ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
751 สุภัคสมร สำนัก กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 15:21
752 เพ็ญพรรณ์ กุลนอก กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 14:48
753 จำเนียร นามวงค์ คณะสังคมศาสตร์ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 14:47
754 นุกุล อินทกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 12:29
755 สิทธิวสันต์ ดลวงศ์จันทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 12:07
756 นงลักษณ์ วรรณสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 11:46
757 กฤษณพงศ์ ดัสกรเดชา กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 11:43
758 อนุชิต วัฒนาพร คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 11:22
759 กิตติชัย จันธิมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 11:21
760 ประเสริฐ ไวยะกา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 10:24
761 จินดา ศิริตา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 10:23
762 นิ่มนวล วงค์คำลือ กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 20:53
763 พรหทัย พุทธวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 17:35
764 ธนธัส สอนสุกอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่พยาบาลสัตว์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 16:29
765 บรรทด จอมสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 15:58
766 สุภาภรณ์ อุดมทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 15:57
767 ศุรวุฒิ ใจกล้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 15:27
768 กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 15:14
769 วินท์ปวัฒน์ พันธ์ด้วง สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 14:49
770 กุลธิดา อินทร์ไชย กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 14:46
771 วลีพรรณ รกิติกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 14:37
772 กาญจนี ฟูเทพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 14:07
773 สุรีย์มาตร คำสุหล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 13:43
774 ปิยากร จันทร์เทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 13:26
775 รัตนา นาระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 12:46
776 โอม พัฒนโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 11:34
777 เฉลิมขวัญ มลทา กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 11:00
778 ศิวพร พลอยเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 10:31
779 เสาวนิต จันต๊ะมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 10:30
780 วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 06:23
781 ธนภัทร กันทาวงศ์ คณะบัญชี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 16:51
782 กานต์ชนิตา เรียบร้อย กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 16:46
783 วราภรณ์ อุ่นเมือง กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 16:42
784 ปภาวรินท์ วิคี ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 16:41
785 ภัทรา เชาว์ยุทธ์ กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 16:39
786 ธราภรณ์ สู่พานิช กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 16:16
787 จารุวรรณ คำโม๊ะ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 15:33
788 รัตน์ติกุล บัวจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 15:12
789 วิไลวรรณ วงค์ชัย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 15:01
790 ทรงชัย แซ่เติน กองคลัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 14:28
791 เกรียงไกร กันทะนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 12:05
792 สุภาวรรณ วิสาพล กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 11:48
793 บุญนิศา กรรณิกา กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 11:44
794 วรพล มั่งมูล กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 11:42
795 จักรพันธ์ ทิพย์สุภา กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 11:39
796 อรทัย เป็กธนู กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 11:32
797 อรทัย สว่างรัตน์ กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 11:26
798 ณัฐวุฒิ ไชยศรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 09:52
799 มวลชน เตวิยะ กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 09:43
800 เอกฤทัย ดวงสนิท กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 09:42