ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
151 จรูญ แดนนาเลิศ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-23 12:47
152 ทัตพงศ์ นามวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-16 14:07
153 วัชรพงษ์ วิชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-13 06:56
154 ดิเรก ควรสมาคม สำนักวิชานิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-06 10:43
155 วัฒนพล อยู่สวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-03 18:01
156 เทอดไทย รอดเกิด กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-26 11:03
157 กันตพงษ์ ท่อนคำ กองกลาง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-26 09:40
158 วนิษา ปันฟ้า วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-21 12:03
159 รัตนา โป่งคำ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-19 10:11
160 ปริฉัตร ลือชา กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-18 15:32
161 หนึ่งฤทัย กาศสกุล สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-06 09:58
162 กฤศ โตธนายานนท์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-04 09:19
163 รัตนาภรณ์ รอดเกิด สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานธุรการ-พัสดุ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-02 15:16
164 สว่างจิต ธุวะคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-25 16:28
165 ศักดา ศรีสันต์ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-24 20:32
166 กฤษณะ เทียมเมฆา กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-24 18:49
167 นาวิน หัตถผะสุ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-23 21:38
168 ศรีวรรณ์ วงค์ใจ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-23 21:35
169 สาวิตรี พรหมสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-23 14:11
170 ณัฐพงษ์ นักกล้า กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-23 12:31
171 ทองคำ อินตาพรม กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-17 16:03
172 วรัญญา มณีรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-16 18:40
173 นิรุตติ์ ชัยโชค สำนักวิชาบัญชี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-16 10:05
174 สมเดช ผะใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-16 09:44
175 แสงเดือน สมฟองทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-15 21:58
176 สงกรานต์ สมฟองทอง กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-15 21:55
177 กาญจนา ปัญญาวงค์ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานประจำสระว่ายน้ำ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-11 14:29
178 นคเรศ อุดชะยา สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-28 14:40
179 ธนพนธ์ คำเที่ยง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-23 08:50
180 วิรุณสิริ ใจมา คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-15 11:18
181 ธัญลักษณ์ ศุภพลธร สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-13 14:41
182 ดิเรก เกตุพระจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-13 14:29
183 ศิวรี สุดสนิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-13 10:34
184 เกียรติศักดิ์ วิวัฒนะ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-07 13:51
185 ชิดชนก เทพบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-02 13:12
186 พิมผกา คำมา กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-01-12 13:13
187 บุผา ผางสำเนียง สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-12-09 11:43
188 อภิญญา จิตมโนวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-16 09:38
189 สุรัชนี ยลธะศาสตร์ สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-14 13:32
190 วรยุทธ ปลัดคุณ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-10 09:16
191 วรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-02 14:00
192 นิตยา ยืนยง กองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-10-31 12:04
193 รวิษฎา ราวิชัย สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-10-24 12:25
194 สมัชญา มะลิวรรณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-10-03 12:07
195 อัมพันธ์ กันทะวงศ์ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-09-07 14:33
196 กานต์รวี โปทา คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-09-04 14:03
197 กุสุมา วงค์คำเครื่อง สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-31 09:58
198 ทุเรียน ธิขาว สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-31 09:37
199 จิดาภา พินิจ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-31 09:19
200 ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-28 14:41