ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
151 ประนอม แก้วระคน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-15 11:43
152 วิรุณสิริ ใจมา คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-15 11:18
153 ธัญลักษณ์ ศุภพลธร สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-13 14:41
154 ดิเรก เกตุพระจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-13 14:29
155 ศิวรี สุดสนิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-13 10:34
156 เกียรติศักดิ์ วิวัฒนะ กองอาคารสถานที่ พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-07 13:51
157 ชิดชนก เทพบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-02-02 13:12
158 นพพร ธนะชัยขันธ์ คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-01-22 12:17
159 พิมผกา คำมา กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-01-12 13:13
160 บุผา ผางสำเนียง สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-12-09 11:43
161 อภิญญา จิตมโนวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-16 09:38
162 สุรัชนี ยลธะศาสตร์ สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-14 13:32
163 วรยุทธ ปลัดคุณ กองอาคารสถานที่ พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-10 09:16
164 วรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-11-02 14:00
165 นิตยา ยืนยง กองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-10-31 12:04
166 รวิษฎา ราวิชัย สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน พนักงานบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-10-24 12:25
167 สมัชญา มะลิวรรณ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-10-03 12:07
168 อัมพันธ์ กันทะวงศ์ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-09-07 14:33
169 กานต์รวี โปทา คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-09-04 14:03
170 กุสุมา วงค์คำเครื่อง สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-31 09:58
171 พนอม กิริยา สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-31 09:50
172 ทุเรียน ธิขาว สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-31 09:37
173 จิดาภา วรรณคำ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-31 09:19
174 ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-28 14:41
175 กรรณิการ์ คันทมาศ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-21 09:25
176 ศุภลักษณ์ ปะภูสะโร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-16 09:05
177 สุวิมล พลหาญ คณะครุศาสตร์ ครู(สอนเด็กพิเศษ) ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-11 10:48
178 สุนิษา ส่งแสง คณะครุศาสตร์ ครู(สอนเด็กพิเศษ) ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-11 09:03
179 กำธร หมวกกุล คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-08-08 12:05
180 สุวนันท์ แก้วจันทา วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-07-17 10:52
181 ปุณยวัจน์ พรหมหล้า คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-07-15 22:04
182 อิทธิพล ศักรภาณี กองอาคารสถานที่ พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-07-07 10:42
183 กัญญารัตน์ สุจริต วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-07-01 18:07
184 นำขวัญ วงศ์ประทุม สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-28 15:48
185 พงศกร สมมิตร คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-28 15:22
186 รักษ์ วรุณวนารักษ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-26 12:34
187 สังวุธ ปาโท้ กองอาคารสถานที่ วิศวกร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-13 15:54
188 ศีลฐิศร ทาแกง กองอาคารสถานที่ พนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-11 09:01
189 กฤษณะ แสงจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-02 17:19
190 กรกนก นิลดำ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-06-02 17:05
191 ณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์ กองอาคารสถานที่ นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-30 13:52
192 ประดับยศ กันติ๊บ กองอาคารสถานที่ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-30 11:27
193 พิทักษ์ ฟองวรรณา กองอาคารสถานที่ สถาปนิก ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-29 08:52
194 อรัญญา เตชะสาย กองอาคารสถานที่ สถาปนิก ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-18 13:50
195 ปวีณา ลี้ตระกูล คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-16 14:59
196 ขวัญนภา สาระไชย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-09 14:02
197 ไพบูลย์ วิวัฒนะ กองอาคารสถานที่ พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-05 15:17
198 สุรการณ์ จันทร์ประเสริฐ กองอาคารสถานที่ พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-05 10:24
199 ราชันย์ ทนันชัย กองอาคารสถานที่ วิศวกร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-04 09:24
200 จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย สำนักวิชาบัญชี รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-02 17:26