ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
201 กรรณิการ์ คันทมาศ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-21 09:25
202 ศุภลักษณ์ ปะภูสะโร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-16 09:05
203 สุวิมล พลหาญ คณะครุศาสตร์ ครู(สอนเด็กพิเศษ) ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-11 10:48
204 สุนิษา ส่งแสง คณะครุศาสตร์ ครู(สอนเด็กพิเศษ) ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-11 09:03
205 สุวนันท์ แก้วจันทา วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-07-17 10:52
206 ปุณยวัจน์ พรหมหล้า คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-07-15 22:04
207 อิทธิพล ศักรภาณี กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-07-07 10:42
208 กัญญารัตน์ สุจริต วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-07-01 18:07
209 นำขวัญ วงศ์ประทุม สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-28 15:48
210 พงศกร สมมิตร คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-28 15:22
211 สังวุธ ปาโท้ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย วิศวกรไฟฟ้า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-13 15:54
212 ศีลฐิศร ทาแกง กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-11 09:01
213 กฤษณะ แสงจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-02 17:19
214 กรกนก นิลดำ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-02 17:05
215 ณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-30 13:52
216 ประดับยศ กันติ๊บ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-30 11:27
217 อรัญญา เตชะสาย กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สถาปนิก ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-18 13:50
218 ปวีณา ลี้ตระกูล คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-16 14:59
219 ขวัญนภา สาระไชย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-09 14:02
220 สุรการณ์ จันทร์ประเสริฐ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-05 10:24
221 ราชันย์ ทนันชัย กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย วิศวกรโยธา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-04 09:24
222 กัสมา กาซ้อน สำนักวิชาบัญชี รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-02 11:08
223 อรวรรณ เชื้อเมืองพาน สำนักวิชาบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-02 10:16
224 รัชนีกร ธิยะศิริ กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-02 09:04
225 วทัญญู อารีย์ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-01 17:39
226 ทวีวัฒน์ ธรรมสอน สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานส่งสินค้าและขายหน้าร้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-01 16:01
227 อนุสรา บุญจิตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-25 13:45
228 พัชรินทร์ วินยางค์กูล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-25 13:32
229 เนตรา สมกำลัง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-24 10:55
230 วัชรพงษ์ เรือนคำ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-24 10:50
231 ศุภกานต์ กรอบคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-21 15:54
232 ทนงศักดิ์ วงศ์งาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-21 15:27
233 รักติบูล จันทนุปาน สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-21 14:05
234 สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-10 15:27
235 นฤมล ชูเจริญ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-08 16:17
236 ผกามาศ ศรีบุรี สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-08 14:57
237 กรรณิการ์ ทาคำมา สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-05 08:44
238 กฤตพล อาชวพร กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-03 13:25
239 กฤตกรณ์ ศรีวันนา สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-03-26 12:11
240 ชิดชนก ยมจินดา คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-03-07 16:17
241 ทิพวรรณ เมืองใจ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-03-03 10:17
242 ศุภธิดา นันต๊ะภูมิ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-24 16:34
243 ศรายุทธ เชื้อเมืองพาน กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-21 16:19
244 กฤษณะพันธุ์ ตันเจริญรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 18:52
245 ศักดิธัช เสริมศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 15:37
246 รัชนิกร กุสลานนท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 10:11
247 คงฤทธิ์ เหลืองไตรรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 09:56
248 กฤษฎา วิลาศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 09:48
249 พงศ์ตะวัน นันทศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 09:45
250 สิปราง เจริญผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 09:45