ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 พิมานา ธิฉลาด คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 Liu Bo สถาบันภาษาและวัฒธรรมนานาชาติ เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 พร ไชยวงค์ กองอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 สมคิด ดวงสนิท กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ประปา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 ปินะ ยอดคำแสง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 บัญชา ตรูหม่อง กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 บังอร กิริยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูพี่เลี้ยง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 นิคม อัสสรัตนะสุขิน กองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 สุชาติ ลี้ตระกูล คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 Xu Wen คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 สมพล กิริยา กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 Wang Xuhan คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 เทวิน พันธุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 จีนผิ่ง ใจขัน กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 ศิรสิทธิ์ ศิริวิวัฒนากุล คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 บุญสม หัตถผะสุ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 พัชรินทร์ เผ่าตุ้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 อินสอน อินหล้า กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 ประพิศ วงค์คำเครื่อง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 เอื้อง คำแปงคำ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 จีรกฤต พันธุ กองอาคารสถานที่ พนักงานผลิตน้ำประปา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 สมชาย พรมมาลี กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 พระนพ ตรูหม่อง คณะวิทยาการจัดการ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 ประชุม หมุดอุบล วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 Guan Xin คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 DONABELLA DIMALANTA โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 วรวัฒน์ ธรรมธิ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 สมนึก แก้วเตจ๊ะ กองอาคารสถานที่ พนักงานซ่อมบำรุง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 ALBERT LISEC คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 มะลิ ผางสำเนียง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 สมฤทัย ยังวรรณ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 อิทธิชัย พิลาจันทร์ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 ROBIN WILLIAM HAZELL สถาบันภาษาและวัฒธรรมนานาชาติ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 สุทิน ชุมแปง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 WESLEY JOHN CARTLIDGE โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 อัมพร ดอนชัย คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 SANA OKAMURA คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 TOSHIAKI ITOHARA คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 โสพล ไชยล้อม กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 บวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 เฉลิมพล ใจชุ่มเต็ม คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 มงคล วงษ์ช่าง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
43 สมจิต ทรายคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
44 หฤทัย อินต๊ะวงค์ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
45 NANA KUROYANAGI คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
46 ALI AKBAR ZEINALI คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
47 RICHARD PAUL METCHER คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
48 ยุพิน จันทร์เรือง คณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
49 สุรพล เวียงนนท์ สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
50 มณีรัตน์ ภาจันทร์คู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน