ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
751 ณรงค์ศักดิ์ เทพมา สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 16:50
752 ณฐกร ปรีชาหาญ กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 16:37
753 สายพิน วัฒนา กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 16:33
754 วันธิดา สุขสันต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 16:25
755 วาสนา แก้วโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 15:18
756 ดวงคำ อโน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 15:13
757 สุภาพร ชมสวน คณะเทคโนโลยีดิจิทัล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 15:09
758 ชนากานต์ ใจบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 15:02
759 อลีนจิตตา นวลคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 14:38
760 ปิยพร ศรีสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 10:36
761 จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 09:59
762 อนุสรณ์ ใจแก้ว คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 22:09
763 ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 20:23
764 สรวงสมร ชุดพิมาย กองกลาง แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 18:07
765 วิไลลักษณ์ วงค์ชัย คณะบัญชี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 17:03
766 จิราพร แสบงบาล สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 16:36
767 กษิดิศ ใจผาวัง คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 15:24
768 ศิริวรรณ เกตุเพชร วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 14:45
769 ดารารัตน์ ภูมีนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 14:03
770 ศุภมาส เวียงลอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 14:00
771 มลฑิรา ไชยล้อม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 13:39
772 ศรีสมร พิริยะสุรวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 13:15
773 วสันต์ มะโนเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 13:10
774 ปนัดดา ถิระธรรม กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 13:01
775 สำราญ ไชยคำวัง คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 12:02
776 กฤษณพล ทีครูซ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 11:28
777 วรรัตน์ ขยันการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 11:14
778 สาโรจน์ ปัญญามงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 11:10
779 จงจำ ธรรมยศ กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 11:02
780 เมวิกา ไชยล้อม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 10:22
781 ดุจฤดี คงสุวรรณ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 10:22
782 กฤติณา นิวรัตน์ สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 10:20
783 สุทธิ มลิทอง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 10:03
784 หยาดฝน นิยมธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสัตวแพทย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 08:14
785 กันย์ธนัญ สุชิน คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 22:07
786 ภานุพันธ์ จิตคำ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 19:39
787 ธนาวุฒิ ป้องปก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 18:33
788 พิทธะนุ อวดเขต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่พยาบาลสัตว์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 15:57
789 ทรายขวัญ ไชยชมภู คณะเทคโนโลยีดิจิทัล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 15:52
790 สำราญ กระหมุดความ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย วิศวกรไฟฟ้า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 15:35
791 สุภัคสมร สำนัก กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 15:21
792 เพ็ญพรรณ์ กุลนอก กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 14:48
793 จำเนียร นามวงค์ คณะสังคมศาสตร์ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 14:47
794 นุกุล อินทกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 12:29
795 สิทธิวสันต์ ดลวงศ์จันทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 12:07
796 กฤษณพงศ์ ดัสกรเดชา กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 11:43
797 อนุชิต วัฒนาพร คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 11:22
798 กิตติชัย จันธิมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 11:21
799 ประเสริฐ ไวยะกา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 10:24
800 จินดา ศิริตา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 10:23