ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
901 ธัญพร ฟุ้งเฟื่อง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 16:30
902 โชติกา ปัญญาวงค์ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 15:56
903 มิ่งขวัญ สมพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 15:31
904 สุกัลยา ริยะเทน คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 13:51
905 ชยากร พุทธกำเนิด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 13:16
906 ขวัญฤทัย ครองยุติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 10:52
907 สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 10:45
908 อัจฉรา สินไชยกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-01 16:55
909 สุธีรา อะทะวงษา คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-01 16:40
910 วรางคณา กาทองทุ่ง คณะสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-01 10:55
911 วิทยา พูลสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-31 14:58
912 วิภาวดี คำไชยเทพ คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-31 10:04
913 เมธวัฒน์ จรุงจิตต์ คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-31 09:45
914 ชัชชัย วรพัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-29 17:21
915 นงนุช ศรีเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-29 17:15
916 ขวัญเรือน สินณรงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-29 15:35
917 ธันวา เอี่ยมงาม สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-29 12:42
918 สุนทรี กรโอชาเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-28 13:14
919 เจนณรงค์ ยศมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-28 13:08
920 ยุทธศิลป์ ชูมณี คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-28 11:41
921 เดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-28 11:39
922 แกมกาญจน์ แซ่ซ้ง สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ นักวิเทศสัมพันธ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-27 14:33
923 อนุวัฒน์ จินาจาย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-27 14:21
924 DONG GANG สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-27 14:12
925 พิชญา ศราวณะ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-27 10:08
926 ภูบดินทร์ รำไพ สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-27 10:02
927 ภาคินี ขันธิกุล สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ นักวิเทศสัมพันธ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-27 08:54
928 พุทธพร ลี้วิเศษ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-26 22:42
929 เขมวิชญ์ วรรณศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-26 15:17
930 ลัดดาวัลย์ พุทธวงค์ สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-26 13:56
931 สุรเดช ต่างเพ็ชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-26 11:11
932 พัทธนิษย์ คำธาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-26 10:26
933 เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 14:08
934 คมสัน รัตนะสิมากูล คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 14:06
935 เสริมศิริ นิลดำ คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 14:04
936 จิราพร ขุนศรี คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 13:58
937 ประทัย พิริยะสุรวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 13:48
938 วรินทรีย์ เยาว์ธานี คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 13:41
939 เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 13:30
940 วรณัฐ บุญเจริญ คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-21 13:37
941 ทัศนีย์ ชัยสุภาพ กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-19 16:19
942 นารีรัตน์ เมืองสุวรรณ สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-19 13:19
943 สุพัฒน์ เขื่อนเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-18 14:24
944 จรัญ คนแรง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-17 12:01
945 วัชระ วัธนารวี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-15 15:06
946 สงกรานต์ ก้างยาง คณะครุศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 16:55
947 อำนาจ สักลอ คณะครุศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 16:53
948 กาญจนา บุตรมี คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 16:27
949 อธิวัฒน์ อินต๊ะใจ คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 16:26
950 สมใจ หล้านามวงค์ คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 16:26