ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 สมสิน โพธิจิตร สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่ายผลิต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 สมศักดิ์ ม่านแก้ว กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 สุจินต์ ใจคำ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 พัชรินทร์ เผ่าตุ้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 ดีรพัฒน์ บุญจนาวิโรจน์ คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 มาฆะ ขิตตะสังคะ วิทยาลัยนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 ประภาพรรณ ไชยานนท์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 ปินะ ยอดคำแสง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 ชยันต์ จันทร์เกตุ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 สุธีรา คณะธรรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 สว่าง พึ่งศรี สำนักวิชาสังคมศาสตร์ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 ธนูศักดิ์ ธนะสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 โสพล ไชยล้อม กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 จันทร์เพ็ญ เลิศสม สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แม่บ้าน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 เฉลิมพล ใจชุ่มเต็ม คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 ศุภนิดา เรืองศิริ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 ศิริศักดิ์ ภู่นพมาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 นิคม อัสสรัตนะสุขิน กองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 ชัยวัฒน์ สุปัญโญ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 ผาย สุภาวรรณ์ กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 ประสาน สุทธสม กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 วสันต์ ตุ่นแก้ว กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 บวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 สุทิน ชุมแปง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 พิมานา ธิฉลาด คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 อุเทน เมืองดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูฝึกสอนฟุตบอล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 NANA KUROYANAGI คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 WESLEY JOHN CARTLIDGE โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 สมนึก แก้วเตจ๊ะ กองอาคารสถานที่ พนักงานซ่อมบำรุง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 มิตร ไชยล้อม กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 บัญชา โพธิสุนทร วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 สุพิชชา พิลาภ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แม่บ้าน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 ศักดา ศรีสันต์ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 WANG JUN คณะมนุษยศาสตร์ ศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 สาวิตรี พรหมสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 DONABELLA DIMALANTA โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 ทับทิม สุขพิน สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 อินสอน อินหล้า กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 สิริลักษณ์ ธุวะคำ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ผู้จัดการแผนกน้ำดื่มราชภัฏ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 ประชุม หมุดอุบล วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 ธนพล แสงสุวรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
43 กาญจนา ปัญญาวงค์ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน พนักงานบัญชี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
44 วรัญญา มณีรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
45 จตุรัส วงศ์ราษฎร์ สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
46 กฤษฎางค์ กุมมาลือ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน พนักงานน้ำดื่มและบริการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
47 สมศักดิ์ กันติ๊บ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
48 สมคิด ดวงสนิท กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ประปา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
49 สุรพล เวียงนนท์ สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
50 รัตนาภรณ์ รอดเกิด สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและงานพัสดุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน