ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
251 สิทธิกฤต เหล็กพูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 13:42
252 ศุภวัฒน์ ดวงสนิท กองอาคารสถานที่ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 13:25
253 กฤษดา ไทรงามสุข สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 13:12
254 ศศิชา สุขกาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 09:32
255 วราดวง สมณาศักดิ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 09:30
256 สิมินตราพร สุรินทร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 09:28
257 กาญจนา ปินตาคำ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 09:28
258 ณัฐธิดา จุมปา คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 09:19
259 ธีรารัตน์ จับใจนาย คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-27 12:22
260 กรชนก นันทกนก คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-27 10:31
261 กรรณิการ์ เทพกิจ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-23 10:38
262 วริทธิ์ สร้อยจาตุรนต์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-20 15:51
263 สหัทยา สิทธิวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-19 20:58
264 กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-18 17:22
265 กิตติ มะโนแสน กองอาคารสถานที่ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-12-19 16:17
266 ดารารัตน์ สันกว๊าน กองนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-12-16 10:11
267 เมษธิดา วงศ์ทางสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-12-15 10:34
268 ปรัชญา บรมพิชัยชาติกุล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-12-13 16:35
269 ณัฐวุฒิ เงาะหวาน สำนักวิชาสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-12-09 20:30
270 เสกสรรค์ พันธ์สืบ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-12-08 13:50
271 ปทุมวดี พันธ์สืบ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-12-08 13:45
272 วรรณวิรัตน์ ตุงคะเวทย์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-27 16:54
273 สุภมล ดวงตา สำนักวิชาบัญชี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-26 13:57
274 อภิรักษ์ เงินตัน กองอาคารสถานที่ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-22 15:22
275 เบญจมาส วรรณคำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-21 15:16
276 พิธพร วรรณชิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-21 14:22
277 พัฒชรินทร์ กันแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-18 10:13
278 สิริพร กองพรหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-17 14:30
279 จุฬาลักษณ์ ทองอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-16 10:51
280 ธารารัตน์ อินพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-14 16:45
281 อัญสุรีย์ เทพสุธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-14 12:04
282 จิรเกศ ไชยประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-14 11:47
283 ภัทรานิษฐ์ หาญธรรมรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-14 11:43
284 จิราภรณ์ เศษจันทร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-11 12:54
285 ศิริพร ไชวงค์ กองกลาง นักตรวจสอบภายใน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-07 19:22
286 สายฝน สุภาศรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-10-10 09:51
287 ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-10-04 16:11
288 กานต์วรา กิจพิทักษ์ กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-27 15:37
289 เดือนฉาย ปาโท้ กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-27 15:35
290 วลีลักษณ์ นาสี กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-27 15:33
291 สมศรี กันแก้ว กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-27 15:30
292 นาวิน พรมใจสา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-27 13:15
293 รุ่งหฤทัย แสงบุญ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-23 12:37
294 รสสุคนธ์ สุขคลุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-22 12:57
295 วารุณี พันธ์วงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-17 19:47
296 สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-16 11:44
297 ประเวศ เวชชะ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-10 15:45
298 ชุติมา ปัญญาหลง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-10 01:14
299 บัวทอง เลิศสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-08 16:03
300 แสงหล้า แก้วสิมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-08 13:06