ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 HUANG HUILING ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 TIAN SHANGFEI ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 อนุรักษ์ เชื้อเมืองพาน กองบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-09-12 11:03
4 ธัญณิชา สิงฆาฬะ สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-09-06 10:43
5 มณีรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-08-08 13:45
6 ถาวร ล่อกา โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-06-29 14:31
7 สุทธดา ตั้งอยู่ดี โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-06-08 11:27
8 เกียรติภูมิ ลาภภิญโญ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-06-06 17:34
9 เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-06-01 15:45
10 กัญญาณัฐ สิทธิภา โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-06-01 13:00
11 พิมพิมล วงศ์ไชยา โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-05-17 10:50
12 อัครเดช ฉวีรักษ์ สำนักวิชาบัญชี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-05-03 15:04
13 อัยย์ชาร์ สุขเกษม โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-03-01 13:20
14 วิชยา เห็นแก้ว โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-03-01 13:19
15 พลอยพัชชา แก้ววิเศษ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-03-01 13:18
16 จักรกฤษณ์ ผูกจิตร โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-03-01 13:16
17 สุดาพร ขยันขาย โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-02-17 13:11
18 พิชญานิน อินมณเฑียร โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-02-17 10:28
19 Soomin Hong คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-02-14 14:46
20 ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-02-08 11:20
21 วิภา พันธนะบูรณ์ สำนักวิชานิติศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-02-02 11:00
22 HAK HYUN KIM คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-01-28 16:38
23 ธนาทร คำบุญทา สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-01-18 13:53
24 วรัฏฐา ปูก๋า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-12-13 16:04
25 วิวัฒน์ เอี่ยมประพันธ์ กองกลาง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-12-13 14:55
26 ภิวัฒน์ สุวรรณ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-10-29 20:13
27 จิรายุทธ กาบปัญโญ สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-10-29 11:41
28 ปรานต์ เมฆอากาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-08-02 13:19
29 พีรวัส สุภาวะ กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-08-02 13:14
30 สมศักดิ์ หน่อแสน กองคลัง นักวิชาการพัสดุ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-08-02 13:13
31 เสาวนีย์ คัดทะมาตร คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-07-29 11:53
32 NICOLAS RANDOLPH JOHNSON คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-07-07 20:12
33 ธรรมนูญ วิบูลความดี กองบริหารงานบุคคล นิติกร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-07-05 14:04
34 ณัฐกิตติ์ มาฟู สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-07-05 13:50
35 จุฑามาศ สุขเป็ง คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-06-24 13:53
36 เสาวรักษ์ ประไพวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-06-16 22:58
37 ชยชนม์ ติณราช สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-06-01 10:04
38 ธนูศักดิ์ ธนะสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-04-22 18:57
39 สุพจน์ สร้อยนาค กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สถาปนิก ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-04-16 16:16
40 อัญยาณีย์ เกตุพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-04-14 11:49
41 ศุภนิดา เรืองศิริ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-02-04 14:19
42 IVAN BENEDICT NEW คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-01-28 21:19
43 ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล สำนักวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-01-04 13:50
44 พิษณุ พงษ์พันธ์ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-12-25 10:57
45 อังคณา กันใจแก้ว คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-12-08 09:18
46 ณัชชา ธะนันวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูผู้ช่วยอาจารย์ชาวต่างชาติ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-12-03 07:47
47 จินตนา กิจรัก สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-12-02 17:41
48 XOAN TRAN THI สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-12-02 10:21
49 สมบูรณ์ศักดิ์ เสนา สำนักวิชาบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-12-02 09:39
50 ประชา ไชยแสนท้าว กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2020-10-28 18:55