ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
51 นิฐิณี ทองแท้ สำนักวิชานิติศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-15 14:42
52 สมศักดิ์ กันติ๊บ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-13 17:57
53 นิวัช คำลือ กองอาคารสถานที่ พนักงานขับรถยนต์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-08 08:59
54 ชมัยพร วัฒนาพรชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูผู้ช่วยอาจารย์ชาวต่างชาติ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-07 12:27
55 วีรศักดิ์ สาระนา สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน พนักงานน้ำดื่มและบริการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-04 08:29
56 มณีรัตน์ สวนม่วง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-11-01 12:31
57 มณีรัตน์ ภาจันทร์คู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-30 11:16
58 สมพล กิริยา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-29 13:37
59 สุดารัตน์ พญาพรหม คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-29 09:34
60 อัญชิษฐา เสาร์ดี สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่บัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-17 15:25
61 อำไพ สิงห์เชื้อ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-17 15:22
62 บัญชา ตรูหม่อง สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-07 11:24
63 จีรกฤต พันธุ กองอาคารสถานที่ พนักงานผลิตน้ำประปา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-02 17:18
64 เอกวัฒน์ สาระนา สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน พนักงานน้ำดื่มและบริการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-02 16:11
65 มงคล ปินตานาง สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน พนักงานน้ำดื่มและบริการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-02 09:42
66 สิริลักษณ์ ธุวะคำ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ผู้จัดการโครงการน้ำดื่มราชภัฏ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-02 09:19
67 สมสิน โพธิจิตร สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่ายผลิต ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-10-02 08:03
68 มัณฑนา คำอ้าย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-09-27 11:19
69 นิคม อัสสรัตนะสุขิน กองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-08-26 11:20
70 ประภัสสรา ธนะวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูผู้ช่วยอาจารย์ชาวต่างชาติ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-08-23 09:27
71 ธีรยุทธ โกนบาง กองอาคารสถานที่ พนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-08-19 15:14
72 สมคิด ดวงสนิท กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ประปา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-08-19 14:48
73 จิตติญา ดอนชัย กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-08-19 14:22
74 ปิยะภรณ์ เตมีศักดิ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-07-05 10:43
75 มยูร ใยบัวเทศ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-06-25 15:30
76 ชัยนรินทร์ เรือนเจริญ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-06-05 23:01
77 โสพล ไชยล้อม กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-05-24 09:27
78 บุญสม หัตถผะสุ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-05-15 18:20
79 ลุย ช่างลอย กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-05-10 16:08
80 ปินะ ยอดคำแสง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-05-10 15:52
81 ประภาพรรณ ไชยานนท์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-05-01 21:17
82 ชญานิน พันธ์ศรีสุวรรณ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-05-01 14:08
83 ธนพร จนาพิระกนิฎฐ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-04-18 17:25
84 เฉลิมพล ใจชุ่มเต็ม คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-02-12 17:09
85 นพดล สุขเกษม สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ประจำร้านถ่ายภาพ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-02-12 12:35
86 รัชนี ลือดารา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-02-01 11:26
87 ธนพล แสงสุวรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-01-29 11:00
88 เรวัฒน์ รอดเอียด สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-01-28 11:39
89 อัมภา อินทรีย์ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-01-15 14:47
90 สมฤทัย ยังวรรณ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2019-01-03 10:33
91 ALI AKBAR ZEINALI คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-12-20 10:14
92 บวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-12-11 11:42
93 วรวัฒน์ ธรรมธิ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-11-28 11:26
94 อิทธิชัย พิลาจันทร์ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-11-28 11:26
95 วุฒิชัย จารุธรรมสิริ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-11-20 09:56
96 เอื้อง คำแปงคำ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-11-07 17:16
97 สุนันทา เจริญพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-11-07 10:03
98 วัชรินทร์ ธิขาว กองอาคารสถานที่ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-11-05 20:43
99 อภิสรา กฤตาวาณิชย์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-11-05 20:04
100 พัชรินทร์ เผ่าตุ้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2018-11-03 12:01