ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 น่านฟ้า จันทะพรม คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 เอกวัฒน์ สาระนา สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน พนักงานน้ำดื่มและบริการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 สมสิน โพธิจิตร สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่ายผลิต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 ขันติ เจริญอาจ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 นิรุตต์ สุวรรณศรี กองอาคารสถานที่ ช่างฝีมือทั่วไป ระดับ 3 ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 สมศักดิ์ ม่านแก้ว กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 สุจินต์ ใจคำ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 ประภาพรรณ ไชยานนท์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 สว่าง พึ่งศรี สำนักวิชาสังคมศาสตร์ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 อาทิตย์ สิทธิแก้ว สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน พนักงานขายหน้าร้าน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 จำเริญ ฐานันดร คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 สุธีรา คณะธรรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 ปินะ ยอดคำแสง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 นิคม อัสสรัตนะสุขิน กองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 สุทิน ชุมแปง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 WANG JUN คณะมนุษยศาสตร์ ศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 สิริลักษณ์ ธุวะคำ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ผู้จัดการแผนกน้ำดื่มราชภัฏ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 ทับทิม สุขพิน สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 พัชรินทร์ เผ่าตุ้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 ประสาน สุทธสม กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 สุรพล เวียงนนท์ สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 สมศักดิ์ กันติ๊บ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 ประชุม หมุดอุบล วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 ดีรพัฒน์ บุญจนาวิโรจน์ คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 มาฆะ ขิตตะสังคะ วิทยาลัยนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 ศุภนิดา เรืองศิริ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 เฉลิมพล ใจชุ่มเต็ม คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 บวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 โสพล ไชยล้อม กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 อินสอน อินหล้า กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 DONABELLA DIMALANTA โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 WESLEY JOHN CARTLIDGE โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 ธนพล แสงสุวรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 จตุรัส วงศ์ราษฎร์ สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 บัญชา โพธิสุนทร วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 ศิริศักดิ์ ภู่นพมาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 พิมานา ธิฉลาด คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 มิตร ไชยล้อม กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 ชัยวัฒน์ สุปัญโญ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 อุเทน เมืองดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูฝึกสอนฟุตบอล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 สมคิด ดวงสนิท กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ประปา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
43 ชยันต์ จันทร์เกตุ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
44 ธนูศักดิ์ ธนะสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
45 สมนึก แก้วเตจ๊ะ กองอาคารสถานที่ พนักงานซ่อมบำรุง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
46 กฤษฎางค์ กุมมาลือ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน พนักงานน้ำดื่มและบริการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
47 NANA KUROYANAGI คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
48 วสันต์ ตุ่นแก้ว กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
49 ชฎาพัศฐ์ สุขกาย สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
50 อัมพร ดอนชัย คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน