ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 สุรพล เวียงนนท์ สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 ชัยวัฒน์ สุปัญโญ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 สมสิน โพธิจิตร สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่ายผลิต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 ปินะ ยอดคำแสง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 สมนึก แก้วเตจ๊ะ กองอาคารสถานที่ พนักงานซ่อมบำรุง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 โสพล ไชยล้อม กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 Han Woo Lee คณะมนุษยศาสตร์ ศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 สว่าง พึ่งศรี สำนักวิชาสังคมศาสตร์ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 สุทิน ชุมแปง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 นิคม อัสสรัตนะสุขิน กองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 สมคิด ดวงสนิท กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ประปา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 สุชาติ ลี้ตระกูล คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 อินสอน อินหล้า กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 Lonny Tia Lavea Levi คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 ALBERT LISEC คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 DONABELLA DIMALANTA โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 อัมพร ดอนชัย คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 สิริลักษณ์ ธุวะคำ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ผู้จัดการแผนกน้ำดื่มราชภัฏ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 Wang Xuhan คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 Xu Wen คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 สมศักดิ์ กันติ๊บ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 สุดารัตน์ พญาพรหม คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 Guan Xin คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 ปิยะภรณ์ เตมีศักดิ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 ธนพร จนาพิระกนิฎฐ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 ยุพิน จันทร์เรือง คณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 SANA OKAMURA คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 ดีรพัฒน์ บุญจนาวิโรจน์ คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 สมพล กิริยา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 ชัยนรินทร์ เรือนเจริญ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 นภดล แสงเงิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 NANA KUROYANAGI คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 ศิรสิทธิ์ ศิริวิวัฒนากุล คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 ภาณุวัฒจ์ แดงฟู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูฝึกสอนฟุตบอล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 TOSHIAKI ITOHARA คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 NICOLAS RANDOLPH JOHNSON คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 มณีรัตน์ ภาจันทร์คู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 ศุภนิดา เรืองศิริ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 ประภาพรรณ ไชยานนท์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 น่านฟ้า จันทะพรม คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 ธนูศักดิ์ ธนะสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
43 ลุย ช่างลอย กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
44 ชฎาพัศฐ์ สุขกาย สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
45 พิมานา ธิฉลาด คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
46 RICHARD PAUL METCHER คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
47 ปิยะพงษ์ หัตถผะสุ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
48 บัญชา โพธิสุนทร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
49 พระนพ ตรูหม่อง คณะวิทยาการจัดการ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
50 เอกวัฒน์ สาระนา สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน พนักงานน้ำดื่มและบริการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน