ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
351 อดิสรณ์ ประทุมถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-16 15:45
352 อนันตา สุขวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-16 11:52
353 วัฒนา ยืนยง คณะบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-15 15:03
354 วิภพ ใจแข็ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-15 11:22
355 สมร โพธิจิตร ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-15 09:47
356 ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-15 07:49
357 ภิญญาพัชญ์ กาวินคำ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-12 19:24
358 รวิพรรดิ พูลลาภ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-12 09:20
359 สุพรรณ วนิชปริญญากุล สำนักงานอธิการบดี ผู้เชี่ยวชาญ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-12 08:35
360 เยาวลักษณ์ ขันหัวโทน คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 22:04
361 ภัทรีพันธุ์ พันธุ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 19:36
362 สมลักษณ์ จันทรมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 16:20
363 วิจิตรา มนตรี คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 16:13
364 โกมินทร์ วังอ่อน คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 16:01
365 บุญเป็ง ต่อมใจ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม พนักงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 13:04
366 วัชราภรณ์ ทาหาร คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 12:39
367 คมกริช แก้วพนัส คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 12:29
368 พัชราวรินทร์ เรือนโต คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 12:17
369 นภาพร วรรณาพรม คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 12:14
370 ทัศน์พล ชื่นจิตต์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 12:07
371 ปริญญา สาเพชร คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 11:36
372 วราภรณ์ แก้วคอน คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 09:58
373 อนุสรณ์ ตองอ่อน คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 09:25
374 ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-10 23:30
375 วิลาสินี ศรีสุวรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 18:04
376 อังคณา ไพสิฐเฟื่องฟู สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 16:44
377 รสริน สุยะลังกา กองพัฒนานักศึกษา นักสุขศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 16:27
378 วันเพ็ญ สุวรรณศรี กองพัฒนานักศึกษา พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 16:25
379 ไกรสิทธิ์ จามรจันทร์สาขา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 16:14
380 วารุณี ปลัดคุณ กองพัฒนานักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 16:12
381 ติราวัช อัตโสภณ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 15:56
382 สนธยา เขื่อนเพชร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 15:21
383 องอาจ อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 14:20
384 วิษณุ หายโศรก กองพัฒนานักศึกษา นักดนตรี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-09 12:06
385 ไพรภ รัตนชูวงศ์ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-08 16:23
386 ธนา แปงคำ กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-08 15:33
387 จักรกริช ฉิมนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-08 13:03
388 ศุภรัตน์ อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-08 09:53
389 พาณิชา มูลถาแปง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-07 17:53
390 สมยศ จันทร์บุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-05 22:03
391 รังสี ทองดีสุนทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-05 15:41
392 ณัฐทิยา วัฒนศิริศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-05 14:15
393 เบญจมาศ เมืองเกษม คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-05 11:46
394 ZHANG SHUHUA คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-05 11:03
395 SUN FUYUAN คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-05 10:53
396 จามรี พระสุนิล คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-04 17:32
397 อดุลย์ เรือนคำ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานขับรถ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-04 17:16
398 จุฑามาศ เมืองมูล คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-04 15:57
399 วัฒนา ปัญญามณีศร คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-04 15:47
400 ณิชาพัฒณ์ ไชยเสนบดินทร์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-03 23:58