ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
701 ชูศรี ไชยล้อม สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:23
702 จันทราวรรณ พ่อนาแสนธง สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:18
703 สิริภา ดีทา สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:01
704 ศุภกฤต ธรรมธิ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 08:52
705 อาณัติ จันแปงเงิน สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 08:27
706 ทินกร คุณะแสงคำ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-14 15:34
707 เกษร งามตา สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-14 12:22
708 ธัญทิพ บ้านสระ คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-14 11:09
709 วีนารัตน์ แสวงกิจ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 22:33
710 หยิชิง แซ่จ้าว คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 22:00
711 ธวัชชัย แก้วอินตา กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 17:35
712 ณรงค์ศักดิ์ เทพมา สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 16:50
713 ณฐกร ปรีชาหาญ กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 16:37
714 สายพิน วัฒนา กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 16:33
715 วันธิดา สุขสันต์ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 16:25
716 วาสนา แก้วโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 15:18
717 ดวงคำ อโน คณะมนุษยศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 15:13
718 สุภาพร ชมสวน สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 15:09
719 ชนากานต์ ใจบุญ คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 15:02
720 อลีนจิตตา นวลคำ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 14:38
721 ปิยพร ศรีสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 10:36
722 จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 09:59
723 อนุสรณ์ ใจแก้ว สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 22:09
724 ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 20:23
725 สรวงสมร ชุดพิมาย กองกลาง แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 18:07
726 วิไลลักษณ์ วงค์ชัย กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 17:03
727 จิราพร แสบงบาล สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 16:36
728 กษิดิศ ใจผาวัง คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 15:24
729 ศิริวรรณ เกตุเพชร วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 14:45
730 ดารารัตน์ ภูมีนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 14:03
731 ศุภมาส เวียงลอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 14:00
732 มลฑิรา ไชยล้อม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 13:39
733 ศรีสมร พิริยะสุรวงศ์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 13:15
734 วสันต์ มะโนเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 13:10
735 ปนัดดา ถิระธรรม กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 13:01
736 สำราญ ไชยคำวัง สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 12:02
737 กฤษณพล ทีครูซ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 11:28
738 วรรัตน์ ขยันการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 11:14
739 สาโรจน์ ปัญญามงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 11:10
740 จงจำ ธรรมยศ กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 11:02
741 เมวิกา ไชยล้อม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 10:22
742 ดุจฤดี คงสุวรรณ์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 10:22
743 กฤติณา นิวรัตน์ สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 10:20
744 สุทธิ มลิทอง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 10:03
745 หยาดฝน นิยมธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสัตวแพทย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 08:14
746 ธนาเสฎฐ์ มะลิป่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 00:09
747 กันย์ธนัญ สุชิน สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 22:07
748 ภานุพันธ์ จิตคำ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 19:39
749 ธนาวุฒิ ป้องปก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 18:33
750 พิทธะนุ อวดเขต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่พยาบาลสัตว์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-11 15:57