ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 TIMUR KUYANOV สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 GIAN CARLO OCAMPO BUNAG สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 JEAN-CHRISTOPHE PAQUIN สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 Wenxue Yang สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 YUNHUA ZHONG ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ ศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 BEHZAD AFSOUSS สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 Patrick Robert Benoit Duclou สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 FIONA ANNE PEARSON สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 JING LI ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ ศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 CATHY RODGERS TADE สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 นฐมน บุญล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-05-17 13:09
12 ลัทธพล มุ่งไธสง คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-05-07 16:57
13 วิภากรณ์ ปัญญาดี คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-05-03 16:25
14 ฉัตรภัสร์ รุ่งวิโรจน์ธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-05-03 16:16
15 อารีย์ บินประทาน คณะสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-04-30 13:43
16 ปิ่นปินัทธ์ ศรีสวัสดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-04-18 13:13
17 RUSSELL SHAWN LERNER สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-03-26 12:41
18 จิตรภาณุ หงษ์หนึ่ง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-03-15 11:12
19 สิทธิ สิทธิกรรณ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-03-08 14:57
20 ธนพนธ์ คำหอม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-03-01 09:43
21 SOE LWIN สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-02-27 15:38
22 ชัญญพัชร์ ฐากุลอธิวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-02-14 13:15
23 นพนัย แก้วมณี กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-02-08 15:23
24 ณรงค์ ดอนชัย กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-02-08 15:18
25 พรผกา สุริยนต์ คณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-02-01 10:25
26 นวรัตน์ บุญสัมฤทธิ์ผล คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-01-04 10:36
27 ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-01-03 14:40
28 พัชรี แก้วรากมุข สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-01-03 08:44
29 ขวัญชัย อ่อนฤทธิ์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม พนักงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-01-02 13:41
30 รุจิรา ปรารมภ์ กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-01-02 12:30
31 สุภาภรณ์ พุทธวงค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-01-02 10:10
32 สุดารัตน์ จักรบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-26 12:04
33 สุกัญญา บัวศรี คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-15 15:36
34 ศิริชัย วงศ์ษารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-07 14:52
35 นัฑพร ปิยะทัต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-07 14:51
36 วิมลมณี เมฆขำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-06 11:32
37 สุภัสสร เครืออินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-04 16:27
38 ศิริภรณ์ แก้วแสนสาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-01 15:55
39 ขนิษฐา สุนันตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-01 15:53
40 นำพล รัตน์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-01 15:51
41 เกียรติศักดิ์ ริดวิชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-01 15:49
42 ศุภกิจ แก้วพา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-01 15:46
43 อมเรศ มธุรส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-01 14:39
44 SOICHI TANAKA สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-11-18 13:04
45 สุวิมล พูนทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-11-15 14:37
46 ณัฐชยาภรณ์ ตั้งดำรงศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-11-01 10:28
47 วันเพ็ญ บุญประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-26 14:36
48 มัลลิตา ชูติระกะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-24 16:45
49 ปฏิภาณ สุขมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-19 15:49
50 นุชกานต์ สว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-17 15:42