ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
701 จำรัส กลิ่นหนู คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 10:29
702 ศรีนวล ฟองมณี คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 10:27
703 อนุรักษ์ จันทร์กอง สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ผู้ดูแลอาคาร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:49
704 วิลัยพร ไชยล้อม สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:40
705 จันทรา บั้งเงิน สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:38
706 ปอนคำ สันธิ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:35
707 คำปัน เรือนคำ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ผู้ดูแลอาคาร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:33
708 ชูศรี ไชยล้อม สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:23
709 จันทราวรรณ พ่อนาแสนธง สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:18
710 สิริภา ดีทา สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 09:01
711 ศุภกฤต ธรรมธิ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 08:52
712 อาณัติ จันแปงเงิน สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-15 08:27
713 ทินกร คุณะแสงคำ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-14 15:34
714 เกษร งามตา ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-14 12:22
715 ธัญทิพ บ้านสระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-14 11:09
716 วีนารัตน์ แสวงกิจ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 22:33
717 หยิชิง แซ่จ้าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 22:00
718 ธวัชชัย แก้วอินตา กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 17:35
719 ณรงค์ศักดิ์ เทพมา สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 16:50
720 ณฐกร ปรีชาหาญ กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 16:37
721 สายพิน วัฒนา กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 16:33
722 วันธิดา สุขสันต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 16:25
723 วาสนา แก้วโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 15:18
724 ดวงคำ อโน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 15:13
725 สุภาพร ชมสวน คณะเทคโนโลยีดิจิทัล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 15:09
726 ชนากานต์ ใจบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 15:02
727 อลีนจิตตา นวลคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 14:38
728 ปิยพร ศรีสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 10:36
729 จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-13 09:59
730 อนุสรณ์ ใจแก้ว คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 22:09
731 ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 20:23
732 สรวงสมร ชุดพิมาย กองกลาง แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 18:07
733 วิไลลักษณ์ วงค์ชัย คณะบัญชี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 17:03
734 จิราพร แสบงบาล สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 16:36
735 กษิดิศ ใจผาวัง คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 15:24
736 ศิริวรรณ เกตุเพชร วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 14:45
737 ดารารัตน์ ภูมีนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 14:03
738 ศุภมาส เวียงลอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 14:00
739 มลฑิรา ไชยล้อม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 13:39
740 ศรีสมร พิริยะสุรวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 13:15
741 วสันต์ มะโนเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 13:10
742 ปนัดดา ถิระธรรม กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 13:01
743 สำราญ ไชยคำวัง คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 12:02
744 กฤษณพล ทีครูซ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 11:28
745 วรรัตน์ ขยันการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 11:14
746 สาโรจน์ ปัญญามงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 11:10
747 จงจำ ธรรมยศ กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 11:02
748 เมวิกา ไชยล้อม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 10:22
749 ดุจฤดี คงสุวรรณ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 10:22
750 กฤติณา นิวรัตน์ สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-12 10:20