ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
951 ณัฐรินีย์ วงศ์หงษ์ กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-21 10:11
952 นเรศ ใหญ่วงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-19 18:26
953 จิรพัฒน์ อุปถัมภ์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-19 15:01
954 นพพร อินต๊ะชัย ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-19 11:59
955 นริศ แสงทอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-18 11:36
956 สุทธดา ขัตติยะ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-18 10:06
957 พีรญา ชื่นวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-18 09:47
958 ธัญชนิต ควรคิด คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-18 09:40
959 นคร ไชยวงศ์ศักดา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-17 18:04
960 เอกนรินทร์ สุรินทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-17 15:17
961 อรวรรณ คุ้มถนอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-17 13:36
962 เกียรติศักดิ์ ศรีคำ สำนักวิชานิติศาสตร์ พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 16:57
963 วิลาวรรณ วิทิยศ สำนักวิชาบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 16:40
964 ชมพูนิกข์ วงค์ชัยขันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 15:40
965 ศิริศักดิ์ สรรพสาร ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 15:17
966 จีรนันท์ เดชพิทักษ์ยนต์ ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 15:02
967 ปรัชญาพร รัตนะรุ่งรัศมี สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 15:00
968 ทิพย์วัลย์ ศรีพรม สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 14:57
969 เอกนรินทร์ สุปัญโญ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 14:57
970 ญานิชา จรุงจิตต์ กองนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 14:50
971 ญาณัท ศิริสาร สำนักวิชาการท่องเที่ยว นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 14:31
972 อัมรินทร์ จี้อาทิตย์ สำนักวิชาการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 14:30
973 ขวัญเรือน คำโน กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 14:04
974 วิศรุต มุ่งคำภา กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:56
975 ปราณีต ปงกันคำ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:53
976 อนุพงษ์ สมพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:53
977 สินีนาฎ ทนันชัย กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:51
978 ลิขิต ยอดยา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:50
979 อัมพิกา สุมาลัย คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:49
980 พงศ์เทพ มาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:48
981 ธนกฤต จันต๊ะนาเขต สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-15 15:12
982 กนกอร กาววิไล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-15 15:07
983 ยุทธภูมิ บัวใหญ่ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-15 14:25
984 นวลนภา จุลสุทธิ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-09 17:07
985 ชุติภัสร์ เรืองวุฒิ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-09 14:36
986 ธงชัย ลาหุนะ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-09 14:14
987 อัลณิกา สายน้ำเย็น คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-08 17:11
988 อรุณี อินเทพ สำนักวิชาบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-02 00:02
989 กัณณพงศ์ ศิริเขตต์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:48
990 เนรมิตร จิตรรักษา สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:44
991 ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:39
992 ประยูร อิมิวัตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:30
993 กฤษฎา วงค์ใย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:29
994 ประสิทธิ์ มณีวรรณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:26
995 ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:16
996 ประกาศิต เซ่งเฮ่อ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 11:09
997 กฤษณะ สมควร สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-26 16:39
998 ละไม ใจมีสุขยิ่งนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-26 14:39
999 รัชดาพร เหล่าเขตร์การ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-26 14:38
1000 ไพรสน ทัพหน้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-26 14:14