ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
551 สุภาพร เตวิยะ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-29 11:45
552 นิตยา นามวิเศษ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-29 11:43
553 เสงี่ยม บุญพัฒน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-29 08:49
554 เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-24 17:42
555 ธภัฎ สังข์วิจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-24 15:41
556 สายรุ้ง ธิตา คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-24 09:10
557 กฤติยา อริยา คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-24 09:08
558 เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-22 23:29
559 นิวัฒน์ วิวัฒนะ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 14:56
560 สายฝน สมภูสาร วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 14:51
561 ทวีศักดิ์ หลีแก้วสาย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 14:46
562 นภัทร ขันสุธรรม กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 11:22
563 เกสกานดา เชื้อสะอาด กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-21 11:13
564 ปิยดา ยศสุนทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-19 17:04
565 กาญจนา นันตรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-17 10:32
566 จินตนา นันต๊ะ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-17 09:40
567 สุวศิน พลนรัตน์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-17 09:30
568 วระวิทย์ ศิรินาม กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-15 14:28
569 อณุสรณ์ บุญเรือง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-14 11:38
570 พรหมมินทร์ ซ่งสิริศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-12 21:47
571 ปานฉัตร อาการักษ์ คณะบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-12 14:01
572 น้ำทิพย์ เรืองดี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-11 09:58
573 พรเทพ สุวรรณศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-09 11:33
574 ภคินี พิลาจันทร์ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-08 14:52
575 ชัชพล ตันต้าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-08 14:03
576 ยุวลักษณ์ ภาษิตวิไลธรรม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-08 11:18
577 จุฑารัตน์ จิตร์ปราณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-07 21:10
578 อารีย์ จอแย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-07 15:57
579 เศรษฐานุวัฒน์ คำปัน สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ หัวหน้าแผนก ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-06 15:33
580 ณัฏฐนิช ธุระเสร็จ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พนักงานบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-06 14:29
581 สมควร หัตถผสุ กองกลาง แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-05 10:12
582 ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-03 10:31
583 ไพรินทร์ ตามสมัย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-02 09:41
584 อรทัย กองหล้า คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-02 09:33
585 ศิริวรรณ จันตาวงค์ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 16:50
586 ผดุงศักดิ์ ศรีสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 15:53
587 เบญจวรรณ เบญจกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 15:17
588 นาลิสา เจียง คณะบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 10:36
589 พรรณี ศรีสงคราม กองกลาง ผู้อำนวยการกองกลาง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-03-01 09:09
590 ณัฐปฤต ใจยา กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-29 09:57
591 ประชา แซ่จ๋าว คณะสังคมศาสตร์ นักวิจัย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-29 09:31
592 มณฑล จิโนคุณ กองบริหารงานบุคคล นิติกร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-29 08:55
593 ปรียากร เชียงพันธ์ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:21
594 นิยม ติยานันท์ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:20
595 สุรีย์ ใจดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:20
596 สมหวัง อินทร์ไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:19
597 เบญญาดา สุคนธ์เขตร์ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:19
598 กฤตภาส ยะกันโท สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 15:16
599 สมลักษณ์ ยาเจริญ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 14:55
600 กชกร จี้อาทิตย์ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการช่างศิลป์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-26 14:34