุวรรณเมฆ คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-30 14:46
484 ฐานะมาศ เมธีพิสิฐกุล กองบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-12 09:52
485 จันทวงศ์ แซ่ว้าง วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-03 17:30
486 เอกชัย อุตสาหะ สำนักวิชาบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-03 13:27
487 วรรณวิสาข์ จันธิมา สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ผู้จัดการงานบริการถ่ายภาพ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-02 11:59
488 ปราณี ทาสีลา กองบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-26 11:00
489 พัชรพล ภูริชลกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-26 07:14
490 มณีรัตน์ คะชา กองพัฒนานักศึกษา นักสุขศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-25 17:32
491 ทศพล คชสาร สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-25 10:20
492 หทัยชนก กิริยา สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานพัสดุ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-23 08:35
493 ศิริพักตร์ จันทร์สังสา วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 17:02
494 ธนาทอน อารีย์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 14:11
495 นภัทร หัวนา วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 14:09
496 ทิวา กรงจักร์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 14:07
497 จันแรม ยอดลิลา วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 13:54
498 นคร จันต๊ะวงษ์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 11:21
499 โชคชัย แซ่ว่าง วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 11:00
500 เพ็ญนภา เขียวงาม วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 09:35