ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
501 วราภรณ์ ศรีนาราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-04 14:18
502 วรพล ธูปมงคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-01 15:35
503 วิมล อำนาจผูก สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-01 10:06
504 มาลี หมวกกุล คณะสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-30 10:18
505 มณี จำปาแพง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-28 09:19
506 กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-25 15:23
507 ชญานิน วังตาล คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-24 14:27
508 อภิชาติ พรมเทศ กองนโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-24 10:26
509 นพชัย ฟองอิสสระ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-23 18:57
510 ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-22 22:20
511 ดรัณภพ อุดแน่น คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-20 16:46
512 กันยานุช เทาประเสริฐ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-19 22:20
513 นิเวศ จีนะบุญเรือง คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-17 14:48
514 จาริยา งามเมือง กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-17 14:45
515 พรนิภา สิทธิสระดู่ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-17 11:21
516 ศราวุฒิ ทับช่วยขวา วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-17 10:58
517 ปราณิศา คำแก้ว วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-17 10:03
518 กนกวรรณ วังมณี คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-15 14:21
519 ประเวช อนันเอื้อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-08 11:15
520 วิรัลพัชร ใจแซ่ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-07 11:49
521 รักชนก อินจันทร์ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-06 19:56
522 นิติมา พรหมมารัตน์ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-06-01 11:56
523 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-31 15:14
524 นครินทร์ น้ำใจดี คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-31 15:13
525 สุรีภรณ์ สุวรรณเมฆ คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-30 14:46
526 ฐานะมาศ เมธีพิสิฐกุล กองบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-12 09:52
527 เอกชัย อุตสาหะ คณะบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-03 13:27
528 วรรณวิสาข์ จันธิมา สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ หัวหน้าแผนก ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-05-02 11:59
529 ปราณี ทาสีลา สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-26 11:00
530 พัชรพล ภูริชลกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-26 07:14
531 มณีรัตน์ คะชา กองพัฒนานักศึกษา นักสุขศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-25 17:32
532 ทศพล คชสาร คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-25 10:20
533 หทัยชนก กิริยา สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ หัวหน้างาน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-23 08:35
534 ศิริพักตร์ จันทร์สังสา วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 17:02
535 ธนาทอน อารีย์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 14:11
536 นภัทร หัวนา วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 14:09
537 ทิวา กรงจักร์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 14:07
538 จันแรม ยอดลิลา วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 13:54
539 นคร จันต๊ะวงษ์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 11:21
540 โชคชัย แซ่ว่าง วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 11:00
541 เพ็ญนภา เขียวงาม วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 09:35
542 ธงชัย หัตถผะสุ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 09:31
543 รุสนี มามะ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 09:12
544 วรรณพร สุริยะคุปต์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 09:02
545 ธีรนันท์ ธนัญชัย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-22 09:00
546 ฐิติรัตน์ ชัยชนะ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-21 17:49
547 จิราพร หัตถผะสุ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-21 17:45
548 ชนาภา ไวยลาพี วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-21 17:42
549 ปริพัช เงินงาม วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-21 17:38
550 ผกามาศ นวลศิริ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-04-21 17:31