ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 ROBBIEANA LEUNG คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 เจษฎา อุทุมภา คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-02 07:18
3 TIAN SHANGFEI ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-01 23:47
4 HUANG HUILING ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-01 23:37
5 บุญชอบ จันทาพูน ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-06-01 14:14
6 อาณัติ วรรณะ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-05-12 15:20
7 WES HARVEN GUILLEMER MARAVILLA สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-05-11 09:00
8 ทินมณี ครูบา คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-04-03 11:40
9 วิทวัส เปียงใส คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-04-03 11:35
10 เยาวรา สุวรรณเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-04-03 09:17
11 ปรีดาภรณ์ สุวรรณดี คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-03-02 09:27
12 วราภรณ์ กิริยา คณะสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำหลักสูตร ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-03-01 15:32
13 ธราธร ทิพยโสตถิ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-03-01 09:51
14 ฐิติพงษ์ เพิ่มทองคำ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-02-01 09:47
15 ธัชชัย จันทร์สาห์ ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-20 10:16
16 ฉัตรชัย ดวงสนิท กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-17 11:12
17 ธนาบูรณ์ แกเย็น กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-17 11:11
18 ทศพล สุริยวรรณ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-17 11:09
19 เอริ นากุ สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยนักวิจัย ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-11 10:49
20 สัณห์พิชญ์ พิมูลชาติ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-05 10:33
21 พิทยาภรณ์ พุ่มพวง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2023-01-04 14:32
22 เบญจภรณ์ ใจจินา ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-12-01 15:23
23 ธนาวุธ รับงาน คณะบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-12-01 14:24
24 บดินทร์ ไชยชมภู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พนักงานภาคสนาม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-11-16 11:58
25 กฤษฎา วงศ์งาม กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นายช่างไฟฟ้า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-11-01 10:12
26 อภิชัย ผาลาด กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-11-01 09:54
27 ธนาวิทย์ แก้วรากมุข ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา นักวิชาการทดสอบ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-10-31 20:20
28 ธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-10-03 14:49
29 อนุรักษ์ เชื้อเมืองพาน กองบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-09-12 11:03
30 ธัญณิชา สิงฆาฬะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-09-06 10:43
31 มณีรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-08-08 13:45
32 สุทธดา ตั้งอยู่ดี คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-06-08 11:27
33 เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ ศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-06-01 15:45
34 กัญญาณัฐ สิทธิภา คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-06-01 13:00
35 พิมพิมล วงศ์ไชยา คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-05-17 10:50
36 อัครเดช ฉวีรักษ์ คณะบัญชี อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-05-03 15:04
37 อัยย์ชาร์ สุขเกษม คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-03-01 13:20
38 วิชยา เห็นแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-03-01 13:19
39 พลอยพัชชา แก้ววิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-03-01 13:18
40 จักรกฤษณ์ ผูกจิตร คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-03-01 13:16
41 สุดาพร ขยันขาย คณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-02-17 13:11
42 พิชญานิน อินมณเฑียร คณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-02-17 10:28
43 วิภา พันธนะบูรณ์ คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-02-02 11:00
44 HAK HYUN KIM คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-01-28 16:38
45 ธนาทร คำบุญทา สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2022-01-18 13:53
46 วรัฏฐา ปูก๋า คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-12-13 16:04
47 วิวัฒน์ เอี่ยมประพันธ์ กองกลาง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-12-13 14:55
48 ภิวัฒน์ สุวรรณ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-10-29 20:13
49 ปรานต์ เมฆอากาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-08-02 13:19
50 พีรวัส สุภาวะ กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2021-08-02 13:14