ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
301 จันทร์เป็ง ไชยวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-08 12:26
302 มอญ หัตถผสุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-08 12:03
303 สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-03 14:57
304 กัลยา อินหล้า สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แม่บ้าน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-09-01 09:46
305 กัลยาณี สายสุข คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-30 15:19
306 ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-30 14:15
307 ศศิวิมล ภู่พวง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-30 13:06
308 ดวงรัตน์ อินพรม สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-30 12:18
309 แสงระวี ณ ลำพูน คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-30 08:47
310 มีชัย เทพนุรัตน์ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-29 12:02
311 พรทิพย์ สุวรรณ กองบริหารงานบุคคล นิติกร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-25 16:08
312 ปรมินทร์ อริเดช คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-25 10:16
313 กอบกุลณ์ คำปลอด สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-23 18:48
314 ภูริพัฒน์ แก้วศรี สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-22 16:25
315 สมชาย ใจบาน คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-21 22:30
316 ปทุมพร แก้วคำ สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-20 17:25
317 ฉัตราภรณ์ นักกล้า สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-19 15:25
318 ศิริพร เครื่องพาที สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-19 15:22
319 เสาร์แก้ว ชิวอ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-19 15:19
320 วัลลภ สุชัยประเสริฐ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-19 15:18
321 เอกราช กิริยา สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-19 15:12
322 สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา สำนักงานอธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-19 15:09
323 มาลิกา อินไชย สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-19 15:00
324 สมบูรณ์ คำเตจา คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-19 10:41
325 อนัญญา เหล่ารินทอง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-18 17:28
326 ทิพวรรณ ศิวพรวรรณากร สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-18 14:58
327 ทวีโชค เตชะธรรมวงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-18 14:41
328 ประภัสสร พรมเมือง บัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-18 13:25
329 คมกฤช จิระบุตร สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-18 13:16
330 รัชชานนท์ แย้มศรี บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-18 13:12
331 เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ สำนักงานอธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-18 12:06
332 ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-18 11:40
333 เศรษฐชัย ใจฮึก สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-17 11:10
334 กลชาญ อนันตสมบูรณ์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-17 09:32
335 อดิสรณ์ ประทุมถิ่น คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-16 15:45
336 อนันตา สุขวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-16 11:52
337 วัฒนา ยืนยง สำนักวิชาบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-15 15:03
338 วิภพ ใจแข็ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-15 11:22
339 สมร โพธิจิตร กองคลัง พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-15 09:47
340 ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-15 07:49
341 ภิญญาพัชญ์ กาวินคำ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-12 19:24
342 รวิพรรดิ พูลลาภ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-12 09:20
343 สุพรรณ วนิชปริญญากุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-12 08:35
344 เยาวลักษณ์ ขันหัวโทน คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 22:04
345 ภัทรีพันธุ์ พันธุ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 19:36
346 สมลักษณ์ จันทรมาศ คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 16:20
347 วิจิตรา มนตรี สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 16:13
348 โกมินทร์ วังอ่อน สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 16:01
349 พัฒนพงษ์ วีรยุทธกำจร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 15:11
350 บุญเป็ง ต่อมใจ สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน พนักงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2016-08-11 13:04