ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
101 พัชรินทร์ เผ่าตุ้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-11-03 12:01
102 สุธีรา คณะธรรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-10-05 10:32
103 จตุรัส วงศ์ราษฎร์ สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-10-04 12:19
104 สุดารัตน์ ยาวิเลิง สำนักวิชานิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-10-03 09:02
105 จักรกฤษณ์ คณารีย์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-20 16:56
106 วสันต์ ตุ่นแก้ว กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 12:58
107 อำพรรณ พึ่งศรี กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 12:54
108 ชยันต์ จันทร์เกตุ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 12:53
109 สุจินต์ ใจคำ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 11:49
110 สิน หัตถผะสุ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 11:43
111 บุญมี จันตุ้ย กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 11:42
112 ไพฑูรย์ ดวงสนิท กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 11:40
113 มิตร ไชยล้อม กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 11:38
114 นิรุตต์ สุวรรณศรี กองอาคารสถานที่ ช่างฝีมือทั่วไป ระดับ 3 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 11:36
115 สมศักดิ์ ม่านแก้ว กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-18 11:33
116 ศักดิ์เดช แย้มเอิบสิน สถาบันภาษาและวัฒธรรมนานาชาติ อาจารย์สอนภาษาไทย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-17 16:50
117 จุฑาพร ปันทวัง คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-14 16:19
118 กษิดิฎ ทายา กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-09-13 09:12
119 ทับทิม สุขพิน สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-23 16:58
120 เอนก หัตถผสุ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-23 13:28
121 จรูญ แดนนาเลิศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-23 12:47
122 ทัตพงศ์ นามวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-16 14:07
123 วัชรพงษ์ วิชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-13 06:56
124 ดิเรก ควรสมาคม สำนักวิชานิติศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-06 10:43
125 วัฒนพล อยู่สวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-08-03 18:01
126 จำเริญ ฐานันดร คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-07-10 22:05
127 เทอดไทย รอดเกิด กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-26 11:03
128 จิรเวช ท่อนคำ กองกลาง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-26 09:40
129 วนิษา ปันฟ้า วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-21 12:03
130 รัตนา โป่งคำ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-19 10:11
131 หนึ่งฤทัย กาศสกุล สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-06 09:58
132 กฤศ โตธนายานนท์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-04 09:19
133 รัตนาภรณ์ รอดเกิด สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ธุรการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-06-02 15:16
134 สว่างจิต ธุวะคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-25 16:28
135 ศักดา ศรีสันต์ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-24 20:32
136 กฤษณะ เทียมเมฆา กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-24 18:49
137 นาวิน หัตถผะสุ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-23 21:38
138 ศรีวรรณ์ วงค์ใจ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-23 21:35
139 สาวิตรี พรหมสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-23 14:11
140 ณัฐพงษ์ นักกล้า กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-23 12:31
141 ทองคำ อินตาพรม กองอาคารสถานที่ พนักงานสุขาภิบาล ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-17 16:03
142 วรัญญา มณีรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-16 18:40
143 นิรุตติ์ ชัยโชค สำนักวิชาบัญชี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-16 10:05
144 สมเดช ผะใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-16 09:44
145 แสงเดือน สมฟองทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-15 21:58
146 สงกรานต์ สมฟองทอง กองอาคารสถานที่ พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-15 21:55
147 กาญจนา ปัญญาวงค์ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-11 14:29
148 รวิวรรณ ดวงจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา นักปฏิบัติการวิจัย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-05-09 17:08
149 นคเรศ อุดชะยา สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-28 14:40
150 ธนพนธ์ คำเที่ยง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-23 08:50