ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
151 YAO CHUNLIANG คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-19 18:06
152 กรกมล กันนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวแพทย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-16 14:51
153 ประนอม แก้วระคน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-15 11:43
154 วิรุณสิริ ใจมา คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-15 11:18
155 ธัญลักษณ์ ศุภพลธร สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-13 14:41
156 ดิเรก เกตุพระจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-13 14:29
157 ศิวรี สุดสนิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-13 10:34
158 เกียรติศักดิ์ วิวัฒนะ กองอาคารสถานที่ พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-07 13:51
159 ชิดชนก เทพบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-02 13:12
160 นพพร ธนะชัยขันธ์ คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-01-22 12:17
161 พิมผกา คำมา กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-01-12 13:13
162 บุผา ผางสำเนียง สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-12-09 11:43
163 อภิญญา จิตมโนวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-16 09:38
164 สุรัชนี ยลธะศาสตร์ สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-14 13:32
165 วรยุทธ ปลัดคุณ กองอาคารสถานที่ พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-10 09:16
166 วรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-02 14:00
167 นิตยา ยืนยง กองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-10-31 12:04
168 รวิษฎา ราวิชัย สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน พนักงานบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-10-24 12:25
169 สมัชญา มะลิวรรณ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-10-03 12:07
170 อัมพันธ์ กันทะวงศ์ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-09-07 14:33
171 กานต์รวี โปทา คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-09-04 14:03
172 กุสุมา วงค์คำเครื่อง สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-31 09:58
173 พนอม กิริยา สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-31 09:50
174 ทุเรียน ธิขาว สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-31 09:37
175 จิดาภา วรรณคำ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-31 09:19
176 ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-28 14:41
177 กรรณิการ์ คันทมาศ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-21 09:25
178 ศุภลักษณ์ ปะภูสะโร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-16 09:05
179 สุวิมล พลหาญ คณะครุศาสตร์ ครู(สอนเด็กพิเศษ) ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-11 10:48
180 สุนิษา ส่งแสง คณะครุศาสตร์ ครู(สอนเด็กพิเศษ) ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-11 09:03
181 กำธร หมวกกุล คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-08 12:05
182 สุวนันท์ แก้วจันทา วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-07-17 10:52
183 ปุณยวัจน์ พรหมหล้า คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-07-15 22:04
184 อิทธิพล ศักรภาณี กองอาคารสถานที่ พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-07-07 10:42
185 กัญญารัตน์ สุจริต วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-07-01 18:07
186 นำขวัญ วงศ์ประทุม สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-28 15:48
187 พงศกร สมมิตร คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-28 15:22
188 รักษ์ วรุณวนารักษ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-26 12:34
189 สังวุธ ปาโท้ กองอาคารสถานที่ วิศวกร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-13 15:54
190 ศีลฐิศร ทาแกง กองอาคารสถานที่ พนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-11 09:01
191 กฤษณะ แสงจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-02 17:19
192 กรกนก นิลดำ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-02 17:05
193 ณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์ กองอาคารสถานที่ นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-30 13:52
194 ประดับยศ กันติ๊บ กองอาคารสถานที่ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-30 11:27
195 พิทักษ์ ฟองวรรณา กองอาคารสถานที่ สถาปนิก ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-29 08:52
196 อรัญญา เตชะสาย กองอาคารสถานที่ สถาปนิก ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-18 13:50
197 ปวีณา ลี้ตระกูล คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-16 14:59
198 จันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-09 16:01
199 ขวัญนภา สาระไชย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-09 14:02
200 ไพบูลย์ วิวัฒนะ กองอาคารสถานที่ พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-05 15:17