ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
251 กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-01 11:35
252 นครินทร์ แสงคำ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 15:19
253 กีรติญา วงค์สารภี สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 13:43
254 มงคล ประทุมจำปา สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 13:43
255 สุทธิพงษ์ กอเจอ กองอาคารสถานที่ ช่างเทคนิค ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 13:42
256 สิทธิกฤต เหล็กพูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 13:42
257 ศุภวัฒน์ ดวงสนิท กองอาคารสถานที่ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 13:25
258 กฤษดา ไทรงามสุข สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 13:12
259 ศศิชา สุขกาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 09:32
260 วราดวง สมณาศักดิ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 09:30
261 สิมินตราพร สุรินทร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 09:28
262 กาญจนา ปินตาคำ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 09:28
263 ณัฐธิดา จุมปา คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 09:19
264 ธีรารัตน์ จับใจนาย คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-27 12:22
265 กรชนก นันทกนก คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-27 10:31
266 กรรณิการ์ เทพกิจ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-23 10:38
267 วริทธิ์ สร้อยจาตุรนต์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-20 15:51
268 สหัทยา สิทธิวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-19 20:58
269 กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-18 17:22
270 กิตติ มะโนแสน กองอาคารสถานที่ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-12-19 16:17
271 ดารารัตน์ สันกว๊าน กองนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-12-16 10:11
272 เมษธิดา วงศ์ทางสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-12-15 10:34
273 ปรัชญา บรมพิชัยชาติกุล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-12-13 16:35
274 ปารเมศวร์ วิศวเรืองตระกูล กองอาคารสถานที่ วิศวกร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-12-10 00:40
275 ณัฐวุฒิ เงาะหวาน สำนักวิชาสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-12-09 20:30
276 เสกสรรค์ พันธ์สืบ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-12-08 13:50
277 ปทุมวดี พันธ์สืบ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-12-08 13:45
278 วรรณวิรัตน์ ตุงคะเวทย์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-27 16:54
279 สุภมล ดวงตา สำนักวิชาบัญชี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-26 13:57
280 อภิรักษ์ เงินตัน กองอาคารสถานที่ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-22 15:22
281 เบญจมาส วรรณคำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-21 15:16
282 พิธพร วรรณชิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-21 14:22
283 พัฒชรินทร์ กันแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-18 10:13
284 สิริพร กองพรหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-17 14:30
285 จุฬาลักษณ์ ทองอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-16 10:51
286 ธารารัตน์ อินพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-14 16:45
287 อัญสุรีย์ เทพสุธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-14 12:04
288 จิรเกศ ไชยประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-14 11:47
289 ภัทรานิษฐ์ หาญธรรมรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-14 11:43
290 จิราภรณ์ เศษจันทร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-11 12:54
291 ศิริพร ไชวงค์ กองกลาง นักตรวจสอบภายใน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-11-07 19:22
292 สายฝน สุภาศรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-10-10 09:51
293 ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-10-04 16:11
294 กานต์วรา กิจพิทักษ์ กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-27 15:37
295 เดือนฉาย ปาโท้ กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-27 15:35
296 วลีลักษณ์ นาสี กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-27 15:33
297 สมศรี กันแก้ว กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-27 15:30
298 นาวิน พรมใจสา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-27 13:15
299 รุ่งหฤทัย แสงบุญ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-23 12:37
300 รสสุคนธ์ สุขคลุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-22 12:57