ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
201 สุรการณ์ จันทร์ประเสริฐ กองอาคารสถานที่ พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-05 10:24
202 ราชันย์ ทนันชัย กองอาคารสถานที่ วิศวกร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-04 09:24
203 จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย สำนักวิชาบัญชี รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-02 17:26
204 กัสมา กาซ้อน สำนักวิชาบัญชี รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-02 11:08
205 อรวรรณ เชื้อเมืองพาน สำนักวิชาบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-02 10:16
206 รัชนีกร ธิยะศิริ กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-02 09:04
207 วทัญญู อารีย์ กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-01 17:39
208 ทวีวัฒน์ ธรรมสอน สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน พนักงานส่งสินค้าและขายหน้าร้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-05-01 16:01
209 อนุสรา พงค์จันตา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-25 13:45
210 พัชรินทร์ วินยางค์กูล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-25 13:32
211 สุเนตรา สมกำลัง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-24 10:55
212 วัชรพงษ์ เรือนคำ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-24 10:50
213 ศุภกานต์ กรอบคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-21 15:54
214 ทนงศักดิ์ วงศ์งาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-21 15:27
215 รักติบูล จันทนุปาน สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-21 14:05
216 สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-10 15:27
217 นฤมล ชูเจริญ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-08 16:17
218 ผกามาศ ศรีบุรี สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-08 14:57
219 กรรณิการ์ ทาคำมา สถาบันภาษาและวัฒธรรมนานาชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-05 08:44
220 กฤตพล อาชวพร กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-04-03 13:25
221 กฤตกรณ์ ศรีวันนา สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-03-26 12:11
222 พัชรา ก้อยชูสกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-03-08 08:03
223 ชิดชนก ยมจินดา คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-03-07 16:17
224 ทิพวรรณ เมืองใจ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-03-03 10:17
225 ผ่องศรี จัตุปา คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-03-01 10:17
226 ศุภธิดา นันต๊ะภูมิ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-24 16:34
227 ศรายุทธ เชื้อเมืองพาน กองอาคารสถานที่ ช่างไฟฟ้า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-21 16:19
228 กฤษณะพันธุ์ ตันเจริญรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 18:52
229 ศักดิธัช เสริมศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 15:37
230 รัชนิกร กุสลานนท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 10:11
231 คงฤทธิ์ เหลืองไตรรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 09:56
232 กฤษฎา วิลาศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 09:48
233 พงศ์ตะวัน นันทศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 09:45
234 สิปราง เจริญผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 09:45
235 วิบูลพร วุฒิคุณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-20 09:41
236 ประสิทธิ์ สารภี สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-17 13:28
237 ทิพา ตันเจริญรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-17 11:13
238 วสันต์ ยารังษี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-16 15:04
239 นภาภรณ์ อัจฉฤกษ์ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-14 17:04
240 กษิรา ภิวงศ์กูร สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-14 13:38
241 ณภษร เผ่ากล้า สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-10 17:29
242 เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-09 13:58
243 เฉลิมชัย วรานุศาสน์ กองกลาง พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-09 11:30
244 ดนิตา มาตา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-09 11:28
245 ธีรวัชร แก้วเปี้ย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-08 15:36
246 เสกสรร เมืองสุวรรณ กองอาคารสถานที่ พนักงานออกแบบ เขียนแบบ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-06 11:01
247 อรวรรณ วนะชีวิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-03 09:25
248 สนิท มลทา สำนักวิชานิติศาสตร์ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-02 17:08
249 จันทร์ศรี คำเปียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-01 16:54
250 สุภาพร คำเตจา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2017-02-01 15:27