ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 วันเพ็ญ บุญประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 JING LI ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ ศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 FEIFEI LI สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาจีน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 YUNHUA ZHONG ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ ศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 CATHY RODGERS TADE สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 SOICHI TANAKA สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 ณัฐชยาภรณ์ ตั้งดำรงศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 นุชกานต์ สว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 อัจฉราภรณ์ รักงาม กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-02 13:18
10 YUKI OHORI คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-09-29 08:52
11 สุพัตรา โพธิจิตร ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-09-06 10:26
12 วิทูล ตาคำ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-08-04 16:15
13 ภัทรวิทย์ วงศ์คำ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สถาปนิก ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-08-03 15:58
14 เอกราช ม่านแก้ว กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-08-03 15:47
15 Ywun Thiri Htwe โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-07-20 15:54
16 สิทธิชน รัตนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-13 15:38
17 เจษฎา อุทุมภา คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-02 07:18
18 TIAN SHANGFEI ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-01 23:47
19 HUANG HUILING ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-01 23:37
20 บุญชอบ จันทาพูน ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-01 14:14
21 อาณัติ วรรณะ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-05-12 15:20
22 WES HARVEN GUILLEMER MARAVILLA สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-05-11 09:00
23 ทินมณี ครูบา คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-04-03 11:40
24 วิทวัส เปียงใส คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-04-03 11:35
25 เยาวรา สุวรรณเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-04-03 09:17
26 ปรีดาภรณ์ สุวรรณดี คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-03-02 09:27
27 วราภรณ์ กิริยา คณะสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำหลักสูตร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-03-01 15:32
28 ธราธร ทิพยโสตถิ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-03-01 09:51
29 ฐิติพงษ์ เพิ่มทองคำ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-02-01 09:47
30 ธัชชัย จันทร์สาห์ ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-20 10:16
31 ฉัตรชัย ดวงสนิท กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-17 11:12
32 ธนาบูรณ์ แกเย็น กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-17 11:11
33 ทศพล สุริยวรรณ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-17 11:09
34 เอริ นากุ สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยนักวิจัย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-11 10:49
35 สัณห์พิชญ์ พิมูลชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-05 10:33
36 พิทยาภรณ์ พุ่มพวง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-04 14:32
37 เบญจภรณ์ ใจจินา ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-12-01 15:23
38 ธนาวุธ รับงาน คณะบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-12-01 14:24
39 บดินทร์ ไชยชมภู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-11-16 11:58
40 กฤษฎา วงศ์งาม กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นายช่างไฟฟ้า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-11-01 10:12
41 อภิชัย ผาลาด กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-11-01 09:54
42 ธนาวิทย์ แก้วรากมุข ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา นักวิชาการทดสอบ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-10-31 20:20
43 ธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-10-03 14:49
44 อนุรักษ์ เชื้อเมืองพาน กองบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-09-12 11:03
45 มณีรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-08-08 13:45
46 สุทธดา ตั้งอยู่ดี คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-06-08 11:27
47 เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ ศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-06-01 15:45
48 กัญญาณัฐ สิทธิภา คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-06-01 13:00
49 พิมพิมล วงศ์ไชยา คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-05-17 10:50
50 อัครเดช ฉวีรักษ์ คณะบัญชี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-05-03 15:04