ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 CATHY RODGERS TADE สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 JING LI ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ ศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 YUNHUA ZHONG ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ ศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 JEAN-CHRISTOPHE PAQUIN สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 Wenxue Yang สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 SOICHI TANAKA สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-11-18 13:04
7 สุวิมล พูนทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-11-15 14:37
8 ณัฐชยาภรณ์ ตั้งดำรงศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-11-01 10:28
9 วันเพ็ญ บุญประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-26 14:36
10 มัลลิตา ชูติระกะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-24 16:45
11 ปฏิภาณ สุขมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-19 15:49
12 นุชกานต์ สว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-17 15:42
13 FEIFEI LI สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาจีน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-08 23:11
14 เขษมศักดิ์ น่อศรี กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-03 14:47
15 อัจฉราภรณ์ รักงาม กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-02 13:18
16 YUKI OHORI คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-09-29 08:52
17 สุพัตรา โพธิจิตร ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-09-06 10:26
18 วิทูล ตาคำ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-08-04 16:15
19 ภัทรวิทย์ วงศ์คำ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สถาปนิก ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-08-03 15:58
20 เอกราช ม่านแก้ว กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-08-03 15:47
21 สิทธิชน รัตนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-13 15:38
22 เจษฎา อุทุมภา คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-02 07:18
23 TIAN SHANGFEI ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-01 23:47
24 HUANG HUILING ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-01 23:37
25 บุญชอบ จันทาพูน ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-01 14:14
26 อาณัติ วรรณะ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-05-12 15:20
27 WES HARVEN GUILLEMER MARAVILLA สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-05-11 09:00
28 ทินมณี ครูบา คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-04-03 11:40
29 วิทวัส เปียงใส คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-04-03 11:35
30 เยาวรา สุวรรณเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-04-03 09:17
31 ปรีดาภรณ์ สุวรรณดี คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-03-02 09:27
32 วราภรณ์ กิริยา คณะสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำหลักสูตร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-03-01 15:32
33 ธราธร ทิพยโสตถิ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-03-01 09:51
34 ฐิติพงษ์ เพิ่มทองคำ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-02-01 09:47
35 ธัชชัย จันทร์สาห์ ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-20 10:16
36 ฉัตรชัย ดวงสนิท กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-17 11:12
37 ธนาบูรณ์ แกเย็น กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-17 11:11
38 ทศพล สุริยวรรณ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-17 11:09
39 เอริ นากุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-11 10:49
40 สัณห์พิชญ์ พิมูลชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-05 10:33
41 พิทยาภรณ์ พุ่มพวง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-04 14:32
42 เบญจภรณ์ ใจจินา ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-12-01 15:23
43 ธนาวุธ รับงาน คณะบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-12-01 14:24
44 บดินทร์ ไชยชมภู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-11-16 11:58
45 กฤษฎา วงศ์งาม กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นายช่างไฟฟ้า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-11-01 10:12
46 อภิชัย ผาลาด กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-11-01 09:54
47 ธนาวิทย์ แก้วรากมุข ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา นักวิชาการทดสอบ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-10-31 20:20
48 ธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-10-03 14:49
49 อนุรักษ์ เชื้อเมืองพาน กองบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-09-12 11:03
50 มณีรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-08-08 13:45