ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
951 นพพร อินต๊ะชัย ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-19 11:59
952 นริศ แสงทอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-18 11:36
953 สุทธดา ขัตติยะ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-18 10:06
954 พีรญา ชื่นวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-18 09:47
955 ธัญชนิต ควรคิด คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-18 09:40
956 นคร ไชยวงศ์ศักดา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-17 18:04
957 เอกนรินทร์ สุรินทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-17 15:17
958 อรวรรณ คุ้มถนอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-17 13:36
959 เกียรติศักดิ์ ศรีคำ คณะนิติศาสตร์ พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 16:57
960 วิลาวรรณ วิทิยศ คณะบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 16:40
961 ชมพูนิกข์ วงค์ชัยขันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 15:40
962 ศิริศักดิ์ สรรพสาร ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 15:17
963 จีรนันท์ เดชพิทักษ์ยนต์ ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 15:02
964 ปรัชญาพร รัตนะรุ่งรัศมี สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 15:00
965 ทิพย์วัลย์ ศรีพรม สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 14:57
966 เอกนรินทร์ สุปัญโญ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 14:57
967 ญานิชา จรุงจิตต์ กองพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 14:50
968 ญาณัท ศิริสาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 14:31
969 อัมรินทร์ จี้อาทิตย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 14:30
970 ขวัญเรือน คำโน กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 14:04
971 วิศรุต มุ่งคำภา กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:56
972 ปราณีต ปงกันคำ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:53
973 อนุพงษ์ สมพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:53
974 สินีนาฎ ทนันชัย กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:51
975 ลิขิต ยอดยา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:50
976 อัมพิกา สุมาลัย คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:49
977 พงศ์เทพ มาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:48
978 ธนกฤต จันต๊ะนาเขต สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-15 15:12
979 กนกอร กาววิไล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-15 15:07
980 ยุทธภูมิ บัวใหญ่ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-15 14:25
981 นวลนภา จุลสุทธิ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-09 17:07
982 ชุติภัสร์ เรืองวุฒิ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-09 14:36
983 ธงชัย ลาหุนะ คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-09 14:14
984 อัลณิกา สายน้ำเย็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-08 17:11
985 อรุณี อินเทพ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-02 00:02
986 กัณณพงศ์ ศิริเขตต์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:48
987 เนรมิตร จิตรรักษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:44
988 ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:39
989 ประยูร อิมิวัตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:30
990 กฤษฎา วงค์ใย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:29
991 ประสิทธิ์ มณีวรรณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:26
992 ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:16
993 ประกาศิต เซ่งเฮ่อ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 11:09
994 กฤษณะ สมควร คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-26 16:39
995 ละไม ใจมีสุขยิ่งนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-26 14:39
996 รัชดาพร เหล่าเขตร์การ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-26 14:38
997 ไพรสน ทัพหน้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-26 14:14
998 ณัฐฐาพร สมหวัง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-26 14:06
999 กนกวรรณ ปลาศิลา คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-19 09:27
1000 จิราพร มะโนวัง คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-19 08:33