ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
201 กัสมา กาซ้อน สำนักวิชาบัญชี รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-02 11:08
202 อรวรรณ เชื้อเมืองพาน สำนักวิชาบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-02 10:16
203 รัชนีกร ธิยะศิริ กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-02 09:04
204 วทัญญู อารีย์ กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-01 17:39
205 ทวีวัฒน์ ธรรมสอน สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน พนักงานส่งสินค้าและขายหน้าร้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-01 16:01
206 อนุสรา พงค์จันตา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-25 13:45
207 พัชรินทร์ วินยางค์กูล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-25 13:32
208 สุเนตรา สมกำลัง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-24 10:55
209 วัชรพงษ์ เรือนคำ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-24 10:50
210 ศุภกานต์ กรอบคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-21 15:54
211 ทนงศักดิ์ วงศ์งาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-21 15:27
212 รักติบูล จันทนุปาน สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-21 14:05
213 สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-10 15:27
214 นฤมล ชูเจริญ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-08 16:17
215 ผกามาศ ศรีบุรี สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-08 14:57
216 กรรณิการ์ ทาคำมา สถาบันภาษาและวัฒธรรมนานาชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-05 08:44
217 กฤตพล อาชวพร กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-03 13:25
218 กฤตกรณ์ ศรีวันนา สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-03-26 12:11
219 พัชรา ก้อยชูสกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-03-08 08:03
220 ชิดชนก ยมจินดา คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-03-07 16:17
221 ทิพวรรณ เมืองใจ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-03-03 10:17
222 ผ่องศรี จัตุปา คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-03-01 10:17
223 ศุภธิดา นันต๊ะภูมิ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-24 16:34
224 ศรายุทธ เชื้อเมืองพาน กองอาคารสถานที่ ช่างไฟฟ้า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-21 16:19
225 กฤษณะพันธุ์ ตันเจริญรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 18:52
226 ศักดิธัช เสริมศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 15:37
227 รัชนิกร กุสลานนท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 10:11
228 คงฤทธิ์ เหลืองไตรรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 09:56
229 กฤษฎา วิลาศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 09:48
230 พงศ์ตะวัน นันทศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 09:45
231 สิปราง เจริญผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 09:45
232 วิบูลพร วุฒิคุณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 09:41
233 ทิพา ตันเจริญรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-17 11:13
234 วสันต์ ยารังษี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-16 15:04
235 นภาภรณ์ อัจฉฤกษ์ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-14 17:04
236 กษิรา ภิวงศ์กูร สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-14 13:38
237 ณภษร เผ่ากล้า สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-10 17:29
238 เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-09 13:58
239 เฉลิมชัย วรานุศาสน์ กองกลาง พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-09 11:30
240 ธีรวัชร แก้วเปี้ย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-08 15:36
241 เสกสรร เมืองสุวรรณ กองอาคารสถานที่ พนักงานออกแบบ เขียนแบบ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-06 11:01
242 อรวรรณ วนะชีวิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-03 09:25
243 สนิท มลทา สำนักวิชานิติศาสตร์ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-02 17:08
244 จันทร์ศรี คำเปียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-01 16:54
245 สุภาพร คำเตจา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-01 15:27
246 กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-01 11:35
247 นครินทร์ แสงคำ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 15:19
248 กีรติญา วงค์สารภี สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 13:43
249 มงคล ประทุมจำปา สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 13:43
250 สุทธิพงษ์ กอเจอ กองอาคารสถานที่ ช่างเทคนิค ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-01-30 13:42