ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
151 สิน หัตถผะสุ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 11:43
152 บุญมี จันตุ้ย กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 11:42
153 ไพฑูรย์ ดวงสนิท กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 11:40
154 มิตร ไชยล้อม กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 11:38
155 สมศักดิ์ ม่านแก้ว กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 11:33
156 ศักดิ์เดช แย้มเอิบสิน สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาไทย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-17 16:50
157 จุฑาพร ปันทวัง คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-14 16:19
158 กษิดิฎ ทายา กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-13 09:12
159 ทับทิม สุขพิน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-23 16:58
160 เอนก หัตถผสุ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-23 13:28
161 จรูญ แดนนาเลิศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-23 12:47
162 ทัตพงศ์ นามวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-16 14:07
163 วัชรพงษ์ วิชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-13 06:56
164 ดิเรก ควรสมาคม คณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-06 10:43
165 วัฒนพล อยู่สวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-03 18:01
166 เทอดไทย รอดเกิด กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-26 11:03
167 กันตพงษ์ ท่อนคำ กองกลาง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-26 09:40
168 วนิษา ปันฟ้า วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-21 12:03
169 รัตนา โป่งคำ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-19 10:11
170 ปริฉัตร ลือชา กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-18 15:32
171 หนึ่งฤทัย กาศสกุล สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-06 09:58
172 กฤศ โตธนายานนท์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-04 09:19
173 รัตนาภรณ์ รอดเกิด สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานธุรการ-พัสดุ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-02 15:16
174 สว่างจิต ธุวะคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-25 16:28
175 ศักดา ศรีสันต์ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-24 20:32
176 กฤษณะ เทียมเมฆา กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-24 18:49
177 นาวิน หัตถผะสุ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-23 21:38
178 ศรีวรรณ์ วงค์ใจ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-23 21:35
179 สาวิตรี พรหมสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-23 14:11
180 ทองคำ อินตาพรม กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-17 16:03
181 วรัญญา มณีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-16 18:40
182 นิรุตติ์ ชัยโชค คณะบัญชี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-16 10:05
183 สมเดช ผะใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-16 09:44
184 แสงเดือน สมฟองทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-15 21:58
185 สงกรานต์ สมฟองทอง กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-15 21:55
186 กาญจนา ปัญญาวงค์ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานประจำสระว่ายน้ำ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-11 14:29
187 นคเรศ อุดชะยา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-28 14:40
188 ธนพนธ์ คำเที่ยง คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-23 08:50
189 วิรุณสิริ ใจมา คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-15 11:18
190 ธัญลักษณ์ ศุภพลธร คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-13 14:41
191 ดิเรก เกตุพระจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-13 14:29
192 ศิวรี สุดสนิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-13 10:34
193 เกียรติศักดิ์ วิวัฒนะ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-07 13:51
194 ชิดชนก เทพบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-02 13:12
195 พิมผกา คำมา กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-01-12 13:13
196 บุผา ผางสำเนียง สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-12-09 11:43
197 อภิญญา จิตมโนวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-16 09:38
198 สุรัชนี ยลธะศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-14 13:32
199 วรยุทธ ปลัดคุณ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-10 09:16
200 วรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-02 14:00