ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 Haekeun Ryoo คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 NANA KUROYANAGI คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 Guan Xin คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 Lonny Tia Lavea Levi คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 RICHARD PAUL METCHER คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 ศุภนิดา เรืองศิริ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 DONABELLA DIMALANTA โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 เทวิน พันธุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 NHAT LE MINH NGUYEN โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 อัมพร ดอนชัย คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 สุทิน ชุมแปง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 ทิวาพร อุดมวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 อภิพร เป็งปิง คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 น่านฟ้า จันทะพรม คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 TOSHIAKI ITOHARA คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 ศิรสิทธิ์ ศิริวิวัฒนากุล คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 ธนูศักดิ์ ธนะสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 DEBORAH LORAINE BRASEL คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 ปิยะพงษ์ หัตถผะสุ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 ดีรพัฒน์ บุญจนาวิโรจน์ คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 ALBERT LISEC คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 Wang Yijun คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 ชุติกาญจน์ ต๊ะต้องใจ กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 SANA OKAMURA คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 NICOLAS RANDOLPH JOHNSON คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 อินสอน อินหล้า กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-01-16 11:06
28 พระนพ ตรูหม่อง คณะวิทยาการจัดการ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-09 10:40
29 ชฎาพัศฐ์ สุขกาย สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-06 16:10
30 ศัลยวัฒน์ อินสม สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน พนักงานน้ำดื่มและบริการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-06 10:09
31 สว่าง พึ่งศรี สำนักวิชาสังคมศาสตร์ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-04 09:35
32 ผกามาศ คำเสือ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-03 15:46
33 สุดสวาท บุญวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-03 10:21
34 สมจิต ทรายคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-02 15:19
35 ผัด เลิศสม กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-12-02 14:58
36 จีนผิ่ง ใจขัน กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-28 11:00
37 สมชาย พรมมาลี กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-27 15:05
38 มะลิ ผางสำเนียง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-26 13:13
39 ปวีณ์สุดา มหาวงศ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-26 11:46
40 ชัยวัฒน์ สุปัญโญ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-26 11:25
41 จักรธร แก้วสิมมา กองอาคารสถานที่ ช่างประปา ระดับ 3 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-26 10:43
42 ประพิศ วงค์คำเครื่อง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-23 08:33
43 พร ไชยวงค์ กองอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-22 09:37
44 สุชาติ ลี้ตระกูล คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-20 21:15
45 มงคล วงษ์ช่าง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-20 15:29
46 เมธัส ศิริวัฒน์ สถาบันภาษาและวัฒธรรมนานาชาติ อาจารย์สอนภาษาไทย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-20 08:51
47 บังอร กิริยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-19 15:28
48 ปริชญา ไชยบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-19 13:13
49 กุลวรางค์ กันภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-19 12:44
50 กนกดารินทร์ มาติ๊บ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูผู้ช่วยอาจารย์ชาวต่างชาติ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-19 12:42