ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
551 วาสินี โคนทรงแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-30 10:50
552 เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-30 10:16
553 ผุสรัตน์ เตชะสิงห์ กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-30 10:08
554 เอกพงษ์ หล้าเรือน วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-29 16:46
555 ดารา พนาสันติกุล วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-29 16:29
556 สุภาพร เตวิยะ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-29 11:45
557 นิตยา นามวิเศษ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-29 11:43
558 เสงี่ยม บุญพัฒน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-29 08:49
559 เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-24 17:42
560 ธภัฎ สังข์วิจิตร คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-24 15:41
561 สายรุ้ง ธิตา คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-24 09:10
562 กฤติยา อริยา คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-24 09:08
563 เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-22 23:29
564 นิวัฒน์ วิวัฒนะ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 14:56
565 สายฝน สมภูสาร วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 14:51
566 ทวีศักดิ์ หลีแก้วสาย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 14:46
567 นภัทร ขันสุธรรม กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 11:22
568 เกสกานดา เชื้อสะอาด กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 11:13
569 ปิยดา ยศสุนทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-19 17:04
570 กาญจนา นันตรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-17 10:32
571 จินตนา นันต๊ะ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-17 09:40
572 สุวศิน พลนรัตน์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-17 09:30
573 วระวิทย์ ศิรินาม กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-15 14:28
574 อณุสรณ์ บุญเรือง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-14 11:38
575 พรหมมินทร์ ซ่งสิริศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-12 21:47
576 ปานฉัตร อาการักษ์ คณะบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-12 14:01
577 น้ำทิพย์ เรืองดี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-11 09:58
578 พรเทพ สุวรรณศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-09 11:33
579 ภคินี พิลาจันทร์ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานขายหน้าร้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-08 14:52
580 ชัชพล ตันต้าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-08 14:03
581 ยุวลักษณ์ ภาษิตวิไลธรรม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-08 11:18
582 จุฑารัตน์ จิตร์ปราณี คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-07 21:10
583 อารีย์ จอแย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-07 15:57
584 เศรษฐานุวัฒน์ คำปัน สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ผู้จัดการศูนย์หนังสือ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-06 15:33
585 ณัฏฐนิช ธุระเสร็จ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-06 14:29
586 สมควร หัตถผสุ กองกลาง แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-05 10:12
587 ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-03 10:31
588 ไพรินทร์ ตามสมัย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-02 09:41
589 อรทัย กองหล้า คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-02 09:33
590 ศิริวรรณ จันตาวงค์ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 16:50
591 ผดุงศักดิ์ ศรีสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 15:53
592 เบญจวรรณ เบญจกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 15:17
593 นาลิสา เจียง คณะบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 10:36
594 พรรณี ศรีสงคราม กองกลาง ผู้อำนวยการกองกลาง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 09:09
595 ณัฐปฤต ใจยา กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-29 09:57
596 ประชา แซ่จ๋าว คณะสังคมศาสตร์ นักวิจัย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-29 09:31
597 มณฑล จิโนคุณ กองบริหารงานบุคคล นิติกร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-29 08:55
598 ปรียากร เชียงพันธ์ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:21
599 นิยม ติยานันท์ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:20
600 สุรีย์ ใจดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:20