ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
851 เสกสรรค์ วินยางค์กูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 10:14
852 สิรวัศยา ชำนาญยา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 09:45
853 ดวงใจ บุญโยง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 09:42
854 ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-05 09:37
855 อัจฉราภัทร์ เขมอัครเจตต์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-04 21:08
856 ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-04 20:02
857 อนันต์ แก้วตาติ๊บ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-04 18:35
858 สุดาพร ปัญญาพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-04 15:17
859 สยาม สันกว๊าน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-04 14:55
860 แสงดาว วงศ์แก้วมูล คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-04 10:02
861 ปิยฉัตร ไทยสมบูรณ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-04 09:46
862 สุรีรัตน์ คงอุตส่าห์ คณะวิทยาการจัดการ นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-04 09:24
863 วิภาวรรณ นันโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-03 22:18
864 วัลทนา ภู่มา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-03 16:26
865 ชาญณรงค์ ชัยชนะ กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-03 10:59
866 พนม จันตะแก้ว คณะวิทยาการจัดการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-03 10:51
867 พรรณกร หัตถผะสุ คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-03 10:28
868 ศิรนันท์ ใจแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-03 10:27
869 สุรวีร์ ชัยชนะ คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-03 09:58
870 ธัญพร ฟุ้งเฟื่อง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 16:30
871 โชติกา ปัญญาวงค์ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 15:56
872 มิ่งขวัญ สมพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 15:31
873 สุกัลยา ริยะเทน คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 13:51
874 ชยากร พุทธกำเนิด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 13:16
875 ขวัญฤทัย ครองยุติ สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 10:52
876 สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-02 10:45
877 อัจฉรา สินไชยกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-01 16:55
878 สุธีรา อะทะวงษา คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-01 16:40
879 ธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-01 15:43
880 วรางคณา กาทองทุ่ง สำนักวิชาสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-02-01 10:55
881 วิทยา พูลสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-31 14:58
882 วิภาวดี คำไชยเทพ คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-31 10:04
883 เมธวัฒน์ จรุงจิตต์ คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-31 09:45
884 ชัชชัย วรพัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-29 17:21
885 นงนุช ศรีเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-29 17:15
886 ขวัญเรือน สินณรงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-29 15:35
887 ธันวา เอี่ยมงาม สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-29 12:42
888 สุนทรี กรโอชาเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-28 13:14
889 เจนณรงค์ ยศมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-28 13:08
890 ยุทธศิลป์ ชูมณี คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-28 11:41
891 เดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-28 11:39
892 แกมกาญจน์ แซ่ซ้ง สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ นักวิเทศสัมพันธ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-27 14:33
893 อนุวัฒน์ จินาจาย สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-27 14:21
894 DONG GANG สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-27 14:12
895 พิชญา ศราวณะ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-27 10:08
896 ภูบดินทร์ รำไพ สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-27 10:02
897 ภาคินี ขันธิกุล สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ นักวิเทศสัมพันธ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-27 08:54
898 พุทธพร ลี้วิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-26 22:42
899 เขมวิชญ์ วรรณศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-26 15:17
900 ลัดดาวัลย์ พุทธวงค์ สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-01-26 13:56