ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
851 ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 09:37
852 อัจฉราภัทร์ เขมอัครเจตต์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-04 21:08
853 ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-04 20:02
854 อนันต์ แก้วตาติ๊บ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-04 18:35
855 สุดาพร ปัญญาพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-04 15:17
856 สยาม สันกว๊าน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-04 14:55
857 แสงดาว วงศ์แก้วมูล คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-04 10:02
858 ปิยฉัตร ไทยสมบูรณ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-04 09:46
859 สุรีรัตน์ คงอุตส่าห์ คณะวิทยาการจัดการ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-04 09:24
860 วิภาวรรณ นันโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-03 22:18
861 วัลทนา ภู่มา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-03 16:26
862 ชาญณรงค์ ชัยชนะ กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-03 10:59
863 พนม จันตะแก้ว คณะวิทยาการจัดการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-03 10:51
864 พรรณกร หัตถผะสุ คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-03 10:28
865 ศิรนันท์ ใจแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-03 10:27
866 สุรวีร์ ชัยชนะ คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-03 09:58
867 ธัญพร ฟุ้งเฟื่อง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 16:30
868 โชติกา ปัญญาวงค์ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 15:56
869 มิ่งขวัญ สมพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 15:31
870 สุกัลยา ริยะเทน คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 13:51
871 ชยากร พุทธกำเนิด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 13:16
872 ขวัญฤทัย ครองยุติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 10:52
873 สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 10:45
874 อัจฉรา สินไชยกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-01 16:55
875 สุธีรา อะทะวงษา คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-01 16:40
876 ธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-01 15:43
877 วรางคณา กาทองทุ่ง คณะสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-01 10:55
878 วิทยา พูลสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-31 14:58
879 วิภาวดี คำไชยเทพ คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-31 10:04
880 เมธวัฒน์ จรุงจิตต์ คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-31 09:45
881 ชัชชัย วรพัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-29 17:21
882 นงนุช ศรีเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-29 17:15
883 ขวัญเรือน สินณรงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-29 15:35
884 ธันวา เอี่ยมงาม สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-29 12:42
885 สุนทรี กรโอชาเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-28 13:14
886 เจนณรงค์ ยศมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-28 13:08
887 ยุทธศิลป์ ชูมณี คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-28 11:41
888 เดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-28 11:39
889 แกมกาญจน์ แซ่ซ้ง สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ นักวิเทศสัมพันธ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-27 14:33
890 อนุวัฒน์ จินาจาย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-27 14:21
891 DONG GANG สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-27 14:12
892 พิชญา ศราวณะ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-27 10:08
893 ภูบดินทร์ รำไพ สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-27 10:02
894 ภาคินี ขันธิกุล สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ นักวิเทศสัมพันธ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-27 08:54
895 พุทธพร ลี้วิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-26 22:42
896 เขมวิชญ์ วรรณศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-26 15:17
897 ลัดดาวัลย์ พุทธวงค์ สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-26 13:56
898 สุรเดช ต่างเพ็ชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-26 11:11
899 พัทธนิษย์ คำธาร คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-26 10:26
900 เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-22 14:08