ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
751 ทรายขวัญ ไชยชมภู สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 15:52
752 สำราญ กระหมุดความ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย วิศวกรไฟฟ้า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 15:35
753 สุภัคสมร สำนัก กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 15:21
754 เพ็ญพรรณ์ กุลนอก กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 14:48
755 จำเนียร นามวงค์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 14:47
756 นุกุล อินทกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 12:29
757 สิทธิวสันต์ ดลวงศ์จันทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 12:07
758 นงลักษณ์ วรรณสอน คณะมนุษยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 11:46
759 กฤษณพงศ์ ดัสกรเดชา กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 11:43
760 อนุชิต วัฒนาพร คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 11:22
761 กิตติชัย จันธิมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 11:21
762 ประเสริฐ ไวยะกา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 10:24
763 จินดา ศิริตา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 10:23
764 นิ่มนวล วงค์คำลือ กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 20:53
765 พรหทัย พุทธวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 17:35
766 ธนธัส สอนสุกอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่พยาบาลสัตว์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 16:29
767 บรรทด จอมสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 15:58
768 สุภาภรณ์ อุดมทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 15:57
769 ศุรวุฒิ ใจกล้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 15:27
770 กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 15:14
771 วินท์ปวัฒน์ พันธ์ด้วง สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 14:49
772 กุลธิดา อินทร์ไชย กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 14:46
773 วลีพรรณ รกิติกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 14:37
774 กาญจนี ฟูเทพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 14:07
775 สุรีย์มาตร คำสุหล้า คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 13:43
776 ปิยากร จันทร์เทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 13:26
777 รัตนา นาระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 12:46
778 โอม พัฒนโชติ คณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 11:34
779 เฉลิมขวัญ มลทา กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 11:00
780 ศิวพร พลอยเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 10:31
781 เสาวนิต จันต๊ะมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 10:30
782 วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-10 06:23
783 ธนภัทร กันทาวงศ์ สำนักวิชาบัญชี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 16:51
784 กานต์ชนิตา เรียบร้อย กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 16:46
785 วราภรณ์ อุ่นเมือง กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 16:42
786 ปภาวรินท์ วิคี ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 16:41
787 ภัทรา เชาว์ยุทธ์ กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 16:39
788 ธราภรณ์ สู่พานิช กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 16:16
789 จารุวรรณ คำโม๊ะ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 15:33
790 รัตน์ติกุล บัวจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 15:12
791 วิไลวรรณ วงค์ชัย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 15:01
792 ทรงชัย แซ่เติน กองคลัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 14:28
793 เกรียงไกร กันทะนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 12:05
794 สุภาวรรณ วิสาพล กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 11:48
795 บุญนิศา กรรณิกา กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 11:44
796 วรพล มั่งมูล กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 11:42
797 จักรพันธ์ ทิพย์สุภา กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 11:39
798 อรทัย เป็กธนู กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 11:32
799 อรทัย สว่างรัตน์ กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 11:26
800 ณัฐวุฒิ ไชยศรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-09 09:52