กองบริหารงานบุคคล

ระบบเช็คข้อมูลวันลาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต(สำหรับบุคลากรชาวต่างชาติ)

Scroll ↓