ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 อภิพร เป็งปิง คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 ดีรพัฒน์ บุญจนาวิโรจน์ คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 Lonny Tia Lavea Levi คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 DEBORAH LORAINE BRASEL คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 Haekeun Ryoo คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 ธนูศักดิ์ ธนะสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 ศุภนิดา เรืองศิริ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 NICOLAS RANDOLPH JOHNSON คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 อัมพร ดอนชัย คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 ศิรสิทธิ์ ศิริวิวัฒนากุล คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 SANA OKAMURA คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 สุทิน ชุมแปง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-25 15:55
14 ปิยะพงษ์ หัตถผะสุ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-24 04:06
15 เทวิน พันธุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-23 08:24
16 NHAT LE MINH NGUYEN โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-20 14:55
17 DONABELLA DIMALANTA โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-20 13:40
18 จินดาภา ลีนิวา คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-18 12:22
19 อนุรักษ์ แสนเขื่อน สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-17 09:31
20 ทิวาพร อุดมวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-08 17:38
21 พาณินี สารินจา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูผู้ช่วยอาจารย์ชาวต่างชาติ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-06 13:51
22 ยุพาพร อาหยิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ปฏิบัติงานธุรการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-02-25 08:55
23 ชุติกาญจน์ ต๊ะต้องใจ กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-02-21 15:57
24 น่านฟ้า จันทะพรม คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-01-30 10:13
25 อินสอน อินหล้า กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-01-16 11:06
26 พระนพ ตรูหม่อง คณะวิทยาการจัดการ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-09 10:40
27 ชฎาพัศฐ์ สุขกาย สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-06 16:10
28 ศัลยวัฒน์ อินสม สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน พนักงานน้ำดื่มและบริการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-06 10:09
29 สว่าง พึ่งศรี สำนักวิชาสังคมศาสตร์ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-04 09:35
30 ผกามาศ คำเสือ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-03 15:46
31 สุดสวาท บุญวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-03 10:21
32 สมจิต ทรายคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-02 15:19
33 ผัด เลิศสม กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-02 14:58
34 จีนผิ่ง ใจขัน กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-28 11:00
35 สมชาย พรมมาลี กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-27 15:05
36 มะลิ ผางสำเนียง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-26 13:13
37 ปวีณ์สุดา มหาวงศ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-26 11:46
38 ชัยวัฒน์ สุปัญโญ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-26 11:25
39 จักรธร แก้วสิมมา กองอาคารสถานที่ ช่างประปา ระดับ 3 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-26 10:43
40 ประพิศ วงค์คำเครื่อง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-23 08:33
41 พร ไชยวงค์ กองอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-22 09:37
42 สุชาติ ลี้ตระกูล คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-20 21:15
43 มงคล วงษ์ช่าง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-20 15:29
44 เมธัส ศิริวัฒน์ สถาบันภาษาและวัฒธรรมนานาชาติ อาจารย์สอนภาษาไทย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-20 08:51
45 บังอร กิริยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-19 15:28
46 ปริชญา ไชยบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-19 13:13
47 กุลวรางค์ กันภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-19 12:44
48 กนกดารินทร์ มาติ๊บ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-19 12:42
49 นีรนุช แสนศรีใจ กองพัฒนานักศึกษา พยาบาลวิชาชีพ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-18 09:30
50 นิฐิณี ทองแท้ สำนักวิชานิติศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-15 14:42