ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
151 ทัตพงศ์ นามวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-16 14:07
152 วัชรพงษ์ วิชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-13 06:56
153 ดิเรก ควรสมาคม สำนักวิชานิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-06 10:43
154 วัฒนพล อยู่สวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-03 18:01
155 เทอดไทย รอดเกิด กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-26 11:03
156 กันตพงษ์ ท่อนคำ กองกลาง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-26 09:40
157 วนิษา ปันฟ้า วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-21 12:03
158 รัตนา โป่งคำ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-19 10:11
159 ปริฉัตร ลือชา กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-18 15:32
160 หนึ่งฤทัย กาศสกุล สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-06 09:58
161 กฤศ โตธนายานนท์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-04 09:19
162 รัตนาภรณ์ รอดเกิด สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานธุรการ-พัสดุ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-02 15:16
163 สว่างจิต ธุวะคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-25 16:28
164 ศักดา ศรีสันต์ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-24 20:32
165 กฤษณะ เทียมเมฆา กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-24 18:49
166 นาวิน หัตถผะสุ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-23 21:38
167 ศรีวรรณ์ วงค์ใจ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-23 21:35
168 สาวิตรี พรหมสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-23 14:11
169 ณัฐพงษ์ นักกล้า กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-23 12:31
170 ทองคำ อินตาพรม กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-17 16:03
171 วรัญญา มณีรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-16 18:40
172 นิรุตติ์ ชัยโชค สำนักวิชาบัญชี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-16 10:05
173 สมเดช ผะใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-16 09:44
174 แสงเดือน สมฟองทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-15 21:58
175 สงกรานต์ สมฟองทอง กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-15 21:55
176 กาญจนา ปัญญาวงค์ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานประจำสระว่ายน้ำ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-11 14:29
177 นคเรศ อุดชะยา สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-28 14:40
178 ธนพนธ์ คำเที่ยง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-23 08:50
179 วิรุณสิริ ใจมา คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-15 11:18
180 ธัญลักษณ์ ศุภพลธร สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-13 14:41
181 ดิเรก เกตุพระจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-13 14:29
182 ศิวรี สุดสนิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-13 10:34
183 เกียรติศักดิ์ วิวัฒนะ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-07 13:51
184 ชิดชนก เทพบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-02 13:12
185 พิมผกา คำมา กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-01-12 13:13
186 บุผา ผางสำเนียง สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-12-09 11:43
187 อภิญญา จิตมโนวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-16 09:38
188 สุรัชนี ยลธะศาสตร์ สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-14 13:32
189 วรยุทธ ปลัดคุณ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-10 09:16
190 วรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-02 14:00
191 นิตยา ยืนยง กองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-10-31 12:04
192 รวิษฎา ราวิชัย สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-10-24 12:25
193 สมัชญา มะลิวรรณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-10-03 12:07
194 อัมพันธ์ กันทะวงศ์ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-09-07 14:33
195 กานต์รวี โปทา คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-09-04 14:03
196 กุสุมา วงค์คำเครื่อง สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-31 09:58
197 ทุเรียน ธิขาว สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-31 09:37
198 จิดาภา พินิจ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-31 09:19
199 ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-28 14:41
200 กรรณิการ์ คันทมาศ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-21 09:25