ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
901 คมสัน รัตนะสิมากูล คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 14:06
902 เสริมศิริ นิลดำ คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 14:04
903 จิราพร ขุนศรี คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 13:58
904 ประทัย พิริยะสุรวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 13:48
905 วรินทรีย์ เยาว์ธานี คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 13:41
906 เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 13:30
907 วรณัฐ บุญเจริญ คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-21 13:37
908 ทัศนีย์ ชัยสุภาพ กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-19 16:19
909 นารีรัตน์ เมืองสุวรรณ สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-19 13:19
910 สุพัฒน์ เขื่อนเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-18 14:24
911 จรัญ คนแรง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-17 12:01
912 วัชระ วัธนารวี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-15 15:06
913 สงกรานต์ ก้างยาง คณะครุศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 16:55
914 อำนาจ สักลอ คณะครุศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 16:53
915 กาญจนา บุตรมี คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 16:27
916 อธิวัฒน์ อินต๊ะใจ คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 16:26
917 สมใจ หล้านามวงค์ คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 16:26
918 นรินทร์ สุภาถา คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 16:10
919 รจนา กิติมา คณะครุศาสตร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 15:57
920 เจนจิรา ชัยทอง คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 14:27
921 เพื่อนพรรณ กังวานใจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 11:34
922 วนิดา เมืองมา กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 09:34
923 ภุชชงค์ มณีขัติย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-13 11:48
924 ทศพร มูลรัตน์ คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-13 10:49
925 สุรพี โพธิสาราช คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-13 10:24
926 พชรวรรณ ขำตุ้ม คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-13 10:21
927 อนงค์ โถยะโล คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-13 10:11
928 ณัฐกิจ มูลแจ่ม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-12 17:16
929 จงกลพรรณ ศรีคำ สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-12 10:59
930 สุภาวดี แก้วพามา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-12 10:51
931 กวินทร์ วิชาลัย กองพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-10 09:38
932 กรรณิการ์ ภักดี คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-06 11:58
933 ภาสกร แก้วสืบ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-04 19:45
934 ปรียะดา จอมแสง สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-04 14:13
935 อรชร ปิยศทิพย์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-28 15:17
936 สุดารัตน์ สมปาน กองบริหารงานบุคคล บุคลากร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 15:38
937 นฤมล เกรียงเกษม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 13:47
938 จักรี พิชญ์พิบุล คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 11:26
939 เอกลักษณ์ กิริยา กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 11:06
940 ณัฐพล ป่าไร่ บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 10:25
941 ชาติ คนอยู่ตระกูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 10:23
942 สุรชัย ใจหาญ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 10:23
943 พรพิมล ปาละอิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-24 16:47
944 นฤเทพ ผาคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-24 15:38
945 ธวัชชัย ดวงไทย คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-22 19:29
946 จุรีรัตน์ กิ่งก้าน วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-21 16:53
947 ไพรัช โรงสะอาด สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-21 16:16
948 ณัฐรินีย์ วงศ์หงษ์ กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-21 10:11
949 นเรศ ใหญ่วงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-19 18:26
950 จิรพัฒน์ อุปถัมภ์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-19 15:01