ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
351 อนันตา สุขวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-16 11:52
352 วัฒนา ยืนยง สำนักวิชาบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-15 15:03
353 วิภพ ใจแข็ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-15 11:22
354 สมร โพธิจิตร กองคลัง พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-15 09:47
355 ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-15 07:49
356 ภิญญาพัชญ์ กาวินคำ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-12 19:24
357 รวิพรรดิ พูลลาภ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-12 09:20
358 สุพรรณ วนิชปริญญากุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-12 08:35
359 เยาวลักษณ์ ขันหัวโทน คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 22:04
360 ภัทรีพันธุ์ พันธุ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 19:36
361 สมลักษณ์ จันทรมาศ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 16:20
362 วิจิตรา มนตรี สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 16:13
363 โกมินทร์ วังอ่อน สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 16:01
364 บุญเป็ง ต่อมใจ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม พนักงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 13:04
365 วัชราภรณ์ ทาหาร คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 12:39
366 คมกริช แก้วพนัส คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 12:29
367 พัชราวรินทร์ เรือนโต คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 12:17
368 นภาพร วรรณาพรม คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 12:14
369 ทัศน์พล ชื่นจิตต์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 12:07
370 ปริญญา สาเพชร คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 11:36
371 วราภรณ์ แก้วคอน คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 09:58
372 อนุสรณ์ ตองอ่อน คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 09:25
373 ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช สำนักวิชาการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-10 23:30
374 วิลาสินี ศรีสุวรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 18:04
375 อังคณา ไพสิฐเฟื่องฟู สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 16:44
376 อัมพร สุยะลังกา กองพัฒนานักศึกษา นักสุขศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 16:27
377 วันเพ็ญ สุวรรณศรี กองพัฒนานักศึกษา พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 16:25
378 ไกรสิทธิ์ จามรจันทร์สาขา คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 16:14
379 วารุณี ปลัดคุณ กองพัฒนานักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 16:12
380 ติราวัช อัตโสภณ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 15:56
381 สนธยา เขื่อนเพชร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 15:21
382 องอาจ อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 14:20
383 วิษณุ หายโศรก กองพัฒนานักศึกษา นักดนตรี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 12:06
384 ไพรภ รัตนชูวงศ์ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-08 16:23
385 ธนา แปงคำ กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-08 15:33
386 จักรกริช ฉิมนอก คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-08 13:03
387 วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-08 11:01
388 ศุภรัตน์ อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-08 09:53
389 พาณิชา มูลถาแปง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-07 17:53
390 สมยศ จันทร์บุญ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-05 22:03
391 รังสี ทองดีสุนทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-05 15:41
392 ณัฐทิยา วัฒนศิริศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-05 14:15
393 เบญจมาศ เมืองเกษม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-05 11:46
394 ZHANG SHUHUA คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-05 11:03
395 SUN FUYUAN คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-05 10:53
396 จามรี พระสุนิล สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-04 17:32
397 อดุลย์ เรือนคำ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานขับรถ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-04 17:16
398 จุฑามาศ เมืองมูล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-04 15:57
399 วัฒนา ปัญญามณีศร คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-04 15:47
400 ณิชาพัฒณ์ ไชยเสนบดินทร์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-03 23:58