ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
951 วนิดา เมืองมา กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-14 09:34
952 ภุชชงค์ มณีขัติย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-13 11:48
953 ทศพร มูลรัตน์ คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-13 10:49
954 สุรพี โพธิสาราช คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-13 10:24
955 พชรวรรณ ขำตุ้ม คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-13 10:21
956 อนงค์ โถยะโล คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-13 10:11
957 ณัฐกิจ มูลแจ่ม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-12 17:16
958 จงกลพรรณ ศรีคำ สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-12 10:59
959 สุภาวดี แก้วพามา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-12 10:51
960 กวินทร์ วิชาลัย กองพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-10 09:38
961 กรรณิการ์ ภักดี คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-06 11:58
962 ภาสกร แก้วสืบ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-04 19:45
963 ปรียะดา จอมแสง สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-04 14:13
964 อรชร ปิยศทิพย์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-28 15:17
965 สุดารัตน์ สมปาน กองบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 15:38
966 นฤมล เกรียงเกษม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 13:47
967 จักรี พิชญ์พิบุล คณะเทคโนโลยีดิจิทัล อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 11:26
968 ณัฐพล ป่าไร่ บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 10:25
969 ชาติ คนอยู่ตระกูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 10:23
970 สุรชัย ใจหาญ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-25 10:23
971 พรพิมล ปาละอิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-24 16:47
972 นฤเทพ ผาคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-24 15:38
973 ธวัชชัย ดวงไทย คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-22 19:29
974 จุรีรัตน์ กิ่งก้าน วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-21 16:53
975 ไพรัช โรงสะอาด สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-21 16:16
976 ณัฐรินีย์ วงศ์หงษ์ กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-21 10:11
977 นเรศ ใหญ่วงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-19 18:26
978 จิรพัฒน์ อุปถัมภ์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-19 15:01
979 นพพร อินต๊ะชัย ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-19 11:59
980 นริศ แสงทอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-18 11:36
981 สุทธดา ขัตติยะ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-18 10:06
982 พีรญา ชื่นวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-18 09:47
983 ธัญชนิต ควรคิด คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-18 09:40
984 นคร ไชยวงศ์ศักดา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-17 18:04
985 เอกนรินทร์ สุรินทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-17 15:17
986 อรวรรณ คุ้มถนอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-17 13:36
987 เกียรติศักดิ์ ศรีคำ คณะนิติศาสตร์ พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 16:57
988 วิลาวรรณ วิทิยศ คณะบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 16:40
989 ชมพูนิกข์ วงค์ชัยขันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 15:40
990 ศิริศักดิ์ สรรพสาร ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 15:17
991 จีรนันท์ เดชพิทักษ์ยนต์ ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 15:02
992 ปรัชญาพร รัตนะรุ่งรัศมี สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 15:00
993 ทิพย์วัลย์ ศรีพรม สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 14:57
994 เอกนรินทร์ สุปัญโญ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 14:57
995 ญานิชา จรุงจิตต์ กองพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 14:50
996 ญาณัท ศิริสาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 14:31
997 อัมรินทร์ จี้อาทิตย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 14:30
998 ขวัญเรือน คำโน กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 14:04
999 วิศรุต มุ่งคำภา กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:56
1000 ปราณีต ปงกันคำ กองพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:53