ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 Lonny Tia Lavea Levi คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 NICOLAS RANDOLPH JOHNSON คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 ณัชชา ธะนันวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูผู้ช่วยอาจารย์ชาวต่างชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 ศุภนิดา เรืองศิริ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 XOAN TRAN THI สถาบันภาษาและวัฒธรรมนานาชาติ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 พิษณุ พงษ์พันธ์ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล สำนักวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 ธนูศักดิ์ ธนะสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 ดีรพัฒน์ บุญจนาวิโรจน์ คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 IVAN BENEDICT NEW คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 อัมพร ดอนชัย คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 ประชา ไชยแสนท้าว กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-10-28 18:55
14 ชนิดาภา อินต๊ะมุด คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-10-01 13:32
15 เมธี อนันต์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-09-14 16:10
16 อัมพลชัย พงษ์กาสอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสัตวแพทย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-08-03 12:14
17 นวรัตน์ วิริยะเขษม วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-07-25 10:48
18 ทวีศักดิ์ ลินคำ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-06-18 10:18
19 ศิรสิทธิ์ ศิริวิวัฒนากุล คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-05-21 07:46
20 SANA OKAMURA คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-05-02 16:37
21 อภิพร เป็งปิง คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-05-01 15:28
22 สุทิน ชุมแปง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-25 15:55
23 ปิยะพงษ์ หัตถผะสุ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-24 04:06
24 NHAT LE MINH NGUYEN โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-20 14:55
25 DONABELLA DIMALANTA โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-20 13:40
26 จินดาภา ลีนิวา คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-18 12:22
27 ทิวาพร อุดมวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-08 17:38
28 พาณินี สารินจา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูผู้ช่วยอาจารย์ชาวต่างชาติ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-03-06 13:51
29 ยุพาพร อาหยิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ปฏิบัติงานธุรการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-02-25 08:55
30 ชุติกาญจน์ ต๊ะต้องใจ กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-02-21 15:57
31 น่านฟ้า จันทะพรม คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-01-30 10:13
32 อินสอน อินหล้า กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-01-16 11:06
33 พระนพ ตรูหม่อง คณะวิทยาการจัดการ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-09 10:40
34 ชฎาพัศฐ์ สุขกาย สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-06 16:10
35 สว่าง พึ่งศรี สำนักวิชาสังคมศาสตร์ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-04 09:35
36 ผกามาศ คำเสือ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-03 15:46
37 สมจิต ทรายคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-02 15:19
38 ผัด เลิศสม กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-02 14:58
39 จีนผิ่ง ใจขัน กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-28 11:00
40 สมชาย พรมมาลี กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-27 15:05
41 มะลิ ผางสำเนียง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-26 13:13
42 ชัยวัฒน์ สุปัญโญ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-26 11:25
43 จักรธร แก้วสิมมา กองอาคารสถานที่ ช่างประปา ระดับ 3 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-26 10:43
44 ประพิศ วงค์คำเครื่อง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-23 08:33
45 พร ไชยวงค์ กองอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-22 09:37
46 สุชาติ ลี้ตระกูล สำนักงานอธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-20 21:15
47 มงคล วงษ์ช่าง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-20 15:29
48 เมธัส ศิริวัฒน์ สถาบันภาษาและวัฒธรรมนานาชาติ อาจารย์สอนภาษาไทย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-20 08:51
49 บังอร กิริยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-19 15:28
50 ปริชญา ไชยบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-19 13:13