ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 RUSSELL SHAWN LERNER สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 JING LI ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ ศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 FIONA ANNE PEARSON สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 Wenxue Yang สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 JEAN-CHRISTOPHE PAQUIN สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 YUNHUA ZHONG ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ ศาสตราจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 GIAN CARLO OCAMPO BUNAG สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 BEHZAD AFSOUSS สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 CATHY RODGERS TADE สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 สิทธิ สิทธิกรรณ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 SOE LWIN สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-02-27 15:38
12 ชัญญพัชร์ ฐากุลอธิวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-02-14 13:15
13 นพนัย แก้วมณี กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-02-08 15:23
14 ณรงค์ ดอนชัย กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-02-08 15:18
15 พรผกา สุริยนต์ คณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-02-01 10:25
16 นวรัตน์ บุญสัมฤทธิ์ผล คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-01-04 10:36
17 ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-01-03 14:40
18 พัชรี แก้วรากมุข สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-01-03 08:44
19 ขวัญชัย อ่อนฤทธิ์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม พนักงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-01-02 13:41
20 รุจิรา ปรารมภ์ กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-01-02 12:30
21 สุภาภรณ์ พุทธวงค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2024-01-02 10:10
22 สุดารัตน์ จักรบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-26 12:04
23 สุกัญญา บัวศรี คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-15 15:36
24 ศิริชัย วงศ์ษารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-07 14:52
25 นัฑพร ปิยะทัต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-07 14:51
26 วิมลมณี เมฆขำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-06 11:32
27 สุภัสสร เครืออินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-04 16:27
28 ศิริภรณ์ แก้วแสนสาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-01 15:55
29 ขนิษฐา สุนันตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-01 15:53
30 นำพล รัตน์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-01 15:51
31 เกียรติศักดิ์ ริดวิชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-01 15:49
32 ศุภกิจ แก้วพา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-01 15:46
33 อมเรศ มธุรส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-12-01 14:39
34 SOICHI TANAKA สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-11-18 13:04
35 สุวิมล พูนทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-11-15 14:37
36 ณัฐชยาภรณ์ ตั้งดำรงศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-11-01 10:28
37 วันเพ็ญ บุญประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-26 14:36
38 มัลลิตา ชูติระกะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-24 16:45
39 ปฏิภาณ สุขมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-19 15:49
40 นุชกานต์ สว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-17 15:42
41 FEIFEI LI สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์สอนภาษาจีน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-08 23:11
42 เขษมศักดิ์ น่อศรี กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-03 14:47
43 อัจฉราภรณ์ รักงาม กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-10-02 13:18
44 YUKI OHORI คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-09-29 08:52
45 สุพัตรา โพธิจิตร ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-09-06 10:26
46 วิทูล ตาคำ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-08-04 16:15
47 ภัทรวิทย์ วงศ์คำ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สถาปนิก ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-08-03 15:58
48 เอกราช ม่านแก้ว กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-08-03 15:47
49 สิทธิชน รัตนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-13 15:38
50 เจษฎา อุทุมภา คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-02 07:18