ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
101 วีรศักดิ์ สาระนา สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานส่งน้ำ-งานขาย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-04 08:29
102 มณีรัตน์ สวนม่วง คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-01 12:31
103 มณีรัตน์ ภาจันทร์คู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-30 11:16
104 สุดารัตน์ พญาพรหม คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-29 09:34
105 อัญชิษฐา เสาร์ดี สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานการเงิน-บัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-17 15:25
106 อำไพ สิงห์เชื้อ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-17 15:22
107 บัญชา ตรูหม่อง สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-07 11:24
108 จีรกฤต พันธุ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-02 17:18
109 เอกวัฒน์ สาระนา สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานส่งน้ำ-งานขาย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-02 16:11
110 มงคล ปินตานาง สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานส่งน้ำ-งานขาย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-02 09:42
111 สมสิน โพธิจิตร สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานฝ่ายผลิตน้ำดื่ม-งานขาย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-02 08:03
112 มัณฑนา คำอ้าย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-09-27 11:19
113 นิคม อัสสรัตนะสุขิน สำนักงานอธิการบดี ผู้เชี่ยวชาญ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-08-26 11:20
114 ประภัสสรา ธนะวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-08-23 09:27
115 ธีรยุทธ โกนบาง กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-08-19 15:14
116 จิตติญา ดอนชัย กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-08-19 14:22
117 ปิยะภรณ์ เตมีศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-07-05 10:43
118 มยูร ใยบัวเทศ คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-06-25 15:30
119 ชัยนรินทร์ เรือนเจริญ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-06-05 23:01
120 โสพล ไชยล้อม กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-05-24 09:27
121 บุญสม หัตถผะสุ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-05-15 18:20
122 ลุย ช่างลอย กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-05-10 16:08
123 ปินะ ยอดคำแสง กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-05-10 15:52
124 ประภาพรรณ ไชยานนท์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-05-01 21:17
125 ชญานิน พันธ์ศรีสุวรรณ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-05-01 14:08
126 ธนพร จนาพิระกนิฎฐ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-04-18 17:25
127 เฉลิมพล ใจชุ่มเต็ม คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-02-12 17:09
128 นพดล สุขเกษม สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานพัสดุ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-02-12 12:35
129 รัชนี ลือดารา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-02-01 11:26
130 ธนพล แสงสุวรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-01-29 11:00
131 เรวัฒน์ รอดเอียด กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-01-28 11:39
132 อัมภา อินทรีย์ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-01-15 14:47
133 สมฤทัย ยังวรรณ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-01-03 10:33
134 ALI AKBAR ZEINALI คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-12-20 10:14
135 วรวัฒน์ ธรรมธิ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-11-28 11:26
136 อิทธิชัย พิลาจันทร์ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-11-28 11:26
137 วุฒิชัย จารุธรรมสิริ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-11-20 09:56
138 เอื้อง คำแปงคำ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-11-07 17:16
139 สุนันทา เจริญพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-11-07 10:03
140 วัชรินทร์ ธิขาว กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-11-05 20:43
141 อภิสรา กฤตาวาณิชย์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-11-05 20:04
142 พัชรินทร์ เผ่าตุ้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-11-03 12:01
143 สุธีรา คณะธรรม คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-10-05 10:32
144 จตุรัส วงศ์ราษฎร์ กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-10-04 12:19
145 สุดารัตน์ ยาวิเลิง คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-10-03 09:02
146 จักรกฤษณ์ คณารีย์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-20 16:56
147 วสันต์ ตุ่นแก้ว กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 12:58
148 อำพรรณ พึ่งศรี กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 12:54
149 ชยันต์ จันทร์เกตุ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 12:53
150 สุจินต์ ใจคำ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 11:49