ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
201 สมัชญา มะลิวรรณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-10-03 12:07
202 โสภิตปภา กันทะวงศ์ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-09-07 14:33
203 กานต์รวี โปทา คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-09-04 14:03
204 กุสุมา วงค์คำเครื่อง สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-31 09:58
205 ทุเรียน ธิขาว สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-31 09:37
206 จิดาภา พินิจ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-31 09:19
207 ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-28 14:41
208 กรรณิการ์ คันทมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-21 09:25
209 ศุภลักษณ์ ปะภูสะโร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-16 09:05
210 สุวิมล พลหาญ คณะครุศาสตร์ ครู(สอนเด็กพิเศษ) ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-11 10:48
211 สุนิษา ส่งแสง คณะครุศาสตร์ ครู(สอนเด็กพิเศษ) ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-11 09:03
212 สุวนันท์ แก้วจันทา วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-07-17 10:52
213 ปุณยวัจน์ พรหมหล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-07-15 22:04
214 อิทธิพล ศักรภาณี กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-07-07 10:42
215 กัญญารัตน์ สุจริต วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-07-01 18:07
216 นำขวัญ วงศ์ประทุม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-28 15:48
217 พงศกร สมมิตร คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-28 15:22
218 สังวุธ ปาโท้ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย วิศวกรไฟฟ้า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-13 15:54
219 ศีลฐิศร ทาแกง กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-11 09:01
220 กฤษณะ แสงจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-02 17:19
221 กรกนก นิลดำ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-02 17:05
222 ณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-30 13:52
223 ประดับยศ กันติ๊บ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-30 11:27
224 อรัญญา เตชะสาย กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สถาปนิก ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-18 13:50
225 ปวีณา ลี้ตระกูล คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-16 14:59
226 ขวัญนภา สาระไชย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-09 14:02
227 สุรการณ์ จันทร์ประเสริฐ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-05 10:24
228 ราชันย์ ทนันชัย กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย วิศวกรโยธา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-04 09:24
229 กัสมา กาซ้อน คณะบัญชี รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-02 11:08
230 อรวรรณ เชื้อเมืองพาน คณะบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-02 10:16
231 รัชนีกร ธิยะศิริ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-02 09:04
232 วทัญญู อารีย์ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-01 17:39
233 ทวีวัฒน์ ธรรมสอน สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานส่งสินค้าและขายหน้าร้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-01 16:01
234 อนุสรา บุญจิตร คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-25 13:45
235 พัชรินทร์ วินยางค์กูล คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-25 13:32
236 เนตรา สมกำลัง คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-24 10:55
237 วัชรพงษ์ เรือนคำ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-24 10:50
238 ศุภกานต์ กรอบคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-21 15:54
239 ทนงศักดิ์ วงศ์งาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-21 15:27
240 รักติบูล จันทนุปาน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-21 14:05
241 สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-10 15:27
242 นฤมล ชูเจริญ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานผลิต ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-08 16:17
243 ผกามาศ ศรีบุรี สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-08 14:57
244 กรรณิการ์ ทาคำมา สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-05 08:44
245 กฤตพล อาชวพร กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-03 13:25
246 กฤตกรณ์ ศรีวันนา คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-03-26 12:11
247 ชิดชนก ยมจินดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-03-07 16:17
248 ทิพวรรณ เมืองใจ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-03-03 10:17
249 ศุภธิดา นันต๊ะภูมิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-24 16:34
250 ศรายุทธ เชื้อเมืองพาน กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-21 16:19