ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
51 FEIFEI LI สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาจีน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-08 23:11
52 เขษมศักดิ์ น่อศรี กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-03 14:47
53 อัจฉราภรณ์ รักงาม กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-02 13:18
54 YUKI OHORI คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-09-29 08:52
55 สุพัตรา โพธิจิตร ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-09-06 10:26
56 วิทูล ตาคำ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-08-04 16:15
57 Ywun Thiri Htwe โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครู ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-07-20 15:54
58 สิทธิชน รัตนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-13 15:38
59 TIAN SHANGFEI ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-01 23:47
60 HUANG HUILING ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-01 23:37
61 บุญชอบ จันทาพูน ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-01 14:14
62 ทินมณี ครูบา คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-04-03 11:40
63 วิทวัส เปียงใส คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-04-03 11:35
64 เยาวรา สุวรรณเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-04-03 09:17
65 ปรีดาภรณ์ สุวรรณดี คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-03-02 09:27
66 วราภรณ์ กิริยา คณะสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำหลักสูตร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-03-01 15:32
67 ธราธร ทิพยโสตถิ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-03-01 09:51
68 ฐิติพงษ์ เพิ่มทองคำ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-02-01 09:47
69 ธัชชัย จันทร์สาห์ ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-20 10:16
70 ฉัตรชัย ดวงสนิท กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-17 11:12
71 ธนาบูรณ์ แกเย็น กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-17 11:11
72 ทศพล สุริยวรรณ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-17 11:09
73 เอริ นากุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-11 10:49
74 สัณห์พิชญ์ พิมูลชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-05 10:33
75 พิทยาภรณ์ พุ่มพวง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-04 14:32
76 เบญจภรณ์ ใจจินา ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-12-01 15:23
77 ธนาวุธ รับงาน คณะบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-12-01 14:24
78 บดินทร์ ไชยชมภู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-11-16 11:58
79 กฤษฎา วงศ์งาม กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นายช่างไฟฟ้า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-11-01 10:12
80 อภิชัย ผาลาด กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-11-01 09:54
81 ธนาวิทย์ แก้วรากมุข ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา นักวิชาการทดสอบ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-10-31 20:20
82 ธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-10-03 14:49
83 อนุรักษ์ เชื้อเมืองพาน กองบริหารงานบุคคล บุคลากร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-09-12 11:03
84 มณีรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-08-08 13:45
85 สุทธดา ตั้งอยู่ดี คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-06-08 11:27
86 เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ ศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-06-01 15:45
87 กัญญาณัฐ สิทธิภา คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-06-01 13:00
88 พิมพิมล วงศ์ไชยา คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-05-17 10:50
89 อัครเดช ฉวีรักษ์ คณะบัญชี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-05-03 15:04
90 อัยย์ชาร์ สุขเกษม คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-03-01 13:20
91 วิชยา เห็นแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-03-01 13:19
92 พลอยพัชชา แก้ววิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-03-01 13:18
93 จักรกฤษณ์ ผูกจิตร คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-03-01 13:16
94 สุดาพร ขยันขาย คณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-02-17 13:11
95 พิชญานิน อินมณเฑียร คณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-02-17 10:28
96 วิภา พันธนะบูรณ์ คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-02-02 11:00
97 HAK HYUN KIM คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-01-28 16:38
98 ธนาทร คำบุญทา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-01-18 13:53
99 วรัฏฐา ปูก๋า คณะสาธารณสุขศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-12-13 16:04
100 วิวัฒน์ เอี่ยมประพันธ์ กองกลาง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-12-13 14:55