ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
401 ณัฐธิดา ดวงแก้ว คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-03 20:27
402 อัจฉรา ลิมปภัทรากุล คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-03 14:58
403 ไอลดา มณีกาศ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-02 16:11
404 จิราภรณ์ ปาลี คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-02 14:48
405 XU SHAOXIAN คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-02 12:12
406 ไกรฤทธิ์ ฟูเทพ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-02 10:23
407 ธัญวรัชญ์ บุตรสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-02 10:20
408 ศิรินภา ขันธิกุล คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-01 16:11
409 ศุภัคษร ศรีธนะ คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-01 16:08
410 วสันต์ วรรณรัตน์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-01 16:01
411 อุไรวรรณ กิมเฮง คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-01 15:46
412 เกศรินทร์ ศรีธนะ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-01 15:37
413 สุรัสวดี นางแล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-01 12:35
414 อัญชลี ทิพย์โยธิน คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-01 10:11
415 คณนา อาจสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-01 09:53
416 ธนายุทธ ช่างเรือนงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-31 22:25
417 สุริยา กีรตินันทิพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-31 13:32
418 จิรปรียา โชควรกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-31 13:27
419 ภูวนารถ ศรีทอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-31 10:47
420 จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-29 12:38
421 เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-29 12:26
422 สมบัติ บุญคำเยือง คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-29 11:54
423 ธัญญลักษณ์ แซ่เลี้ยว คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-29 11:31
424 ณาตยา สิงห์สุตีน คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-28 21:53
425 ฟ้ารุ่ง สุรินา บุญทิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-28 16:14
426 มลฤดี แซ่ม้า คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-28 13:58
427 ขนิษฐา สุภาวรรณ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-28 12:22
428 ณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บคำป้อ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-28 10:56
429 สมฤทัย ตันมา คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-27 18:58
430 นิรัตน์ ทองขาว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-27 16:07
431 ณัตฐิยา ชัยชนะ คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-25 13:27
432 สุภินันท์ สุธนาธิชาพงษ์ สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ นักวิจัย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-25 10:32
433 ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-24 23:20
434 ยิ่งยง เทาประเสริฐ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-23 11:39
435 ดนุพงศ์ ชีวินวิไลพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-21 19:53
436 บุตรี เวทพิเชฐโกศล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-21 11:33
437 พัชรีพร แดงฟู คณะสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-21 11:15
438 ชิษณุพงศ์ บรรจง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-21 08:54
439 สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-18 16:46
440 สิริกันยา ดาวิไล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-18 16:27
441 พันธ์ศักดิ์ วรรณคำ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-17 11:03
442 สุรพงษ์ วงษ์ปาน คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-13 09:16
443 สมฤทธิ์ แก้วดุนดุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-11 11:10
444 เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-08 10:56
445 จันทร์สุข กันภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-07 14:42
446 กัลยา ทองคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-07 14:37
447 ธีรพงษ์ มาติ๊บ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-07 14:05
448 แคตทรียา แสงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-07 13:15
449 พิมพ์หทัย มะลิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-07 13:06
450 ปรีดา จันทร์แจ่มศรี คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-07 10:41