ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 IVAN BENEDICT NEW คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 ดีรพัฒน์ บุญจนาวิโรจน์ คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 ศุภนิดา เรืองศิริ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 ทวีศักดิ์ ลินคำ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 อัมพร ดอนชัย คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 ธนูศักดิ์ ธนะสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 NICOLAS RANDOLPH JOHNSON คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 Ryoo Haekeun คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 Lonny Tia Lavea Levi คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 ศิรสิทธิ์ ศิริวิวัฒนากุล คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-05-21 07:46
12 SANA OKAMURA คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-05-02 16:37
13 อภิพร เป็งปิง คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-05-01 15:28
14 สุทิน ชุมแปง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-25 15:55
15 ปิยะพงษ์ หัตถผะสุ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-24 04:06
16 เทวิน พันธุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-23 08:24
17 NHAT LE MINH NGUYEN โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-20 14:55
18 DONABELLA DIMALANTA โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-20 13:40
19 จินดาภา ลีนิวา คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-18 12:22
20 อนุรักษ์ แสนเขื่อน สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-17 09:31
21 ทิวาพร อุดมวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-08 17:38
22 พาณินี สารินจา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูผู้ช่วยอาจารย์ชาวต่างชาติ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-06 13:51
23 ยุพาพร อาหยิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ปฏิบัติงานธุรการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-02-25 08:55
24 ชุติกาญจน์ ต๊ะต้องใจ กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-02-21 15:57
25 น่านฟ้า จันทะพรม คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-01-30 10:13
26 อินสอน อินหล้า กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-01-16 11:06
27 พระนพ ตรูหม่อง คณะวิทยาการจัดการ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-09 10:40
28 ชฎาพัศฐ์ สุขกาย สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-06 16:10
29 ศัลยวัฒน์ อินสม สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน พนักงานน้ำดื่มและบริการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-06 10:09
30 สว่าง พึ่งศรี สำนักวิชาสังคมศาสตร์ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-04 09:35
31 ผกามาศ คำเสือ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-03 15:46
32 สุดสวาท บุญวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-03 10:21
33 สมจิต ทรายคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-02 15:19
34 ผัด เลิศสม กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-02 14:58
35 จีนผิ่ง ใจขัน กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-28 11:00
36 สมชาย พรมมาลี กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-27 15:05
37 มะลิ ผางสำเนียง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-26 13:13
38 ปวีณ์สุดา มหาวงศ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-26 11:46
39 ชัยวัฒน์ สุปัญโญ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-26 11:25
40 จักรธร แก้วสิมมา กองอาคารสถานที่ ช่างประปา ระดับ 3 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-26 10:43
41 ประพิศ วงค์คำเครื่อง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-23 08:33
42 พร ไชยวงค์ กองอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-22 09:37
43 สุชาติ ลี้ตระกูล คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-20 21:15
44 มงคล วงษ์ช่าง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-20 15:29
45 เมธัส ศิริวัฒน์ สถาบันภาษาและวัฒธรรมนานาชาติ อาจารย์สอนภาษาไทย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-20 08:51
46 บังอร กิริยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-19 15:28
47 ปริชญา ไชยบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-19 13:13
48 กุลวรางค์ กันภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-19 12:44
49 กนกดารินทร์ มาติ๊บ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-19 12:42
50 นีรนุช แสนศรีใจ กองพัฒนานักศึกษา พยาบาลวิชาชีพ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-18 09:30