ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 ผัด เลิศสม กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 เทวิน พันธุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 จีรกฤต พันธุ กองอาคารสถานที่ พนักงานผลิตน้ำประปา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 นิวัช คำลือ กองอาคารสถานที่ พนักงานขับรถยนต์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 ธีรยุทธ โกนบาง กองอาคารสถานที่ พนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 สุรพล เวียงนนท์ สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 มะลิ ผางสำเนียง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 สมสิน โพธิจิตร สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่ายผลิต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 สุชาติ ลี้ตระกูล คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 เอกวัฒน์ สาระนา สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน พนักงานน้ำดื่มและบริการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 จักรธร แก้วสิมมา กองอาคารสถานที่ ช่างประปา ระดับ 3 ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 อำไพ สิงห์เชื้อ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 สมนึก แก้วเตจ๊ะ กองอาคารสถานที่ พนักงานซ่อมบำรุง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 นิคม อัสสรัตนะสุขิน กองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 มณีรัตน์ ภาจันทร์คู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 สว่าง พึ่งศรี สำนักวิชาสังคมศาสตร์ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 DONABELLA DIMALANTA โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 ยุพิน จันทร์เรือง คณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 อัมพร ดอนชัย คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 SANA OKAMURA คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 อินสอน อินหล้า กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 สมศักดิ์ กันติ๊บ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 Lonny Tia Lavea Levi คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 ชัยวัฒน์ สุปัญโญ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 สมคิด ดวงสนิท กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ประปา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 ธนูศักดิ์ ธนะสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 สุดารัตน์ พญาพรหม คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 สิริลักษณ์ ธุวะคำ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ผู้จัดการแผนกน้ำดื่มราชภัฏ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 ภาณุวัฒจ์ แดงฟู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูฝึกสอนฟุตบอล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 NANA KUROYANAGI คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 NICOLAS RANDOLPH JOHNSON คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 ดีรพัฒน์ บุญจนาวิโรจน์ คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 สุทิน ชุมแปง กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 ศุภนิดา เรืองศิริ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 TOSHIAKI ITOHARA คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 น่านฟ้า จันทะพรม คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 Han Woo Lee คณะมนุษยศาสตร์ ศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 ALBERT LISEC คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 Guan Xin คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 พระนพ ตรูหม่อง คณะวิทยาการจัดการ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 สมพล กิริยา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
43 RICHARD PAUL METCHER คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
44 ปิยะพงษ์ หัตถผะสุ กองอาคารสถานที่ พนักงานภาคสนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
45 ชฎาพัศฐ์ สุขกาย สำนักวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
46 พิมานา ธิฉลาด คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
47 นภดล แสงเงิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
48 ศิรสิทธิ์ ศิริวิวัฒนากุล คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
49 บัญชา โพธิสุนทร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
50 ROBIN WILLIAM HAZELL สถาบันภาษาและวัฒธรรมนานาชาติ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน