ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
351 คมกฤช จิระบุตร คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-18 13:16
352 รัชชานนท์ แย้มศรี บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-18 13:12
353 ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-18 11:40
354 เศรษฐชัย ใจฮึก คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-17 11:10
355 อดิสรณ์ ประทุมถิ่น คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-16 15:45
356 อนันตา สุขวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-16 11:52
357 วัฒนา ยืนยง คณะบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-15 15:03
358 วิภพ ใจแข็ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-15 11:22
359 สมร โพธิจิตร ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-15 09:47
360 ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-15 07:49
361 ภิญญาพัชญ์ กาวินคำ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-12 19:24
362 รวิพรรดิ พูลลาภ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-12 09:20
363 สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-12 08:35
364 เยาวลักษณ์ ขันหัวโทน คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 22:04
365 ภัทรีพันธุ์ พันธุ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 19:36
366 สมลักษณ์ จันทรมาศ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 16:20
367 วิจิตรา มนตรี คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 16:13
368 โกมินทร์ วังอ่อน คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 16:01
369 บุญเป็ง ต่อมใจ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม พนักงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 13:04
370 วัชราภรณ์ ทาหาร คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 12:39
371 คมกริช แก้วพนัส คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 12:29
372 พัชราวรินทร์ เรือนโต คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 12:17
373 นภาพร วรรณาพรม คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 12:14
374 ทัศน์พล ชื่นจิตต์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 12:07
375 ปริญญา สาเพชร คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 11:36
376 วราภรณ์ แก้วคอน คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 09:58
377 อนุสรณ์ ตองอ่อน คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 09:25
378 ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-10 23:30
379 วิลาสินี ศรีสุวรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 18:04
380 อังคณา ไพสิฐเฟื่องฟู สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 16:44
381 อัมพร สุยะลังกา กองพัฒนานักศึกษา นักสุขศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 16:27
382 วันเพ็ญ สุวรรณศรี กองพัฒนานักศึกษา พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 16:25
383 ไกรสิทธิ์ จามรจันทร์สาขา คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 16:14
384 วารุณี ปลัดคุณ กองพัฒนานักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 16:12
385 ติราวัช อัตโสภณ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 15:56
386 สนธยา เขื่อนเพชร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 15:21
387 องอาจ อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 14:20
388 วิษณุ หายโศรก กองพัฒนานักศึกษา นักดนตรี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 12:06
389 ไพรภ รัตนชูวงศ์ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-08 16:23
390 ธนา แปงคำ กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-08 15:33
391 จักรกริช ฉิมนอก คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-08 13:03
392 ศุภรัตน์ อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-08 09:53
393 พาณิชา มูลถาแปง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-07 17:53
394 สมยศ จันทร์บุญ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-05 22:03
395 รังสี ทองดีสุนทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-05 15:41
396 ณัฐทิยา วัฒนศิริศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-05 14:15
397 เบญจมาศ เมืองเกษม คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-05 11:46
398 ZHANG SHUHUA คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-05 11:03
399 SUN FUYUAN คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-05 10:53
400 จามรี พระสุนิล คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-04 17:32