ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
901 สุรเดช ต่างเพ็ชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-26 11:11
902 พัทธนิษย์ คำธาร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-26 10:26
903 เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 14:08
904 คมสัน รัตนะสิมากูล คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 14:06
905 เสริมศิริ นิลดำ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 14:04
906 จิราพร ขุนศรี คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 13:58
907 ประทัย พิริยะสุรวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 13:48
908 วรินทรีย์ เยาว์ธานี คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 13:41
909 เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 13:30
910 วรณัฐ บุญเจริญ สำนักวิชานิติศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-21 13:37
911 ทัศนีย์ ชัยสุภาพ กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-19 16:19
912 นารีรัตน์ เมืองสุวรรณ สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-19 13:19
913 สุพัฒน์ เขื่อนเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-18 14:24
914 จรัญ คนแรง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-17 12:01
915 วัชระ วัธนารวี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-15 15:06
916 สงกรานต์ ก้างยาง คณะครุศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 16:55
917 อำนาจ สักลอ คณะครุศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 16:53
918 กาญจนา บุตรมี คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 16:27
919 อธิวัฒน์ อินต๊ะใจ คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 16:26
920 สมใจ หล้านามวงค์ คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 16:26
921 นรินทร์ สุภาถา คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 16:10
922 รจนา กิติมา คณะครุศาสตร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 15:57
923 เจนจิรา ชัยทอง คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 14:27
924 เพื่อนพรรณ กังวานใจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 11:34
925 วนิดา เมืองมา กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 09:34
926 ภุชชงค์ มณีขัติย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-13 11:48
927 ทศพร มูลรัตน์ สำนักวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-13 10:49
928 สุรพี โพธิสาราช สำนักวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-13 10:24
929 พชรวรรณ ขำตุ้ม สำนักวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-13 10:21
930 อนงค์ โถยะโล สำนักวิชานิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-13 10:11
931 ณัฐกิจ มูลแจ่ม สำนักวิชาการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-12 17:16
932 จงกลพรรณ ศรีคำ สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-12 10:59
933 สุภาวดี แก้วพามา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-12 10:51
934 กวินทร์ วิชาลัย หน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-10 09:38
935 กรรณิการ์ ภักดี คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-06 11:58
936 ภาสกร แก้วสืบ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-04 19:45
937 ปรียะดา จอมแสง สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-04 14:13
938 อรชร ปิยศทิพย์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-28 15:17
939 สุดารัตน์ สมปาน กองบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 15:38
940 นฤมล เกรียงเกษม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 13:47
941 จักรี พิชญ์พิบุล สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 11:26
942 เอกลักษณ์ กิริยา กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 11:06
943 ณัฐพล ป่าไร่ บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 10:25
944 ชาติ คนอยู่ตระกูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 10:23
945 สุรชัย ใจหาญ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 10:23
946 พรพิมล ปาละอิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-24 16:47
947 นฤเทพ ผาคำ คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-24 15:38
948 ธวัชชัย ดวงไทย คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-22 19:29
949 จุรีรัตน์ กิ่งก้าน วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-21 16:53
950 ไพรัช โรงสะอาด สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-21 16:16