ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
201 สิน หัตถผะสุ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 11:43
202 บุญมี จันตุ้ย กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 11:42
203 ไพฑูรย์ ดวงสนิท กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 11:40
204 มิตร ไชยล้อม กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 11:38
205 สมศักดิ์ ม่านแก้ว กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 11:33
206 ศักดิ์เดช แย้มเอิบสิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-17 16:50
207 จุฑาพร ปันทวัง คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-14 16:19
208 กษิดิฎ ทายา หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-13 09:12
209 ทับทิม สุขพิน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-23 16:58
210 เอนก หัตถผสุ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-23 13:28
211 จรูญ แดนนาเลิศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-23 12:47
212 ทัตพงศ์ นามวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-16 14:07
213 วัชรพงษ์ วิชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-13 06:56
214 วัฒนพล อยู่สวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-03 18:01
215 กันตพงษ์ ท่อนคำ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-26 09:40
216 วนิษา ปันฟ้า วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-21 12:03
217 รัตนา โป่งคำ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-19 10:11
218 ปริฉัตร ลือชา หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-18 15:32
219 หนึ่งฤทัย กาศสกุล สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-06 09:58
220 กฤศ โตธนายานนท์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-04 09:19
221 สว่างจิต ธุวะคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-25 16:28
222 ศักดา ศรีสันต์ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-24 20:32
223 กฤษณะ เทียมเมฆา กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-24 18:49
224 นาวิน หัตถผะสุ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-23 21:38
225 สาวิตรี พรหมสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-23 14:11
226 วรัญญา มณีรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-16 18:40
227 นิรุตติ์ ชัยโชค คณะบัญชี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-16 10:05
228 สมเดช ผะใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-16 09:44
229 แสงเดือน สมฟองทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-15 21:58
230 สงกรานต์ สมฟองทอง กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-15 21:55
231 กาญจนา ปัญญาวงค์ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ รักษาการงานบุคคล ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-11 14:29
232 นคเรศ อุดชะยา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-28 14:40
233 ธนพนธ์ คำเที่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-23 08:50
234 วิรุณสิริ ใจมา คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-15 11:18
235 ธัญลักษณ์ ศุภพลธร คณะเทคโนโลยีดิจิทัล อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-13 14:41
236 ดิเรก เกตุพระจันทร์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-13 14:29
237 ศิวรี สุดสนิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-13 10:34
238 เกียรติศักดิ์ วิวัฒนะ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-07 13:51
239 ชิดชนก เทพบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-02 13:12
240 พิมผกา คำมา กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-01-12 13:13
241 บุผา ผางสำเนียง สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-12-09 11:43
242 อภิญญา จิตมโนวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-16 09:38
243 สุรัชนี ยลธะศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-14 13:32
244 วรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-02 14:00
245 นิตยา ยืนยง กองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-10-31 12:04
246 สมัชญา มะลิวรรณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-10-03 12:07
247 โสภิตปภา กันทะวงศ์ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-09-07 14:33
248 กานต์รวี โปทา คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-09-04 14:03
249 กุสุมา วงค์คำเครื่อง สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-31 09:58
250 ทุเรียน ธิขาว สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-31 09:37