ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
401 อดุลย์ เรือนคำ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานขับรถ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-04 17:16
402 จุฑามาศ เมืองมูล คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-04 15:57
403 วัฒนา ปัญญามณีศร คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-04 15:47
404 ณิชาพัฒณ์ ไชยเสนบดินทร์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-03 23:58
405 ณัฐธิดา ดวงแก้ว คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-03 20:27
406 อัจฉรา ลิมปภัทรากุล คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-03 14:58
407 ไอลดา มณีกาศ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-02 16:11
408 จิราภรณ์ ปาลี คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-02 14:48
409 XU SHAOXIAN คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-02 12:12
410 ไกรฤทธิ์ ฟูเทพ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-02 10:23
411 ธัญวรัชญ์ บุตรสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-02 10:20
412 ศิรินภา ขันธิกุล คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-01 16:11
413 ศุภัคษร ศรีธนะ คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-01 16:08
414 วสันต์ วรรณรัตน์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-01 16:01
415 อุไรวรรณ กิมเฮง คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-01 15:46
416 เกศรินทร์ ศรีธนะ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-01 15:37
417 สุรัสวดี นางแล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-01 12:35
418 อัญชลี ทิพย์โยธิน คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-01 10:11
419 คณนา อาจสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-01 09:53
420 ธนายุทธ ช่างเรือนงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-31 22:25
421 สุริยา กีรตินันทิพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-31 13:32
422 จิรปรียา โชควรกร คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-31 13:27
423 ภูวนารถ ศรีทอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-31 10:47
424 จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-29 12:38
425 เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-29 12:26
426 สมบัติ บุญคำเยือง คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-29 11:54
427 ธัญญลักษณ์ แซ่เลี้ยว คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-29 11:31
428 ณาตยา สิงห์สุตีน คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-28 21:53
429 ฟ้ารุ่ง สุรินา บุญทิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-28 16:14
430 มลฤดี แซ่ม้า คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-28 13:58
431 ขนิษฐา สุภาวรรณ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-28 12:22
432 ณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บคำป้อ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-28 10:56
433 สมฤทัย ตันมา คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-27 18:58
434 นิรัตน์ ทองขาว คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-27 16:07
435 ณัตฐิยา ชัยชนะ คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-25 13:27
436 สุภินันท์ สุธนาธิชาพงษ์ สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ นักวิจัย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-25 10:32
437 ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-24 23:20
438 ยิ่งยง เทาประเสริฐ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-23 11:39
439 ดนุพงศ์ ชีวินวิไลพร คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-21 19:53
440 บุตรี เวทพิเชฐโกศล คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-21 11:33
441 พัชรีพร แดงฟู คณะสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-21 11:15
442 ชิษณุพงศ์ บรรจง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-21 08:54
443 สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-18 16:46
444 สิริกันยา ดาวิไล คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-18 16:27
445 พันธ์ศักดิ์ วรรณคำ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-17 11:03
446 สุรพงษ์ วงษ์ปาน คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-13 09:16
447 สมฤทธิ์ แก้วดุนดุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-11 11:10
448 เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-08 10:56
449 จันทร์สุข กันภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-07 14:42
450 กัลยา ทองคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-07-07 14:37