ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
551 ดารา พนาสันติกุล วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-29 16:29
552 สุภาพร เตวิยะ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-29 11:45
553 นิตยา นามวิเศษ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-29 11:43
554 เสงี่ยม บุญพัฒน์ สำนักวิชาการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-29 08:49
555 เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-24 17:42
556 ธภัฎ สังข์วิจิตร คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-24 15:41
557 สายรุ้ง ธิตา คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-24 09:10
558 กฤติยา อริยา คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-24 09:08
559 เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-22 23:29
560 นิวัฒน์ วิวัฒนะ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 14:56
561 สายฝน สมภูสาร วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 14:51
562 ทวีศักดิ์ หลีแก้วสาย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 14:46
563 นภัทร ขันสุธรรม กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 11:22
564 เกสกานดา เชื้อสะอาด กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 11:13
565 ปิยดา ยศสุนทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-19 17:04
566 กาญจนา นันตรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-17 10:32
567 จินตนา นันต๊ะ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-17 09:40
568 สุวศิน พลนรัตน์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-17 09:30
569 วระวิทย์ ศิรินาม กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-15 14:28
570 อณุสรณ์ บุญเรือง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-14 11:38
571 พรหมมินทร์ ซ่งสิริศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-12 21:47
572 ปานฉัตร อาการักษ์ สำนักวิชาบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-12 14:01
573 น้ำทิพย์ เรืองดี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-11 09:58
574 พรเทพ สุวรรณศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-09 11:33
575 ภคินี พิลาจันทร์ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานขายหน้าร้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-08 14:52
576 ชัชพล ตันต้าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-08 14:03
577 ยุวลักษณ์ ภาษิตวิไลธรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-08 11:18
578 จุฑารัตน์ จิตร์ปราณี คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-07 21:10
579 อารีย์ จอแย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-07 15:57
580 เศรษฐานุวัฒน์ คำปัน สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ผู้จัดการศูนย์หนังสือ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-06 15:33
581 ณัฏฐนิช ธุระเสร็จ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-06 14:29
582 สมควร หัตถผสุ กองกลาง แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-05 10:12
583 ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-03 10:31
584 สุรินทร์ ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-03 10:05
585 ไพรินทร์ ตามสมัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-02 09:41
586 อรทัย กองหล้า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-02 09:33
587 ศิริวรรณ จันตาวงค์ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 16:50
588 ผดุงศักดิ์ ศรีสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 15:53
589 เบญจวรรณ เบญจกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 15:17
590 นาลิสา เจียง สำนักวิชาบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 10:36
591 พรรณี ศรีสงคราม กองกลาง ผู้อำนวยการกองกลาง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 09:09
592 ณัฐปฤต ใจยา กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-29 09:57
593 เจษฎา สอนบาลี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-29 09:38
594 ประชา แซ่จ๋าว สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นักวิจัย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-29 09:31
595 มณฑล จิโนคุณ กองบริหารงานบุคคล นิติกร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-29 08:55
596 ปรียากร เชียงพันธ์ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:21
597 นิยม ติยานันท์ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:20
598 สุรีย์ ใจดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:20
599 สมหวัง อินทร์ไชย คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:19
600 เบญญาดา สุคนธ์เขตร์ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:19