ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงข้อมูลการลงทะเบียนการใช้งาน

No. ชื่อพนักงาน หน่วยงาน ตำแหน่ง สถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1001 ชุติภัสร์ เรืองวุฒิ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-09 14:36
1002 ธงชัย ลาหุนะ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-09 14:14
1003 อัลณิกา สายน้ำเย็น คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-08 17:11
1004 อรุณี อินเทพ สำนักวิชาบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-02 00:02
1005 กัณณพงศ์ ศิริเขตต์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:48
1006 เนรมิตร จิตรรักษา สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:44
1007 ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:39
1008 ประยูร อิมิวัตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:30
1009 กฤษฎา วงค์ใย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:29
1010 ประสิทธิ์ มณีวรรณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:26
1011 ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 13:16
1012 ประกาศิต เซ่งเฮ่อ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-12-01 11:09
1013 กฤษณะ สมควร สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-26 16:39
1014 ละไม ใจมีสุขยิ่งนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-26 14:39
1015 รัชดาพร ต๊ะนิล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-26 14:38
1016 ไพรสน ทัพหน้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-26 14:14
1017 ณัฐฐาพร สมหวัง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-26 14:06
1018 กนกวรรณ ปลาศิลา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-19 09:27
1019 จิราพร มะโนวัง สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-19 08:33
1020 ทนงศักดิ์ เวียงทอง สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-18 14:32
1021 ศมล สังคะรัตน์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-17 15:28
1022 วาสนา เสภา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-17 15:24
1023 ปณิธาน จันทร์ทิพย์ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-16 09:37
1024 กรรณิกา วะเท กองบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-06 12:32
1025 พีระ กอบแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-11-05 15:05
1026 พจมาลย์ วรรณคำ กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-09-29 12:20
1027 ภัทราวุธ โพธิ์แก้ว กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-07-19 09:00
1028 ปฐมพงษ์ เมืองขาว สำนักวิชานิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-07-17 11:56
1029 อิศรา พันสุภะ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-07-16 17:57
1030 พงศ์เทพ บุญไทยใหญ่ กองบริหารงานบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-07-16 17:24
1031 สุวดี อุปปินใจ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-07-16 17:23
1032 พิชญ์ ปินะถา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-07-16 16:08
1033 วิเชียร วงค์คำลือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-07-16 14:45
1034 สุชาติ ปัญญายะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2015-07-16 14:40