ข้อมูลคำสั่งหรืองานต่างๆ ถ้าบันทึกในระบบ qas เดิม ข้อมูลที่เคยบันไว้แล้ว จะไม่แสดงใน resume ดังนั้นให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลได้ในระบบนี้