ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1001 ปราณีต ปงกันคำ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:53
1002 อนุพงษ์ สมพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:53
1003 สินีนาฎ ทนันชัย กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:51
1004 ลิขิต ยอดยา กองวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:50
1005 อัมพิกา สุมาลัย คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-16 13:49
1006 พงศ์เทพ มาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน 2015-12-16 13:48
1007 ธนกฤต จันต๊ะนาเขต สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-15 15:12
1008 กนกอร กาววิไล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-15 15:07
1009 ยุทธภูมิ บัวใหญ่ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-15 14:25
1010 นวลนภา จุลสุทธิ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-09 17:07
1011 ชุติภัสร์ เรืองวุฒิ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-09 14:36
1012 ธงชัย ลาหุนะ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-09 14:14
1013 อัลณิกา สายน้ำเย็น คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-08 17:11
1014 อรุณี อินเทพ สำนักวิชาบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-02 00:02
1015 กัณณพงศ์ ศิริเขตต์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:48
1016 เนรมิตร จิตรรักษา สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:44
1017 ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:39
1018 ประยูร อิมิวัตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:30
1019 กฤษฎา วงค์ใย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:29
1020 ประสิทธิ์ มณีวรรณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:26
1021 ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:16
1022 ประกาศิต เซ่งเฮ่อ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 11:09
1023 กฤษณะ สมควร สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-26 16:39
1024 ละไม ใจมีสุขยิ่งนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-26 14:39
1025 รัชดาพร ต๊ะนิล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-26 14:38
1026 ไพรสน ทัพหน้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-26 14:14
1027 ณัฐฐาพร สมหวัง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-26 14:06
1028 กนกวรรณ ปลาศิลา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-19 09:27
1029 จิราพร มะโนวัง สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-19 08:33
1030 ทนงศักดิ์ เวียงทอง สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-18 14:32
1031 ศมล สังคะรัตน์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-17 15:28
1032 วาสนา เสภา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-17 15:24
1033 ปณิธาน จันทร์ทิพย์ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-16 09:37
1034 กรรณิกา วะเท กองบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-06 12:32
1035 พีระ กอบแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-05 15:05
1036 พจมาลย์ วรรณคำ กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-09-29 12:20
1037 ภัทราวุธ โพธิ์แก้ว กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-07-19 09:00
1038 ปฐมพงษ์ เมืองขาว สำนักวิชานิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-07-17 11:56
1039 อิศรา พันสุภะ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-07-16 17:57
1040 พงศ์เทพ บุญไทยใหญ่ กองบริหารงานบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-07-16 17:24
1041 สุวดี อุปปินใจ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-07-16 17:23
1042 พิชญ์ ปินะถา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-07-16 16:08
1043 วิเชียร วงค์คำลือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-07-16 14:45
1044 สุชาติ ปัญญายะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-07-16 14:40