ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 กนกดารินทร์ มาติ๊บ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูผู้ช่วยอาจารย์ชาวต่างชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 นิวัช คำลือ กองอาคารสถานที่ พนักงานขับรถยนต์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 สุรพล เวียงนนท์ สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 วุฒิชัย จารุธรรมสิริ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 NANA KUROYANAGI คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 วรวัฒน์ ธรรมธิ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 พิมานา ธิฉลาด คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 มณีรัตน์ ภาจันทร์คู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 สุชาติ ลี้ตระกูล คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 Liu Bo สถาบันภาษาและวัฒธรรมนานาชาติ เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 จักรธร แก้วสิมมา กองอาคารสถานที่ ช่างประปา ระดับ 3 ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 บัญชา ตรูหม่อง กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 Guan Xin คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 Wang Xuhan คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 มะลิ ผางสำเนียง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 สมคิด ดวงสนิท กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ประปา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 ประชุม หมุดอุบล วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 พร ไชยวงค์ กองอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 นิคม อัสสรัตนะสุขิน กองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 Xu Wen คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 จีนผิ่ง ใจขัน กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 บุญสม หัตถผะสุ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 บังอร กิริยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 บัญชา โพธิสุนทร วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 เอื้อง คำแปงคำ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 สมพล กิริยา กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 ศิริศักดิ์ ภู่นพมาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 มงคล วงษ์ช่าง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 อิทธิชัย พิลาจันทร์ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 TOSHIAKI ITOHARA คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 สมจิต ทรายคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 สุธีรา คณะธรรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 สุดารัตน์ ยาวิเลิง สำนักวิชานิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 เทวิน พันธุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 อัมพร ดอนชัย คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 สุทิน ชุมแปง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 ปินะ ยอดคำแสง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 ศิรสิทธิ์ ศิริวิวัฒนากุล คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 อินสอน อินหล้า กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 โสพล ไชยล้อม กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 สมนึก แก้วเตจ๊ะ กองอาคารสถานที่ พนักงานซ่อมบำรุง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 จตุรัส วงศ์ราษฎร์ สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
43 เฉลิมพล ใจชุ่มเต็ม คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ยังไม่ได้ลงทะเบียน
44 สมชาย พรมมาลี กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
45 ประพิศ วงค์คำเครื่อง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
46 พระนพ ตรูหม่อง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
47 พัชรินทร์ เผ่าตุ้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
48 จีรกฤต พันธุ กองอาคารสถานที่ พนักงานผลิตน้ำประปา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
49 กมลชนก กองตุ้ย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
50 อัมพร นาคพะเนา วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย ยังไม่ได้ลงทะเบียน